| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr NI-IT-I.001/2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 23 kwietnia 2014r.

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i 645), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. c) i art. 4 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.) i art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).  Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie 03-719, ul. Jagiellońska 26, NIP 113-245-39-40, REGON 015528910, w imieniu którego działa:

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego               – Pan Adam Struzik

2. Wicemarszałek                                                                       – Pan Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz Województwo Podlaskie z siedzibą w Białymstoku 15-888, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, NIP 542-25-42-016, REGON 050658404, w imieniu którego działa

1. Marszałek Województwa Podlaskiego                             – Pan Jarosław Zygmunt Dworzański

2. Wicemarszałek                                                                       – Pan Walenty Korycki zawierają Porozumienie następującej treści:

§ 1. § 1. Województwo Mazowieckie działając jako organizator publicznego transportu zbiorowego w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym na obszarze Województwa Mazowieckiego powierza, a Województwo Podlaskie działając jako organizator publicznego transportu zbiorowego w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym na obszarze Województwa Podlaskiego przejmuje prowadzenie zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego dla następujących odcinków linii kolejowych i relacji pociągów w wojewódzkich przewozach pasażerskich:

1) dla pociągów kursujących w relacji Czeremcha - Siedlce na odcinku linii kolejowej nr 31 Siedlce - Siemianówka od granicy województwa mazowieckiego do stacji kolejowej Siedlce,

2) dla pociągów kursujących w relacji Siedlce - Czeremcha na odcinku linii kolejowej nr 31 Siedlce - Siemianówka od stacji kolejowej Siedlce do granicy województwa mazowieckiego.

§ 2. § 2.

1. Na mocy niniejszego Porozumienia, Województwo Podlaskie przejmuje zadanie w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), które to zadanie zobowiązuje się wykonywać w następujący sposób:

1) poprzez powierzenie organizowania 3 par połączeń w relacji Siedlce – Czeremcha – Siedlce Województwu Mazowieckiemu, na podstawie umowy operatorskiej ze Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.,

2) poprzez zlecenie wykonywania 2 par przewozów w relacji Czeremcha – Siedlce – Czeremcha przewoźnikowi wybranemu przez siebie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

2. Połączenia wskazane w § 1 pkt 1 i 2 wykonywane będą w ramach rozkładu jazdy uzgodnionego przez Strony niniejszego Porozumienia.

3. Strony niniejszego Porozumienia zobowiązują się zapewnić organizację i nadzór nad prawidłowym przebiegiem powierzonych przewozów, zgodnie z ust. 1 i 2.

§ 3. 1. Przewozy rozliczane będą na podstawie kompensaty wykonanej pracy eksploatacyjnej, liczonej w pociągokilometrach.

2. W przypadku nie wykonania przez którąkolwiek ze Stron połączeń, strony nie będą domagać się rekompensaty w formie pieniężnej.

§ 4. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 14 grudnia 2014 r. do dnia 10 grudnia 2016 roku.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 6. Każdej ze Stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia niniejszego Porozumienia z zachowaniem 12-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze Stron.

Marszałek Województwa Mazowieckiego


Adam Struzik


Wicemarszałek


Krzysztof Grzegorz Strzałkowski


Marszałek Województwa Podlaskiego


Jarosław Zygmunt Dworzański


Wicemarszałek


Walenty Korycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »