| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Tarczynie

z dnia 13 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie  postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu, jeżeli publiczne przedszkola nadal dysponują wolnymi miejscami określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarczyn:

1) dziecko, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczą się w trybie dziennym– 5 pkt.  Kryterium  stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko;

2) dziecko którego rodzeństwo będzie  kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu lub uczęszcza do szkoły, w której prowadzone jest przedszkole - 4 pkt;

3) dziecko, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola - 3 pkt.;

4) dziecko, którego rodzice zadeklarowali korzystanie z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu co najmniej przez 8 godz. dziennie – 2 pkt.; kryterium dotyczy tylko przedszkola, które udziela świadczeń przekraczających wymiar pięciu godzin dziennie;

5) dziecko, którego rodzice zadeklarowali korzystanie z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu co najmniej przez 7 godz. dziennie - 1 pkt.; kryterium dotyczy tylko przedszkola, które udziela świadczeń przekraczających wymiar pięciu godzin dziennie;

6) dziecko, którego rodzice  mieszkają na terenie Gminy Tarczyn i są podatnikami  podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Tarczyn - 1 pkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1 tj.:

1) oświadczenie o zatrudnieniu w pełnym  wymiarze czasu pracy lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub o pobieraniu nauki w trybie dziennym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) oświadczenie rodziców dziecka o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego przez  rodzeństwo w tym samym przedszkolu lub o uczęszczaniu  rodzeństwa do szkoły, w której prowadzone jest  przedszkole według  wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) oświadczenie rodziców o ubieganiu się dziecka o przyjęcie do tego samego przedszkola według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) oświadczenie rodziców o korzystaniu przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu  co najmniej przez 8 godzin  lub co najmniej przez 7 godzin  dziennie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) oświadczenie rodziców dziecka zamieszkałych na terenie Gminy Tarczyn o byciu podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Tarczyn według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. W roku szkolnym 2015/2016 uchwała dotyczy również oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarczyn.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Pszczółka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 13 lutego 2015 r.WZÓR

WZÓR

Oświadczenie

o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub wykonywaniu pracy  na podstawie umowy cywilnoprawnej lub o pobieraniu nauki w trybie dziennym

Ja niżej odpisana/y........................................................................................................................

/imię i nazwisko rodzica kandydata /

zamieszkała/y................................................................................................................................

/adres zamieszkania rodzica kandydata /

legitymująca/y się dowodem osobistym nr.........................................wydanym przez............................................

- Oświadczam, że:

1) jestem zatrudniona/y w pełnym wymiarze czasu pracy  /wykonuję pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej*

w ..................................................................................................................

/nazwa i adres zakładu pracy/

lub

2) uczę się w trybie dziennym w ..................................................................................................

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź

.................... .....................................

/miejscowość, data/

.................................

(czytelny podpis)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 13 lutego 2015 r.WZÓR

WZÓR

Oświadczenie

rodziców  dziecka o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez  rodzeństwo
w tym samym przedszkolu lub o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły,
w której prowadzone jest  przedszkole

My niżej podpisani..................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

/imiona i nazwiska rodziców kandydata /

zamieszkali................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

/adres zamieszkania rodziców kandydata /

legitymujący się dowodami osobistymi nr: .................................................................wydanymi przez..............................................................................................................................................

Oświadczamy, że w roku szkolnym ...........................rodzeństwo kandydata:

1) kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

/imię i nazwisko siostry, brata kandydata, data urodzenia, nazwa przedszkola/

2) uczęszcza do szkoły, w której prowadzone jest przedszkole:

.....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

/imię i nazwisko siostry, brata kandydata, data urodzenia, nazwa szkoły/

.................... .....................................

/miejscowość, data/

.................................

(czytelne podpisy)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 13 lutego 2015 r.WZÓR

WZÓR

Oświadczenie

rodziców o ubieganiu się rodzeństwa dziecka o przyjęcie do tego samego przedszkola

My niżej podpisani......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

/imiona i nazwiska rodziców kandydata /

zamieszkali................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

/adres zamieszkania rodziców kandydata /

legitymujący się dowodami osobistymi nr : ..............................................................wydanymi przez..............................................................................................................................................

Oświadczamy, że rodzeństwo kandydata:

1) ...............................................................................................................

2) ...............................................................................................................

3) ..............................................................................................................

/imię i nazwisko,  data urodzenia/

w roku szkolnym ................................................

ubiega się o przyjęcie do ..............................................................................................................

/ nazwa przedszkola, adres/

.................... .....................................

/miejscowość, data/

.................................

(czytelne podpisy)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 13 lutego 2015 r.WZÓR

WZÓR

Oświadczenie

rodziców  dotyczące deklarowanego czasu  korzystania z wychowania przedszkolnego
w danym przedszkolu

My niżej podpisani......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

/imiona i nazwiska rodziców kandydata /

zamieszkali.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

/adres zamieszkania rodziców kandydata /

legitymujący się dowodami osobistymi nr: ..............................................................wydanymi przez..............................................................................................................................................

Oświadczamy, że kandydat:

....................................................................................................................................................

/imię i nazwisko,  data urodzenia/

w roku szkolnym ................................................będzie korzystał z wychowania przedszkolnego co najmniej przez 8 godz. dziennie/co najmniej przez 7 godz. dziennie*

.................... .....................................

/miejscowość, data/

.................................

(czytelne podpisy)

*właściwe podkreślić


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 13 lutego 2015 r.WZÓR

WZÓR

Oświadczenie

rodziców  dotyczące deklarowanego czasu  korzystania z wychowania przedszkolnego
w danym przedszkolu

My niżej podpisani......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

/imiona i nazwiska rodziców kandydata /

zamieszkali.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

/adres zamieszkania rodziców kandydata /

legitymujący się dowodami osobistymi nr: ..............................................................wydanymi przez..............................................................................................................................................

Oświadczamy, że kandydat:

....................................................................................................................................................

/imię i nazwisko,  data urodzenia/

w roku szkolnym ................................................będzie korzystał z wychowania przedszkolnego co najmniej przez 8 godz. dziennie/co najmniej przez 7 godz. dziennie*

.................... .....................................

/miejscowość, data/

.................................

(czytelne podpisy)

*właściwe podkreślić


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r.

wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W myśl art. 20c ust. 1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, „z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi”. Ustalone przez organ prowadzący  kryteria mają przyznaną określoną liczbę punktów i mogą mieć  różną wartość,  dlatego
w uchwale znalazły się m.in. kryteria preferujące dziecko, którego rodzice oboje pracują, czy też uczą się w trybie dziennym i z  tej przyczyny uzasadnione  jest wydłużenie czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Ustawa ponadto zobowiązuje organ stanowiący jst do określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania każdego z kryteriów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracujących, czy też uczących się rodziców dzieci, oraz możliwości korzystania przez dzieci z pełnej oferty przedszkola,  zostały określone w § 1 pkt 4 i  pkt 5 kryteria dotyczące sytuacji przebywania dziecka w przedszkolu co najmniej przez 3 lub przez 2 godziny dziennie  ponad  bezpłatną podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze pięciu godzin dziennie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »