| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/226/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),Rada Gminy w Miastkowie Kościelnym uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie              15.734.071,80zł, z tego:

a) bieżące w kwocie                            13.171.349,88zł,

b) majątkowe w kwocie              2.562.721,92zł,              zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałytabelą  Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w kwocie 1.283.206,-zł, zgodnie ztabelą Nr 1a.

3. Ustala się wydatki w łącznej  kwocie              15.282.380,50zł, z tego:

a) bieżące w kwocie                            11.898.561,36zł,

b) majątkowe w kwocie              3.383.819,14zł,             zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałytabelą  Nr 2.

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w kwocie 1.283.206,-zł, zgodnie ztabelą Nr 2a.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie ztabelą Nr 4.

6. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2014 zgodniez tabelą Nr 6do niniejszej uchwały.

7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie ztabelą Nr 7do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie451.691,30zł,przeznaczoną na spłatę        wcześniej zaciągniętych zobowiązań       zgodnie ztabelą Nr 3.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie1.078.526,03złz następujących tytułów:

a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 658.741,63zł,

b) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 419.784,40zł,               zgodnie ztabelą Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie1.530.217,33złz następujących tytułów:

a) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.085.433,-zł,

b) wykup obligacji – 200.000,-zł,

c) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – 244.784,33zł, zgodnie ztabelą Nr 3.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie1.500.000 zł, z tytułu:

- zaciąganych kredytów – 1.500.000zł.

§ 3. 1. Ustala się ogólną rezerwę w wysokości34.000złoraz rezerwę celową w wysokości26.000zł,z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości         26.000zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie ztabelą Nr 8do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałytabelą Nr 5.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7. Ustala się plan finansowy dla PSP w Miastkowie Kościelnym, PSP w Zgórzu, PSP w Zwoli, PG w Miastkowie Kościelnym, PP w Miastkowie Kościelnym w zakresie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie zzałącznikami Nr 2, 3, 4, 5, 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej wtabeli Nr 6 i Nr 7niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 2.000.000zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§  9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń       Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Jaroń


Załącznik Nr tabela 1 do Uchwały Nr XLI/226/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalaczniktabela%201.pdf

do Uchwały budżetowej Nr XLI/226/2013 z dnia 31.12.2013 r.

Załącznik Nr tabela 1a do Uchwały Nr XLI/226/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalaczniktabela%201a.pdf

Tabela Nr 1a do Uchwały budżetowej Nr XLI/226/2013 z dnia 31.12.2013 r.

Załącznik Nr tabela 2 do Uchwały Nr XLI/226/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalaczniktabela%202.pdf

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XLI/226/2013 z dnia 31.12.2013 r.

Załącznik Nr tabela 2a do Uchwały Nr XLI/226/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalaczniktabela%202a.pdf

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej Nr XLI/226/2013 z dnia 31.12.2013 r.

Załącznik Nr tabela 3 do Uchwały Nr XLI/226/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalaczniktabela%203.xls

do Uchwały budżetowej nr XLI/226?2013 z dnia 31.12.2013 r.

Załącznik Nr tabela 4 do Uchwały Nr XLI/226/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalaczniktabela%204.xls

do Uchwały budżetowej Nr XLI/226/2013
z dnia 31.12.2013 r.

Załącznik Nr tabela 5 do Uchwały Nr XLI/226/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalaczniktabela%205.xls

do Uchwały budżetowej Nr XLI/226/2013
z dnia 31.12.2013 r.

Załącznik Nr tabela 6 do Uchwały Nr XLI/226/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalaczniktabela%206.xls

do Uchwały budżetowej Nr XLI/226/2013 z dnia 31.12.2013 r.

Załącznik Nr tabela 7 do Uchwały Nr XLI/226/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalaczniktabela%207.xls

do Uchwały budżetowej Nr XLI/226/2013 z dnia 31.12.2013 r.

Załącznik Nr tabela 8 do Uchwały Nr XLI/226/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalaczniktabela%208.xls

do Uchwały budżetowej Nr XLI/226/2013 z dnia 31.12.2013 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/226/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej Nr XLI/226/2013
z dnia 31.12.2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/226/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.doc

do Uchwały budżetowej Nr XLI/226/2013
z dnia 31.12.2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/226/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.doc

do Uchwały budżetowej Nr XLI/226/2013
z dnia 31.12.2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/226/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.doc

do Uchwały budżetowej Nr XLI/226/2013
z dnia 31.12.2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/226/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.doc

do Uchwały budżetowej Nr XLI/226/2013
z dnia 31.12.2013 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/226/2013
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.doc

do Uchwały budżetowej Nr XLI/226/2013
z dnia 31.12.2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »