| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 104/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku - o   samorządzie gminnym ( Dz.U. z   2001 r Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.), art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r Nr 157, poz.1240 z   późn.zm. ) - Prezydent Miasta Pruszkowa zarządza, co następuje:  

§   1.   W budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:  

 

- po stronie dochodów:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

-  

89 053  

 

Dział  

852  

Pomoc społeczna  

-  

54 908  

Rozdz.  

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

-  

34 508  

§  

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

-  

34 508  

Rozdz.  

85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

-  

2 400  

§  

2010  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  

-  

2 400  

Rozdz.  

85214  

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

-  

6 000  

§  

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

-  

6 000  

Rozdz.  

85295  

Pozostała działalność  

-  

12 000  

§  

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

-  

12 000  

Dział  

854  

Edukacyjna opieka wychowawcza  

-  

34 145  

Rozdz.  

85415  

Pomoc materialna dla uczniów  

-  

34 145  

§  

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

-  

34 145  

- po stronie wydatków:  

zmniejszyć:  

zwiększyć:  

 

Ogółem:  

 

 

84 723  

173 776  

 

Dział  

754  

Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa  

4 000  

4 000  

Rozdz.  

75416  

Straż gminna (miejska)  

4 000  

4 000  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

3 800  

§  

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

1 200  

-  

§  

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

-  

200  

§  

4410  

Podróże służbowe krajowe  

850  

-  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

1 950  

-  

Dział  

801  

Oświata i   wychowanie  

69 713  

69 713  

Rozdz.  

80101  

Szkoły podstawowe  

27 538  

29 550  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

20 696  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

18 658  

8 000  

§  

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

3 800  

-  

§  

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

1 950  

-  

§  

4370  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

550  

-  

§  

4390  

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i   opinii  

1 890  

-  

§  

4410  

Podróże służbowe krajowe  

540  

-  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

-  

300  

§  

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

150  

554  

Rozdz.  

80104  

Przedszkola  

16 691  

17 676  

§  

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

716  

-  

§  

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

930  

-  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

6 429  

§  

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

543  

-  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

300  

2 047  

§  

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

3 180  

-  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

2 755  

3 223  

§  

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

1 105  

157  

§  

4370  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

820  

1 000  

§  

4390  

Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i   opinii  

917  

-  

§  

4400  

Opłaty za administrowanie i   czynsze za budynki, lokale i   pomieszczenia garażowe  

-  

4 700  

§  

4410  

Podróże służbowe krajowe  

-  

120  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

3 445  

-  

§  

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

1 980  

-  

Rozdz.  

80110  

Gimnazja  

15 915  

15 915  

§  

3020  

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

1 500  

-  

§  

4140  

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

2 000  

-  

§  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

-  

10 315  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

6 000  

4 000  

§  

4280  

Zakup usług zdrowotnych  

700  

-  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

-  

700  

§  

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

600  

-  

§  

4370  

Opłaty z   tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w   stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  

-  

600  

§  

4400  

Opłaty za administrowanie i   czynsze za budynki i   pomieszczenia garażowe  

680  

-  

§  

4410  

Podróże służbowe krajowe  

-  

300  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

1 435  

-  

§  

4700  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  

3 000  

-  

Rozdz.  

80113  

Dowożenie uczniów do szkół  

5 850  

5 850  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

5 850  

5 850  

Rozdz.  

80114  

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  

110  

110  

§  

4350  

Zakup usług dostępu do sieci Internet  

-  

110  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki  

110  

-  

Rozdz.  

80146  

Dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli  

3 609  

612  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

3 609  

612  

Dział  

85212  

Pomoc społeczna  

-  

54 908  

Rozdz.  

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

-  

34 508  

§  

3110  

Świadczenia społeczne (zadania zlecone)  

-  

33 503  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych (zadania zlecone)  

-  

700  

§  

4430  

Różne opłaty i   składki (zadania zlecone)  

-  

305  

Rozdz.  

85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej  

-  

2 400  

§  

4130  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone)  

-  

2 400  

Rozdz.  

85214  

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe  

-  

6 000  

§  

3110  

Świadczenia społeczne  

-  

6 000  

Rozdz.  

85295  

Pozostała działalność  

-  

12 000  

§  

3110  

Świadczenia społeczne  

-  

12 000  

Dział  

854  

Edukacyjna opieka wychowawcza  

1 010  

35 155  

Rozdz.  

85415  

Pomoc materialna dla uczniów  

1 010  

35 155  

§  

3240  

Stypendia dla uczniów  

1 010  

34 655  

§  

3260  

Inne formy pomocy dla uczniów  

-  

500  

Dział  

900  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

10 000  

10 000  

Rozdz.  

90001  

Gospodarka ściekowa i   ochrona wód  

10 000  

10 000  

§  

4270  

Zakup usług remontowych  

-  

10 000  

§  

4300  

Zakup usług pozostałych  

10 000  

-  

§   2.   1)   Zwiększa się dochody budżetu miasta o   kwotę 89 053 zł  

2)   Zwiększa się wydatki budżetu miasta o   kwotę 89 053 zł  

§   3.   O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w   Pruszkowie.  

§   4.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Prezydent Miasta Pruszkowa  


Jan   Starzyński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »