| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/15/14 Rady Gminy Raszyn

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)), art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.2)) oraz uchwały Nr LXIII/462/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej, stwierdzając brak naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn przyjętego uchwałą Nr LX/590/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2014 r. Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej" uchwalonego uchwałą nr LXI/1003/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 grudnia 2005 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2006 r. Nr 24, poz. 823, zwaną dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu dotyczy obszaru wsi Raszyn na wschód od Alei Krakowskiej, objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr LXI/1003/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 grudnia 2005 r. w granicach jego obowiązywania.

§ 2. W uchwale nr LXI/1003/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 grudnia 2005 r., opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2006 r. Nr 24, poz. 823, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

Na terenach MN plan dopuszcza zachowanie i rozwój funkcji usługowych z zakresu:

- handlu detalicznego (za wyjątkiem stacji paliw), biur, administracji, rzemiosła, obsługi finansowej,

- kultury, turystyki, gastronomii, zdrowia, oświaty, jako funkcji uzupełniających w stosunku do funkcji podstawowej, w formie lokali usługowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych, np. w parterach budynków; przy czym powierzchnia całkowita lokali usługowych nie może przekraczać 30 % powierzchni całkowitej budynku";

2) § 9 pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

Dla terenów MN/U plan dopuszcza realizację budynku bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej";

3) § 10 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Na terenach U/MW plan ustala zachowanie i rozwój funkcji usługowych z zakresu:

- handlu detalicznego (za wyjątkiem stacji paliw), biur, administracji, rzemiosła, obsługi finansowej,

- kultury, rozrywki, turystyki, gastronomii, nauki, zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, infrastruktury technicznej, jako funkcji podstawowej.".

§ 3. Pozostałe ustalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej" uchwalonego uchwałą nr LXI/1003/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 grudnia 2005 opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2006 r. Nr 24, poz. 823, oraz rysunek planu, nie ulegają zmianom.

§ 4. Załącznikami do niniejszej uchwały i jej integralnymi częściami, są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Tadeusz Marcinkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/15/14
Rady Gminy Raszyn
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do p rojektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), w związku z art. 17 pkt 14, Rada Gminy Raszyn stwierdza, że w wyznaczonym terminie składania uwag podczas wyłożenia projektu planu oraz po upływie czternastu dni od wyłożenia - tj. od dnia 13 października do dnia 28 listopada 2014 r. uwag nie wniesiono.

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Tadeusz Marcinkowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/15/14
Rady Gminy Raszyn
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Sposób realizacji inwestycji, z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej

Realizacja postanowień uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej, nie wywoła potrzeby realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność rozstrzygania o sposobie realizacji inwestycji, z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Tadeusz Marcinkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »