| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/324/14 Rady Powiatu Żuromińskiego

z dnia 25 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1
i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustala się opłatę w wysokości:

1) rower lub motorower – 106 zł,

2) motocykl – 211 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 464 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 580 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 822 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1211 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1475 zł.

2. Wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało ich powstanie, ustala się w wysokości 50% opłaty za usunięcie danego pojazdu określonego w ust. 1.

3. Za przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym ustala się opłatę za każdą dobę przechowywania w wysokości:

1) rower lub motorower – 17 zł,

2) motocykl – 24 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t  – 36 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 48 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 69 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 128 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 190 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żuromińskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/253/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 7942).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Rzymowski


Uzasadnienie

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), jest zadaniem własnym powiatu od dnia 21 sierpnia 2011 r. w związku z przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1018 z późn. zm.).

Zgodnie zaś z art. 130a ust. 6 Prawa o ruchu drogowym, rada powiatu biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w jego ust. 1-2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało ich powstanie. Wysokość tych kosztów nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu. Jednocześnie w art. 130a ust. 6a ww. ustawy została ustalona maksymalna wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów, które stosownie do regulacji ust. 6b tego przepisu ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei w myśl ust. 6c, na każdy rok kalendarzowy Minister Finansów ogłasza maksymalne stawki tych opłat w drodze obwieszczenia. W 2014r. obowiązują stawki określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie    ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2013 r., poz. 704). Stawki te wzrosły o wskaźnik 0,9% wynikający z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r.

Zatem proponuje się podwyższenie stawek opłat określonych obecnie w uchwale Nr XXVII/253/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013r., również o ten wskaźnik. Pozwoli to na wzrost dochodu z tego tytułu, przy jednoczesnym zachowaniu opłat poniżej stawek maksymalnych.

Przewodniczący Rady


Jerzy Rzymowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »