| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 497/XXX/2012 Rady Miasta Płocka

z dnia 28 grudnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 12 pkt. 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 – uchwała Nr 278/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 10.648.908,04 zł., oraz zmniejsza się o łączną kwotę 20.294.231,81 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 803.036.764,00 zł., w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.486.975,56 zł., oraz zmniejsza się o kwotę 8.929.257,86 zł. tj. do kwoty 706.156.895,45 zł.,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.161.932,48 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 11.364.973,95 zł. tj. do kwoty 96.879.868,55 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 1.565.646,19 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 11.210.969,96 zł., tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 799.536.367,96 zł., w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.251.708,83 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 2.620.374,70 zł., tj. do kwoty 659.672.935,24 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 313.937,36 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 8.590.595,26 zł. tj. do kwoty 139.863.432,72 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.”;

3) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów gminy z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

„Budżet gminy”

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe o łączną kwotę 126.852,20 zł. z czego:

Zarząd Jednostek Oświatowych o kwotę 88.580,58 zł. w zakresie:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 86.380,58 zł.

- wpływów z różnych dochodów 2.200,00 zł.

Miejski Ogród Zoologiczny o kwotę 250,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów

Straż Miejska o kwotę 521,62 zł. w zakresie:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 361,62 zł.

- wpływów z różnych dochodów 160,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 500,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów

Izba Wytrzeźwień o kwotę 37.000,00 zł. w zakresie wpływów z usług

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach o łączną kwotę 62.437,44 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę 145.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z opłat, w ppkt Opłata targowa o kwotę 34.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Gminy o kwotę 15.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 1.150,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku Gminy, w ppkt Dochody z użytkowania wieczystego o kwotę 25.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z podatków, w ppkt Podatek od środków transportowych o kwotę 95.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Udziały w podatkach budżetu państwa, w ppkt Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.240.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Subwencja ogólna, w pkt Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.927,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Subwencja ogólna, w pkt Uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.005.573,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 499.998,33 zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 699.000,00 zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 30.750,00 zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku Gminy, w ppkt Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 40.000,00 zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku Gminy, w ppkt Dochody ze zbycia praw majątkowych o łączną kwotę 2.319.600,00 zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 9.015,70 zł.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe o łączną kwotę 498.000,00 zł. z czego:

Centrum Widowiskowo-Sportowe o kwotę 498.000,00 zł. w zakresie:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 483.000,00 zł.

- wpływów z usług – 15.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 1.500,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Gminy o kwotę 80.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych o łączną kwotę 22.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Wpływy z opłat, w ppkt Opłata skarbowa o kwotę 213.500,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o łączną kwotę 509.943,33 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1.755,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Udziały w podatkach budżetu państwa, w ppkt Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4.623.505,00 zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o łączną kwotę 1.049.000,00 zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w ppkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1.712.366,78 zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku Gminy, w ppkt Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 3.150.000,00 zł.

4) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów powiatu z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

„Budżet powiatu”

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o łączną kwotę 68.813,67 zł. z czego:

Zarząd Jednostek Oświatowych o kwotę 550,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” o kwotę 68.263,67 zł. w zakresie wpływów z usług

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych o łączną kwotę 4.400,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach o kwotę 897,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę 110.337,92 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Subwencja ogólna, w pkt Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.819,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Subwencja ogólna, w pkt Uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 43.770,00 zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody z majątku Powiatu, w ppkt Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.200,00 zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 350.000,00 zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w ppkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 1.712.366,78 zł.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe o łączną kwotę 406.979,31 zł. z czego:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 441,20 zł. 6 w zakresie wpływów z różnych opłat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 3.000,00 zł. w zakresie wpływów z różnych dochodów

Miejski Zarząd Dróg o kwotę 403.538,11 zł. w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Udziały w podatkach budżetu państwa, w ppkt Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.240.000,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody własne, w pkt Udziały w podatkach budżetu państwa, w ppkt Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.271.899,00 zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w ppkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 60.176,22 zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 147.212,00 zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w ppkt Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 5.306.395,17 zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 10.648.908,04 zł.

RAZEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW 20.294.231,81 zł.

5) 5) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.” , po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały

6) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych: tabela na końcu uchwały

7) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – 22.791.220,13 zł. oraz działających na terenie miasta niepublicznych oraz publicznych placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę – 31.982.100,00 zł., w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.635.629,48 zł., w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 40.673.528,81 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2012 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”. Ponadto zmiana w powyższym załączniku polegająca na przesunięciu środków w wysokości 4.658,56 zł. w części A. w dziale 801, rozdział 80104 z kolumny pozostałe dotacje do kolumny dotacje celowe związana jest z prawidłową realizacją zadania pn. Pokrycie kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych w Płocku uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inną Gminę.

8) w § 9 ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok”.

9) w § 10 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok”;

10) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok”.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2012 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 497/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr 497

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 497/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr 497

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 497/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr 497

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 497/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr 497

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 497/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały nr 497

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 497/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały nr 497

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 497/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały nr 497

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 497/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 do uchwały nr 497

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 497/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.” , po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 497/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »