| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/180/14 Rady Gminy Rusinów

z dnia 28 kwietnia 2014r.

w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieznamierowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 59 ust. 1, ust. 2, ust. 3 w związku z art. 5c pkt 1, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, Rada Gminy Rusinów uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2014 r., likwiduje się Publiczną Szkołę Podstawową w Nieznamierowicach – jednostkę budżetową Gminy Rusinów.

§ 2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się kontynuowanie nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Rusinowie.

§ 3. Nowe obwody szkolne szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rusinów, określi odrębna uchwała.

§ 4. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Rusinów, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 5. 1. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Rusinów.

2. Majątek zlikwidowanej jednostki staje się własnością Gminy Rusinów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusinów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Rusinowie


Jadwiga Kietlińska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący może zlikwidować szkołę publiczną z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu oraz po skutecznym zawiadomieniu rodziców uczniów likwidowanej szkoły i właściwego kuratora oświaty o zamiarze likwidacji na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji, a także po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Uchwałą Nr XXX/165/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieznamierowicach, Wójt Gminy Rusinów został zobowiązany i upoważniony do wystąpienia do właściwego Kuratora Oświaty w sprawie opinii dotyczącej likwidacji szkoły. Pismem z dnia 14 lutego 2014 r. Wójt Gminy Rusinów wystąpił do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieznamierowicach.

W dniu 11 marca 2014 r. Mazowiecki Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieznamierowicach.

Przed dniem 28 lutego 2014 r. rodzice dzieci uczęszczających do szkoły w Nieznamierowicach zostali powiadomieni o zamiarze likwidacji placówki z dniem 31 sierpnia 2014 r.

W tych okolicznościach, po spełnieniu ustawowych wymogów, podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieznamierowicach jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Fiszer

Starszy Specjalista ds. Projektów HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »