| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II.0007.9.2014 Rady Gminy w Siennicy

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późń. zm.), Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.420.998,00zł., w tym:

- dochody bieżące 22.787.661,00zł.,

- dochody majątkowe 1.633.337,00zł., zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.558.049,64zł., w tym:

- wydatki bieżące 20.878.665,32zł.,

- wydatki majątkowe 1.679.384,32zł. zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 3, 3a.

2. Ustala się plan dochodów odprowadzanych do budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 4. 1. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2015 zgodnie z tabelą nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z tabelą Nr 4 a

§ 5. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.862.948,36zł., która zostanie przeznaczona na: 1.1. Planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości - 1.862.948,36zł .,

2. Rozchody w wysokości 1.862.948,36 zł., zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.300.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 131.249,00zł,

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości - 48.751,00zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

1) w kwocie 96.000,00 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonym w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 6.

2. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 3.000,00 zł. na realizację zadań związanych z recyklingiem odpadów opakowaniowych zgodnie z tabelą nr 7.

3. Ustala się wpływy i wydatki w kwocie 460.000,00 na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 9.

4. Ustala się dochody w kwocie 300,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków zgodnie z tabelą nr10.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z Tabelą nr 8.

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 6 ,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na zmianach w planie wydatków majątkowych w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne (Tabela Nr 4), o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Jurkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II.0007.9.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota

750

Administracja publiczna

118,00

75011

Urzędy wojewódzkie

118,00

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

118,00

852

Pomoc społeczna

23.400,00

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

23.400,00

2350

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

23.400,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Jurkowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II.0007.9.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota dotacji w

podmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

7

Jednostki nie należące do sektora finansówpublicznych

Nazwa jednostki/zadania

1.

801

80101

2540

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie
- dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie
oświaty135.200,00

2.

801

80101

2590

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli
-dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty420.000,00

3

801

80103

2540

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dłużewie
- dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty

14.500,00

4.

801

80103

2590

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Pogorzeli
- dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty

104.000,00

5.

801

80104

2540

Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Akademia Smyka"
-dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty

331.00000

6.

801

80105

2540

Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej".

323.000,00

7.

801

80104

2540

Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"
- dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty

346.000,00

8.

801

80106

2540

Punkt Przedszkolny Niepubliczne przedszkole w Dłużewie
-dotacja podmiotowa zgodnie z ustawa o systemie oświaty

12.000,00

9.

854

85404

2540

Punkt Przedszkolny Niepubliczne przedszkole w Dłużewie
-dotacja podmiotowa zgodnie z ustawa o systemie oświaty

4.692,00

10.

854

85404

2540

Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej".

16.564,00

11.

926

92695

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej

50.000,00


Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki /zadania

14.

921

92116

2480

Samorządowe Instytucje Kultury
- Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy

171.000,00

O g ó ł e m :

1.877.956,00

50.000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Jurkowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II.0007.9.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr II.0007.9.2014 z dnia 29 grudnia 2014r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II.0007.9.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr II.0007.9.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II.0007.9.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr II.0007.9.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

750

Administracja publiczna

58 572,00

75011

Urzędy wojewódzkie

58 572,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

58 572,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 222,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 222,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 222,00

851

Ochrona zdrowia

1 500,00

85195

Pozostała działalność

1 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 500,00

852

Pomoc społeczna

1 468 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 466 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 466 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 000,00

Razem:

1 529 294,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Jurkowski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II.0007.9.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Tabela Nr 3a do Uchwały Nr II.0007.9.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

750

Administracja publiczna

58 572,00

75011

Urzędy wojewódzkie

58 572,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

58 572,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 222,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 222,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

4300

Zakup usług pozostałych

622,00

851

Ochrona zdrowia

1 500,00

85195

Pozostała działalność

1 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

852

Pomoc społeczna

1 468 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 466 000,00

3110

Świadczenia społeczne

1 399 160,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 800,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 194,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

28 360,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

200,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 192,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 094,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 000,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

2 000,00

Razem:

1 529 294,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Jurkowski


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II.0007.9.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela nr 4 do Uchwały Nr II.0007.9.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II.0007.9.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela nr 4a do Uchwały Nt II.0007.9.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.


Tabela Nr 5 do Uchwały Nr II.0007.9.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota

§

1

2

3

4

1.

Dochody

24420998,00

w tym: dochody na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanych w 2014r.

1205204,00

2.

Wydatki

22558049,64

3.

Wynik budżetu

1862948,36

Przychody ogółem:

0,00

Rozchody ogółem:

1862948,36

1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 963

1205204,04

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)

§ 992

446026,52

w tym: podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin.pub.

27215,00

3.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)

§ 992

211717,80

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Jurkowski


Tabela Nr 6 do Uchwały Nr II.0007.9.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
2015 r.

Dochody

Wydatki

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dział

Rozdz.

§

Plan

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział

Rozdz

§

Plan

756

75618

100.000,00

851

85154

96.000,00

0480

100.000,00

4330

1.800,00

4170

39.000,00

4210

31.000,00

4300

22.200,00

4700

2.000,00

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział

Rozdz

Plan

851

85153

4.000,00

4210

2.000,00

4300

2.000,00


Ogółem


100.000,00

100.000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Jurkowski


Tabela Nr 7 do Uchwały Nr II.0007.9.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na 2015 rok

DOCHODY

Dział

Rozdział

§

Treść

kwota

900

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

3.000,00

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

3.000,00

0400

Wpływy z opłaty produktowej

3.000,00

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Treść

kwota

900

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

3.000,00

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

3.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3.000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Jurkowski


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II.0007.9.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015


Tabela Nr 9 do Uchwały Nr II.0007.9.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2015 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa działu

Plan na 2015 rok

DOCHODY

WYDATKI

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

460 000,00

90002

Gospodarka odpadami

460 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

460 000,00

750

Administracja publiczna

51760,00

75023

Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

51760,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

46,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

x

41 390,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

x

2 522,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

x

5 892,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

x

816,00

4440

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

x

1 094,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

x

408 240,00

90002

Gospodarka odpadami

x

408 240,00

4300

Zakup usług pozostałych

x

408 240,00

OGÓŁEM

460 000,00

460 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Jurkowski


Załącznik Nr Tabela Nr 10 do Uchwały Nr II.0007.9.2014
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok

Dz.

Roz.

§

Nazwa

DOCHODY

WYDATKI

Plan na
2015 rok

Plan na
2015 rok

1

2

3

4

5

6

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem

300,00

x

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

300,00

x

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na postawie odrębnych ustaw

300,00

x

600

Transport i łączność

x

300,00

60016

Drogi publiczne gminne

x

300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

x

300,00

OGÓŁEM

300,00

300,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Jurkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »