| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/325/14 Rady Powiatu Żuromińskiego

z dnia 25 kwietnia 2014r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 1 pkt 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta  Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r., Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin określający niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość
i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród  nauczycieli,
w brzmieniu Załącznika do Uchwały.

§ 2. Uchwała została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/225/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu określającego niektóre  zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2013r., poz. 4264).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Jerzy Rzymowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/325/14
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Regulamin
określający niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie właściwego Ministra wydane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela,

3) klasie – rozumie się przez to także oddział lub grupę,

4) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – rozumie się przez to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 i 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela,

5) organie prowadzącym – rozumie się przez to powiat żuromiński.

§ 2. 1. Wysokość, warunki i zasady wypłacania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat, dodatków specjalistycznych, wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zasiłku na zagospodarowanie, odpraw należnych z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy określa Karta Nauczyciela, wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz przepisy odrębne.

2. Niniejszy regulamin określa wysokość stawek dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, wysokość nagród, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Rozdział 2.

Dodatek motywacyjny

§ 3. 1. Miesięczna wysokość środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli stanowi kwotę będącą iloczynem liczby nauczycieli pełnozatrudnionych (bez nauczycieli stażystów i dyrektorów wykazanych w arkuszu organizacyjnym szkoły wg stanu na dzień 1 września roku poprzedzającego rok, na który ustala się środki na dodatki motywacyjne) przez skalkulowaną na jednego nauczyciela kwotę 72,00 zł.

2. Miesięczna wysokość środków na dodatki motywacyjne dla dyrektorów stanowi kwotę będącą iloczynem liczby dyrektorów przez skalkulowaną na jednego dyrektora kwotę minimum 150,00 zł.

§ 4. Nauczycielowi w zależności od osiąganych wyników w pracy, może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 5. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela bierze się pod uwagę:

1) osiągnięcia edukacyjne,  oceniane z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela, potwierdzone wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów,

2) osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych
z realizowanym procesem dydaktycznym,

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

4) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb i we współpracy z rodzicami oraz właściwymi instytucjami świadczącymi pomoc,

6) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych skutkujących adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi,

7) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

8) udział w zespołach nadzorujących do przeprowadzenia egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

9) opiekę i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,

10) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,

11) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

12) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły,

§ 6. W odniesieniu do nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze inne niż stanowisko dyrektora szkoły oprócz kryteriów wymienionych w §5 dodatkowo bierze się pod uwagę:

1) realizację zadań statutowych szkoły,

2) współpracę ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi,

3) kształtowanie dobrych relacji międzyludzkich wewnątrz i zewnątrz szkolnych.

§ 7. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły bierze się pod uwagę:

1) prawidłowe tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt,

2) osiąganie bardzo dobrych wyników w pracy wychowawczo – dydaktycznej w zakresie:

a) prowadzenia urozmaiconej działalności wychowawczej,

b) osiągania przez uczniów dobrych wyników w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

c) osiągania przez uczniów bardzo dobrych wyników z nauczanego przedmiotu,

d) udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.

3) umiejętne organizowanie pracy szkoły w zakresie jej funkcji opiekuńczej:

a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

b) prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie wśród dzieci i młodzieży narkomanii, alkoholizmu i chuligaństwa,

c) kreowanie aktywności społecznej uczniów i integracji klas,

d) zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole.

4) racjonalne i oszczędne gospodarowanie budżetem, pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

5) dbałość o powierzony majątek, stan obiektu i wyposażenie techniczne oraz stan higieniczno-sanitarny i estetykę szkoły, podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkoły w ramach posiadanych środków,

6) umiejętne prowadzenie polityki kadrowej,

7) opiekę nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji, motywowanie do doskonalenia zawodowego,

8) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych, w tym wynikających z przyjętych przez organ priorytetów w realizowanej polityce oświatowej oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,

9) kształtowanie atmosfery w pracy,

10) organizowanie współpracy szkoły z placówkami kulturalnymi, naukowymi, zakładami pracy,

11) samodzielność i inicjatywę w rozwiązywaniu problemów,

12) inspirowanie nauczycieli do podejmowania dodatkowych zadań (konkursy, olimpiady, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne),

13) wykazywanie się szczególną pracowitością i sumiennością w wypełnianiu obowiązków,

14) promowanie szkoły poprzez udział w różnych uroczystościach lokalnych.

§ 8. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy
i nie dłuższy niż rok w kwocie, której wysokość nie przekracza:

1) 260,00 zł miesięcznie – dla nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole z zastrzeżeniem pkt 2,

2) 430,00 zł miesięcznie – dla dyrektora szkoły.

§ 9. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, o których mowa w §8 pkt 1 regulaminu ustala dyrektor szkoły w ramach przyznanych środków finansowych, a dla dyrektora szkoły – Starosta.

Rozdział 3.

Dodatek funkcyjny

§ 10. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1 bierze się pod uwagę: wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy lub opiekuna stażu.

4. Dodatek funkcyjny przysługuje też nauczycielowi z tytułu powierzenia obowiązków kierowniczych w zastępstwie.

§ 11. Ustala się Tabelę stawek dodatku funkcyjnego:

Tabela stawek dodatku funkcyjnego

l.p.

Stanowisko

Kwota w złotych od – do m/nie

1.

Dyrektor szkoły

650,00 – 1 400,00

2.

Wicedyrektor szkoły

500,00 – 850,00

3.

Inne stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły

350,00 – 700,00

4.

Wychowawca klasy

100,00
za wychowawstwo klasy

5.

Opiekun stażu

30,00
za każdego nauczyciela odbywającego staż, powierzonego opiece

§ 12. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub pełnienia funkcji, za które przysługuje dodatek.

2. Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres powierzenia stanowiska kierowniczego lub funkcji.

§ 13. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Starosta.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora szkoły, osób zajmujących inne stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły oraz osób wymienionych § 10 ust. 3 ustala dyrektor szkoły.

Rozdział 4.
Dodatek za warunki pracy

§ 14. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od stopnia trudności lub uciążliwości realizowanych prac lub zajęć.

§ 15. 1. Wykaz prac i wysokość dodatku za warunki pracy ustala się w tabelach.

2. Ustala się Tabelę Nr 1:

Tabela Nr 1
Wykaz prac wykonywanych w warunkach trudnych oraz wysokość dodatku za trudne warunki pracy

l.p.

Wykaz prac w warunkach trudnych

Wysokość dodatku określona
w % od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

1.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy


do 20%

2.

Prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

do 7,5%

3.

Prowadzenie praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych - zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa

4%

2. Ustala się Tabelę Nr 2:

Tabela Nr 2
Wykaz prac wykonywanych w warunkach uciążliwych oraz wysokość dodatku za uciążliwe warunki pracy

l.p.

Wykaz prac w warunkach uciążliwych

Wysokość dodatku określona
w % od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

1.

Prowadzenie zajęć wymienionych w Tabeli Nr 1 l. p. 1 z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).


do 10%

2.

Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym lub naruszeniem sprawności organizmu, o których mowa w poz. 1 niniejszej tabeli.

do 10%

3.

Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że zajęcia dydaktyczne z tym dzieckiem prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w danego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze – według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę.

do 10%

§ 16. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

§ 17. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku nauczycielowi przysługują obydwa dodatki.

§ 18. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy dla dyrektora szkoły ustala Starosta.

2. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły.

Rozdział 5.

Dodatek za wysługę lat

§ 19. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni nieobecności w pracy
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 6.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 20. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 - 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas do 0,49 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.

Rozdział 7.

Nagrody

§ 21. 1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

2. Środki na nagrody w wysokości, co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego szkołę.

3. Wysokość nagrody:

1) Organ prowadzący przyznaje nagrody w granicach 1 700,00 zł – 2 500,00 zł,

2) Dyrektor szkoły przyznaje nagrody w granicach 1 000,00 zł – 1 700,00 zł.

Przewodniczący Rady


Jerzy Rzymowski


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXV/225/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r. ogłoszono  tekst jednolity Regulaminu określającego niektóre  zasady wynagradzania za pracę, wysokość
i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2013r., poz. 4264).

Organ nadzoru prawnego dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały nie stwierdził jej nieważności. Uznał jednak, iż przepisy w niej sformułowane powinny zostać zmodyfikowane w oparciu o uwagi zawarte w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział Prawny Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Płocku nr LEX – P.40.25.2013.PM z dnia 17.04.2013r., przy najbliższej nowelizacji regulaminu.

Zmiany wprowadzone do regulaminu wynikają z zaleceń  organu nadzoru oraz potrzeby nowelizacji pewnych uregulowań np. wysokości stawek dodatku funkcyjnego.

Z uwagi na dużą liczbę zmian traci moc dotychczas obowiązujący regulamin i wprowadza się nowy.

Zmiany wprowadzone nowym regulaminem w stosunku do dotychczas obowiązującego:

1) Zgodnie z zaleceniem organu nadzoru prawnego, z uwagi na odpowiednie uregulowania w innych aktach prawnych, z postanowień wstępnych regulaminu wykreślono definicję pojęć takich jak „szkoła” (pojęcie zdefiniowane w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zwanej dalej „KN”) i „nauczyciel” (pojęcie zdefiniowane w art. 3 pkt 1 KN).

2) Z postanowień wstępnych regulaminu wykreślono definicję pojęcia rozporządzenia ponieważ nie ma potrzeby definiowania tego pojęcia pod potrzeby regulaminu.

3) Dodano zapis uwzględniony w §2 ust. 1 regulaminu, które stanowi odniesienie do innych aktów prawnych regulujących wynagrodzenie nauczycieli.

4) Z uwagi na odpowiednie uregulowania w innych aktach prawnych z regulaminu wykreślono cały rozdział dotyczący dodatku za wysługę lat, który określał: wysokość dodatku (dookreślenie
w art. 33 ust. 1 KN); okresy, które podlegają wliczeniu do stażu pracowniczego, od których zależy prawo do dodatku (szczegółowa regulacja w §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy Dz. U. z 2005r., Nr 22, poz. 181 z późn. zm. zwanego dalej „rozporządzeniem”); terminy, od których dodatek przysługuje (dookreślenie w art. 39 ust. 1 zdanie drugie KN),

5) W regulaminie pozostawiono zapis dotyczący dodatku za wysługę lat w brzmieniu: „Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.” W ocenie organu nadzoru ww. uregulowanie wkracza w materię unormowaną w art. 92 §2 kodeksu pracy w zw. z art. 91 c Karty Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem  wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca się za każdy dzień niezdolności do pracy. Należy jednak stwierdzić, iż nie jest to materia wyczerpująca. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010r., Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.” W związku z powyższym pozostawia się przedmiotowy zapis.

6) Z uwagi na odpowiednie uregulowanie w art. 39 ust. 3 KN  wykreślono zapisy dotyczące wypłaty
z dołu lub z góry następujących dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

7) Wykreślono zapisy uzależniające przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielowi, dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły od posiadania odpowiednio: dobrej lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego, a w przypadku nauczyciela kontraktowego od ukończenia pełnego stażu pracy
i uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Zgodnie z opinią nadzoru prawnego  potwierdzoną w orzecznictwie organ prowadzący uszczegóławia warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, jednak muszą one wynikać z ogólnych kryteriów określonych w §10 rozporządzenia. Organ prowadzący nie może tworzyć nowych dodatkowych warunków, które nie mieszczą się w normie prawnej określonej w §10 rozporządzenia.

8) Wykreślono zapis dotyczący możliwości przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy od dnia powierzenia stanowiska. Interpretacja analogiczna jak w pkt 7. „Poza tym z samej istoty dodatku motywacyjnego wynika, iż przysługuje on za szczególne wyniki w pracy, a więc za jej efekty. Tym samym należy stwierdzić, że aby przyznać nauczycielowi dodatek motywacyjny trzeba najpierw dokonać oceny efektów jego pracy, a jest to niemożliwe do uczynienia od razu w momencie objęcia przez niego danego stanowiska w szkole” – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego NK.II.AL4.0911-9/10 2010-03-25.

9) Wprowadzono ogólny zapis w brzmieniu: „Nauczycielowi, w tym nauczycielowi w zależności od osiąganych wyników w pracy, może być przyznany dodatek motywacyjny.”

10) W kryteriach przyznawania dodatku motywacyjnego dodano oddzielny zapis uwzględniający kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze inne niż stanowisko dyrektora szkoły - §6 regulaminu. Mając na uwadze powyższe postanowienia doprecyzowano zapisy w §8 i §9 regulaminu.

11) Zgodnie z zaleceniem organu nadzoru prawnego, z uwagi na odpowiednie uregulowanie
w art. 39 ust. 1 zdanie drugie KN dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn, wykreślono zapisy w brzmieniu: „Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji uprawniającej do jego pobierania, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.” oraz „Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.”

12) Wykreślono zapis w brzmieniu „Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem lub funkcją, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.” Zgodnie ze stanowiskiem organu nadzoru prawnego okresy za które dodatek przysługuje oraz nie przysługuje określa KN oraz przepisy kodeksu pracy. Natomiast zmiana wysokości wynagrodzenia następuje według zasad określonych w art. 39 ust. 1 zdanie drugie KN.

13) Zgodnie ze stanowiskiem nadzoru prawnego wykreślono zapisy dotyczące przyznania dodatku funkcyjnego w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.

14) Zgodnie ze stanowiskiem nadzoru prawnego wprowadzono zapisy w brzmieniu: „Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub pełnienia funkcji, za które przysługuje dodatek.” „Dodatek funkcyjny przyznawany jest na okres powierzenia stanowiska kierowniczego lub funkcji.”

15) Podwyższono przedziały kwotowe w dodatkach funkcyjnych dla następujących stanowisk:  dyrektorzy szkół, wicedyrektorzy szkół, inne stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły.

16) Wykreśla się zapis: „Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.” W ocenie organu nadzoru okresy, za które dodatek przysługuje oraz nie przysługuje określa KN oraz przepisy kodeksu pracy.

17) Zgodnie ze stanowiskiem nadzoru prawnego dodatki za warunki pracy przysługują nauczycielom, którzy wykonują pracę w warunkach wskazanych w §8 i §9  rozporządzenia, bez względu na ilość godzin w nich przepracowanych. Dlatego też niedopuszczalny jest zapis uzależniający przyznanie  dodatku za warunki pracy od ilości godzin przepracowanych w tych warunkach, a także wysokości wypłacanego dodatku od części przepracowanego w warunkach trudnych lub uciążliwych obowiązkowego wymiaru zajęć. Organ stanowiący nie zgadza się jednak z takim stanowiskiem. W praktyce w szkołach zdarzają się sytuacje gdy nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w warunkach trudnych realizuje tylko część  godzin. Zgodnie z art. 34 ust. 1 KN nauczycielom pracującym w warunkach trudnych lub uciążliwych przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy. Oznacza to, iż dodatek za warunki pracy należy się za każdą godzinę pracy przepracowaną w warunkach trudnych, uciążliwych. Przyjęcie odmiennego stanowiska doprowadziłoby do sytuacji wypłaty dodatku również za pozostałe godziny pensum, w których praca nie jest realizowana w warunkach trudnych. Mając na uwadze powyższe pozostawia się zapis §16 regulaminu.

18) Z uwagi na odpowiednie uregulowania w innych aktach prawnych z regulaminu wykreślono definicję pojęć takich jak „godzina ponadwymiarowa” (pojęcie zdefiniowane w art. 35 ust. 2 KN)
i „godzina doraźnego zastępstwa” (pojęcie zdefiniowane w art. 35 ust. 2a KN).

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie.

Przewodniczący Rady


Jerzy Rzymowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »