| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 220/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola

z dnia 9 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4,  ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237,  ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.  U. Nr 157, poz. 1241) oraz  art. 13 pkt 10 ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z   2010r., Nr17, poz.95 ze  zm.) Rada Gminy Lesznowola  uchwala,  co następuje:  

§   1.   1.   Zmniejsza się dochody budżetu gminy o   kwotę 13.170.000 ,-zł z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie 570.000,-zł  

b)   majątkowe w   kwocie 12.600.000,-zl  

2.   Zwiększa się dochody budżetu gminy o   kwotę 420.516 ,-zł z   tego: bieżące w   kwocie 420.516,-zł  

3.   Dochody budżetu gminy w   działach po wprowadzonych zmianach wynoszą 163.673.950,-zł z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie  105.387.362,-zł  

b)   majątkowe w   kwocie 58.286.588,-zł      zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.  

§   2.   1.   Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o   kwotę  19.252.471 ,-zł z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie 1.725.794,-zł  

b)   majątkowe w   kwocie 17.526.677,-zł  

2.   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o   kwotę 16.502.987,-zł z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie 2.198.425,-zł  

b)   majątkowe w   kwocie 14.304.562,-zł  

3.   Wydatki  budżetu gminy w   działach po wprowadzonych zmianach wynoszą 177.643.588,-zł z   tego:  

a)   bieżące w   kwocie 105.008.150,-zł  

b)   majątkowe w   kwocie  72.635.438,-zł      zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2   i Nr 2a.  

4.   Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   Funduszy Strukturalnych i   Funduszu Spójności po zmianach określa tabela Nr 3.  

§   3.   1.   Zwiększa się deficyt budżetu o   kwotę 10.000.000,-zł . Deficyt budżetu po zmianach wynosi 13.969.638,-zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z   :  

a)   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie 3.969.638,-zł.  

b)   zaciągniętego kredytu w   kwocie 10.000.000,-zł  

2.   Zwiększa się przychody budżetu gminy o   kwotę 10.000.000,-zł z   tytułu zaciągniętego kredytu.  

3.   Ustala się przychody budżetu po zmianach w   łącznej kwocie 20.904.678,-zł z   następujących tytułów:  

a)   z zaciągniętego kredytu w   kwocie 10.000.000,-zł  

b)   ze sprzedaży papierów wartościowych przez Gminę (obligacji) w   kwocie 6.900.000,-zł  

c)   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie 4.004.678,-zł.  

4.   Zwiększa się limity zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy o   kwotę 12.000.000,-zł tytułu emitowanych papierów wartościowych 12.000.000,-zł  

5.   Zwiększa się limity zobowiązań do zaciągania kredytów na pokrycie deficytu budżetu o   kwotę 10.000.000,-zł  

6.   Ustala się limity zobowiązań po zmianach do zaciągania:  

a)   na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   kwocie 27.000.000,-zł z   tytułu:  

-   zaciąganych kredytów 5.000.000,-zł  

-   emitowanych papierów wartościowych 22.000.000,-zł  

b)   na sfinansowanie  planowanego deficytu z   tytułu zaciąganego kredytu w   kwocie                    10.000.000,-zł  

c)   na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w   kwocie 6.900.000,-zł z   tytułu                 sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji).  

§   4.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1.   Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych :  

a)   na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w   § 3   ust.6  lit.a  

b)   na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w   § 3   ust.6  lit.b  

c)   na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  do wysokości określonej w   § 3   ust. 6   lit. c  

§   5.   Ustala się dotacje udzielone z   budżetu gminy podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   6.   Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i   wydatków nimi sfinansowanych  po zmianach zgodnie z   załącznikiem  Nr 2.  

§   7.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   8.   Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w   Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego .  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola  


Bożenna   Korlak

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 220/XVIII/2012
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 220/XVIII/2012
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 220/XVIII/2012
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 220/XVIII/2012
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 220/XVIII/2012
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
Zalacznik5.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »