| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 340/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.poz.594 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2014 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 327/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz.620 z dnia 22.01.2014r.) wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 29.992,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 42.317.678,33 zł, w tym: - dochody bieżące 31.694.452,10 zł, - dochody majątkowe 10.623.226,23 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 29.992,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 42.802.974,26 zł, w tym: - wydatki bieżące 28.695.879,95 zł - wydatki majątkowe 14.107.094,31 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych na 2014 r. w kwocie 40.000,00 zł i ustala się je w wysokości 14.107.094,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 27.511,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, które po zmianie wynoszą 4.560.329,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr 327/XXXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 r.( Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 620 z dnia 22.01.2014 r.) §10 i §11otrzymują brzmienie: ‘’§10 Ustala się limity zobowiązań: 1) Z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, 2) Z tytułu pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 485.295,93 zł, 3) Z tytułu zaciąganych pożyczek i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.975.739,28 zł, w tym na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.475.609,00 zł.’’ § 11 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł, w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 500.000,00 zł. 2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących’’.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach

mgr Dariusz Brzezicki


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 340/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. do § 2 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 29.992,60 zł, jak niżej: W dziale 801 - rozdziale 80101 – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 22.244,60 zł, - rozdziale 80110 – zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 100,00 zł, - rozdziale 80148 – zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 20.363,00 zł, W dziale 852- rozdziale 85295 – na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.164.2013 zwiększa się dotacje na zadania zlecone o kwotę 27.511,00 zł. do § 3 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 29.992,60 zł, jak niżej: W dziale 600- rozdziale 60016 – zmniejsza się usługi pozostałe o kwotę 11.600,00 zł, które przenosi się w całości do rozdziału 60095, W dziale 710- rozdziale 71004 – zwiększa się usługi pozostałe o kwotę 18.563,00 zł, W dziale 750- rozdziale 75023 – zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.937,00 zł, W dziale 754 – rozdziale 75412 – zmniejsza się zakup materiałów o kwotę 1.860,00 zł, które przenosi się w całości na usługi zdrowotne, W dziale 801 - rozdziale 80101 – zwiększa się składki na PFRON o kwotę 1.000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 881,60 zł, usługi pozostałe o kwotę 20.363,00 zł, zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.660,11 zł, - rozdziale 80103 – zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.190,27 zł, - rozdziale 80104 – zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.529,23 zł, zmniejsza się opłaty za administrowanie i czynsze za budynki o kwotę 24.000,00 zł, - rozdziale 80110 – zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie o kwotę 15.599,07 zł, zakup materiałów o kwotę 600,00 zł, - rozdziale 80148 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenia roczne 714,95 zł, zakup środków żywności o kwotę 20.363,00 zł, - rozdziale 80195 – zmniejsza się dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące o kwotę 68.900,00 zł, W dziale 852 – rozdziale 85295 – zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 27.000,00 zł, zakup materiałów o kwotę 511,00 zł. Zadanie w całości jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W dziale 900 – rozdziale 90095 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.500,00 zł, zwiększa się wynagrodzenie osobowe o kwotę 30.200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.956,49 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.800,00 zł. W dziale 921 – rozdziale 92120 – zwiększa się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 20.000,00 zł, W dziale 926 – rozdziale 92695 –zwiększa się składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 171,90 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 24,50 zł, zmniejsza się wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 196,40 zł. Ponadto w załączniku inwestycyjnym dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł, w tym: zmniejsza się pozycję nr 20 o kwotę 23.100,00 zł, pozycję nr 21 o kwotę 16.900,00 zł, zwiększa się pozycję nr 22 o kwotę 40.000,00 zł, która otrzymuje brzmienie: ‘’modernizacja świetlicy wiejskiej w Duczyminie i w Przysowych”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 340/XXXVIII/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 340/XXXVIII/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 340/XXXVIII/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.xls

Wydatki majątkowe na 2014 rok.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 340/XXXVIII/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.docx

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 340/XXXVIII/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 340/XXXVIII/14
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.xls

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »