| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2012 r

Na podstawie art. 257 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z   późn. zm. 1)   ) oraz § 10 Uchwały budżetowej Nr 103/XIII/2011 Rady Powiatu w   Legionowie z   dnia 29 grudnia 2011 r., Zarząd Powiatu w   Legionowie uchwala, co następuje:  

§   1.  

Dokonuje się zmian w   planie dochodów i   wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2012 r. w   ten sposób, że:  

1)   w załączniku Nr 1   – Planowane dochody budżetu na 2012 r. stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 103/XIII/2011 Powiatu Legionowskiego z   dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2)   w załączniku Nr 2   – Planowane wydatki budżetu na 2012 r. stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 103/XIII/2011 Powiatu Legionowskiego z   dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

3)   W załączniku Nr 4   – Wydatki majątkowe stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 103/XIII/2011 Powiatu Legionowskiego z   dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

4)   w załączniku Nr 6   – Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012 roku oraz Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań na mocy porozumień z   organami administracji rządowej w   2012 roku stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej Nr 103/XIII/2011 Powiatu Legionowskiego z   dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Zarządu  

 

 

Starosta  

Jan Grabiec  

.............................  
 

Wicestarosta  

Robert Wróbel  

.............................  
 

Członek  

Janusz Kubicki  

.............................  
 

Członek  

Waldemar Jaroń  

.............................  
 

Członek  

Andrzej Szczodrowski  

.............................  
 

 

 

 

1)   Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 i   z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i   Nr 291, poz. 1707)  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 185/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 185/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 185/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 185/2012
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w   planie dochodów i   wydatków w   ramach działów klasyfikacji budżetowej  

Dział 851     Ochrona Zdrowia   ,   rozdział 85156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   zmiana planu dochodów o   kwotę   221.234,- zł   decyzjami Wojewody Mazowieckiego :  

Nr 317 z   dnia 13 grudnia 2012 roku zwiększenie o   kwotę 224.144,- zł, z   przeznaczeniem na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za listopad 2012 roku,  

Nr 325 z   dnia 19 grudnia 2012 roku zmniejszenie o   kwotę 2.910,- zł w   związku z   oszczędnościami w   wydatkach przeznaczonych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za październik 2012 r.  

Dział 852     Pomoc społeczna   ,  

rozdział 85202   Domy pomocy społecznej   zwiększenie planu dochodów o   kwotę   16.100,- zł   decyzjami Wojewody Mazowieckiego:  

-   Nr 316/2012 z   dnia 30 listopada 2012 roku,  

-   Nr 318/2012 z   dnia 30 listopada 2012 roku,  

na osiągniecie standardów w   domach pomocy społecznej poprzez dofinansowanie zadania pn. ”Modernizacja systemu monitorowania wewnątrz i   na zewnątrz budynku”. Na inwestycję przeznaczono pierwotnie w   100% środki własne powiatu. Z   uwagi na brak możliwości przyjęcia środków do budżetu tylko po stronie dochodów, zwiększa się plan dofinansowanego zadania, a   niewykorzystane środki w   zależności od wykonania budżetu zwiększą wykonaną nadwyżkę lub zmniejszą wykonany deficyt budżetu.  

rozdział 85203   Ośrodki wsparcia   zmniejszenie planu dochodów o   kwotę   3.880,- zł   decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 263/2012 z   dnia 15 listopada 2012 roku, w   związku z   nadwyżką środków przeznaczonych na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w   Serocku.  

Zmiany w   planie dochodów i   wydatków w   ramach działów rozdziałów i   podziałek klasyfikacji budżetowej na wnioski kierowników jednostek oraz wydziałów i   referatów Starostwa Powiatowego  

Dział 750   Administracja publiczna   , rozdział 75020   Starostwa powiatowe   przesunięcie środków w   kwocie   245.000,- zł   z zadania pn. „Wprowadzenie nowego elektronicznego obiegu dokumentów wraz z   BIP-em, e-urzędem, elektronicznymi formularzami i   skrzynką podawczą” na zadania:  

„Wdrożenie, instalacja i   konfiguracja urządzeń rozbudowy sieci” kwota 60.000,- zł,  

„Zakup dodatkowych urządzeń aktywnych związanych z   rozbudową sieci (switche, firewalle)” kwota 40.000,- zł,  

„Zakup elektronicznego archiwum serwerów i   serwerów dodatkowych” kwota 145.000,- zł,  

Powyższe zmiany dotyczą załącznika Nr 3   i nie powodują zmian w   załączniku Nr. 2.  

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa   ,   rozdział 75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   przesunięcie kwoty   108.535,- zł   pomiędzy grupami wydatkowymi:  

wynagrodzenia i   składki od nich naliczane   zwolnienie wolnych środków spowodowane abstynencją pracownika oraz mniejszą niż pierwotnie planowano wolnych środków po wypłacie nagrody rocznej dla funkcjonariuszy (19.734,- zł),  

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacja ich statutowych zadań   zmniejszenie spowodowane rezygnacją z   zakupu umundurowania strażaków i   zakupów materiałów biurowych, rezygnacją ze szkoleń oraz oszczędności z   rozmów telefonicznych (33.534,- zł),  

świadczenia na rzecz osób fizycznych   zwiększenie planu wydatków na wypłatę zobowiązań wymagalnych z   tytułu świadczeń (53.268,- zł).  

Dział 801   Oświata i   wychowanie   , w   tym:  

rozdział 80120   Licea ogólnokształcące   przesunięcie kwoty   19.000,- zł   pomiędzy grupami wydatkowymi w   Liceum Ogólnokształcącym w   Legionowie:  

zwiększenie w   grupie wydatkowej   wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacja ich statutowych zadań   celem umożliwienia zaciągnięcia zobowiązań z   tytułu umów za energię cieplną i   energię elektryczną,  

zmniejszenie w   grupie wydatkowej wynagrodzenia i   składki od nich naliczane w   związku z   absencją pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich,  

przesunięcie środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie planu w   celu prawidłowego rozliczenia kosztów programu „Powiat Otwartych Szans” w   Powiatowym Zespole Szkół i   Placówek Specjalnych w   Legionowie, w   tym:  

-   rozdział 80102   Szkoły podstawowe specjalnej   – zwiększenie o   kwotę 253,- zł,  

-   rozdział 80105   Przedszkola specjalne   – zwiększenie o   kwotę 1.034,- zł.  

-   rozdział 80111   Gimnazja specjalne   – zmniejszenie o   kwotę 388,- zł,  

-   rozdział 80134   Szkoły zawodowe specjalne   – zmniejszenie o   kwotę 787,- zł,  

-   rozdział 80148   Stołówki szkolne i   przedszkolne   – zmniejszenie o   kwotę 112, -zł.  

Dział 853   Pozostałe zadania w   zakresie polityki społecznej   ,   rozdział   85321   Zespoły do spraw orzekania o   niepełnosprawności   przesuniecie kwoty   816,- zł   z grupy   wynagrodzenia i   składki od nich naliczane   do   wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z   realizacją ich statutowych zadań   w celu zabezpieczenia środków na zakup usług od lekarzy prowadzących gabinety, a   orzekających dla Zespołu ds. Orzekania o   niepełnosprawności.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »