| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 14.IV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 15 stycznia 2015r.

uchwała budżetowa na 2015?r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 13.648.679,00zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 13.285.879,00zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 362.800,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 13.648.679,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 12.704.672,71zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 944.006,29zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 65. 000,00 zł.

2) celową w wysokości 35. 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego .

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym,

2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu Kościelnym,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 227.945,26 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 227.945,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansowa zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,

2) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących ,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Wałkuski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14.IV.2015
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14.IV.2015
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14.IV.2015
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 14.IV.2015
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 14.IV.2015
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 14.IV.2015
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 14.IV.2015
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 14.IV.2015
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 14.IV.2015
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 14.IV.2015
Rady Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Uzasadnienie

Projekt budżetu gminy Lipowiec Kościelny na 2015 rok został opracowany na podstawie

wskaźników i założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2015 rok.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2015 rok zaplanowano :

- kwoty subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów

- kwoty dotacji celowych zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego

- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

W projekcie budżetu gminy na 2015r. ustala się dochody budżetowe na kwotę 13.648.679,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wydatki budżetu ustala się na kwotę 13.648.679,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zdań zleconych wynoszą 1.871.884,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zdań zleconych wynoszą 1.871.884,00zł określa załącznik nr 4.

Dochody

Planowane dochody budżetu na 2015 rok wynoszą 13.648.679,00zł, na poziomie zbliżonym

do przewidywanego wykonania dochodów za 2014 rok.

Wpływ dochodów ze sprzedaży nieruchomości ustalono w wysokości 240.000,00zł tj. sprzedaż nieruchomości w m. Turza Wielka – dz.nr. 146

Dochody z podatku od nieruchomości ustalono średnio na poziomie ubiegłego roku. Dochody z podatku rolnego ustalono na poziomie obowiązujących w 2014 roku.

Dochody z podatku od środków transportowych ustalono na poziomie obowiązujących w 2014r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości proponowanej przez Ministerstwo finansów, jest to kwota 1.504.068,00zł i jest wyższa o 228.805,00zł od planowanej na 2014 rok.

Subwencje planuje się na 2015 rok w kwocie 7.732.226,00zł i są niższe od subwencji z 2014 roku o kwotę 101.790,00zł Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 58.000,00zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 56.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynoszą 2.000,00zł.

Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zostały zaplanowane w kwocie 13.648.679,00zł w tym:

- wydatki bieżące - 12.704.672,71zł

- wydatki majątkowe – 944.006,29zł

Przy projekcie wielkości wydatków uwzględniono przewidywane wykonanie za 2014 rok

oraz przyjęto informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania

projektu budżetu państwa na 2015 rok ,a w szczególności :

· Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%

Wydatki bieżące wynoszą 12.704.672,71zł w tym :

wydatki jednostek budżetowych 9.752.594,71zł, w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.477.726,00zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.274.868,71zł

Dotacja na zadania bieżące 408.457,00zł, w tym:

- dotacja dla Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym 282.000,00zł

- dotacja dla Gminnej Biblioteki w Lipowcu Kościelnym 92.400,00zł

- dotacja dla Straży Gminnej 34.057,00zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.390.821,00zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 152.800,00zł.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 22.221,46zł.

Wydatki w szczegółowym układzie działów:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano na wydatki bieżące w wysokości 28.500,00zł.

W dziale 020 Leśnictwo zaplanowano na wydatki bieżące w wysokości 2.500,00zł, na dokarmianie zwierząt.

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe zaplanowano na wydatki w wysokości 4.094,36zł dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki na wydatki bieżące tj. utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg oraz realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego planuje się kwotę 129.000,00zł oraz wydatki inwestycyjne 655.000,00zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano w wysokości 20.000,00zł tj. na wydatki bieżące.

W dziale 750 Administracja Publiczna zaplanowano wydatki w kocie 2.218.751,10zł w tym

wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu USC wynoszą 42.344,00zł.

Na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 122.000,00zł .

Zaplanowano na Promocje Gminy kwotę 13.000,00zł.

Wydatki na Urząd Gminy wynoszą 1.670.174,00zł w tym na wynagrodzenia i pochodne

1.297.674,00zł.

Wydatki „Pozostała działalność” zaplanowano w kwocie 290.909,10zł tj. na zatrudnienie pracowników fizycznych oraz osób zatrudnionych na robotach publicznych i pracach interwencyjnych kwotę 174.500,00zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 18.127,10zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 840,00zł, na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe zaplanowano wydatki w kwocie 177.627,00zl na funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy .

W dziale 754 planuje się dotację dla Gminy Wiśniewo w wysokości 34.057,00 zł, w ramach realizacji porozumienia międzygminnego na utrzymanie wspólnej straży gminnej.

W dziale 758 Różne rozliczenia planowano rezerwę w kwocie 100.000,00zł, utworzono rezerwę ogólną w wysokości 65.000,00zł oraz celową w wysokości 35.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie zaplanowano kwotę 6.130.686,00zł na funkcjonowanie 4 Szkół Podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i Gimnazjum .

Na szkoły podstawowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.589.844,00zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 321.977,00zł.

Na punkty przedszkolne zaplanowano kwotę 152.800,00zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3.

Na Gimnazja zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.540.573,00zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki w kwocie 58.000,00zł w tym:

- na zwalczanie narkomanii 2.000,00zł, - na przeciwdziałanie alkoholizmowi 56.000,00zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna plan wydatków 2.485.130,00zł w tym:

- z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 1.828.700,00zł

- z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin wynoszą 216.200,00zł

- wydatki własne wynoszą 440.230,00zł

Wydatki w rozdziale 85202 na Dom Pomocy Społecznej planuje się w kwocie 50.000,00zł na umieszczenie 1 osób w Domu Pomocy Społecznym w Ciechanowie przez okres 12 m-cy.

Wydatki w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.). Zaplanowano szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakup materiałów i znaczków pocztowych na kwotę 1.200,00zł.

W rozdziale 85206 Wspieranie rodzin zaplanowano kwotę 50.000,00zł - środki na zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm).

Powyższe środki zaplanowane są na dopłatę za pobyt 10-ro dzieci przebywających w 4 rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.826.000,00zł.

Planuje się kwotę 1.712.950,00zł na świadczenia społeczne:

- świadczenia rodzinne dla 400 świadczeniobiorców kwotę 1.437.950,00zł

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 40 świadczeniobiorców kwota 275.000,00zł.

Ponadto planuje się kwotę 46.329,00zł na wynagrodzenia osobowe dla 1-go pracownika, z czego kwota 4.000zł stanowią środki własne.

Kwota 3.651,00zł zaplanowana jest na Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Kwota 56.200,00zł została zaplanowana na pochodne od wynagrodzeń tzn. składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i Fundusz Pracy oraz składki społeczne odprowadzane za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne.

Kwota 6.870,00zł stanowi pozostałe wydatki bieżące np. zakup materiałów i wyposażenia, usługi obce, podróże służbowe itp.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, na pokrycie składek za 20 osób korzystających ze świadczeń społecznych.

W rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano kwotę 76.000,00zł, z czego kwota 45.000,00zł przeznaczona zostanie na zasiłki celowe, kwota 5.000,00zł na wypłatę zasiłków okresowych ze środków własnych, pozostałe 26.000,00zł z dotacji.

W rozdziale 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 7.100,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 72.000,00zł, planuje się wypłatę zasiłków stałych dla 15 osób przez okres 12 m-cy. Kwota 23.100,00zł pochodzi ze środków własnych, pozostała kwota 48.900,00zł z dotacji.

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki w wysokości 315.280,00zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w którym są zatrudnione 4 osoby. Kwota 214.180,00zł zaplanowana jest ze środków własnych, pozostała kwota 101.100,00zł z dotacji.

W rozdziale 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 z dotacji na zatrudnienie opiekunki świadczącej usługi dla jednego dziecka z autyzmem.

W rozdziale 85295 zaplanowano wypłatę świadczeń w wysokości 72.550,00zł w tym na dożywianie dzieci w szkołach ze środków własnych 37.000,00zł, z dotacji 35.000,00zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 981.176,40zł w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 115.000,00zł

- na gospodarkę odpadami 280.000,00zł

- na oczyszczanie miast i wsi 10.000,00 zł

- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13.000,00zł

- na schroniska dla zwierząt 10.000,00zł

- na oświetlenie ulic 382.000,00zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13.000,00zł

- na pozostałą działalność 273.176,40zł, w tym: wydatki bieżące 218.176,40zł, wydatki majątkowe 55.000,00zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 644.744,14zł, w tym:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 92.400,00zł

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Lipowcu 282.000,00zł

- na wydatki inwestycyjne 151.784,83zł

- pozostałe wydatki 118.559,31zł

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano wydatki bieżące 12.600,00zł

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 227.945,26zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Wydatki majątkowe:

Na zadnia inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano 556.784,83zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 tj.

- Przebudowa dróg wewnętrznych po byłym PGR w m. Łomia nr.dz. 226/6 i 226/38 – 155.000,00zł

- Wykonanie kolektora deszczowego w m. Lipowiec Kościelny – 85.000,00zł

- Budowa chodników w m. Kęczewo – 30.000,00zł

- Budowa chodników w m. Rumoka – 30.000,00zł

- Przebudowa drogi w m. Krępa – 50.000,00zł

- Budowa chodników w m. Zawady – 30.000,00zł

- Budowa chodników w m. Łomia-Bataliony Chłopskie – 30.000,00zł

- Budowa chodników w m. Lipowiec Kościelny – 10.000,00zł

- Zakup samochodu dla OSP Krępa – 30.000,00zł

- Renowacja basenu strażackiego Niegocin – 30.000,00zł

- Zagospodarowanie terenu w m. Niegocin – 20.000,00zł

- Dobudowa pomieszczenia gospodarczego i zakup wyposażenia - świetlica w m. Łomia – 26.784,83zł

- Wykonanie klimatyzacji w świetlicy m. Zawady – 30.000,00zł.

Inwestycje wieloletnie zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2015 wynoszą 365.000,00zł.

Nie planowane jest zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »