| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 388/VI/2014 Rady Miasta Józefowa

z dnia 9 kwietnia 2014r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.   18   ust.   2   pkt 15, art.   40   ust.   1   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r.   o samorządzie gminnym   (tekst jednolity Dz.   U.   z   2013   r. poz. 594   z   późn. zm.), art.   6   l ust.   1   ustawy z   dnia 13   września 1996   r.   o utrzymaniu czystości i   porządku   w gminach   (tekst jednolity Dz.   U.   z   2013   r. poz. 1399   z   późn. zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Właściciele nieruchomości – w   rozumieniu art.   2   ust.   1   pkt 4   ustawy z   dnia  
13 września 1996   r.   o utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach   (Dz. U.   z   2013   r. poz. 1399) położonych na terenie miasta Józefowa, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaloną na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miasta Józefowa.  

2.   Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnosić bez wezwania raz na miesiąc  
w terminie do 10   dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z   zastrzeżeniem ust.   3.  

3.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są uiścić w   terminie do dnia 20   grudnia.  

4.   Wysokość opłaty właściciele nieruchomości obliczają samodzielnie w   deklaracji ustalonej odrębną uchwałą Rady Miasta Józefowa.  

5.   Opłatę uiszcza się gotówką w   kasie banku posiadającego siedzibę w   Urzędzie Miasta Józefowa lub przelewem na rachunek bankowy.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.  

§   3.  

Traci moc uchwała nr 295/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z   dnia 24   maja 2013   r.  
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14   dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa  


Marianna   Jakubowska


Uzasadnienie

Zgodnie z   art.   6l ustawy z   dnia 13   września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach Rada Miasta ma obowiązek określić w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego termin, częstotliwość i   tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę warunki miejscowe.  

              Uchwała przewiduje, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z   wyjątkiem miesiąca grudnia, będą uiszczane raz na miesiąc w   terminie do 10   dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.  

              Zmiana terminu wnoszenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień ma istotne znaczenie dla ewidencji podatkowej. Ustalony termin wniesienia opłaty do 20   grudnia danego roku umożliwi właściwe ustalenie należności od podatników, jak również sprawną ewidencję wpłat po zamknięciu rocznym.  

              Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały ustalone w   uchwale w   sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.  

              Uchwała w   sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi akt prawa miejscowego i   umożliwia prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa  

Marianna Jakubowska  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »