| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Powiatu Płońskiego

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński i przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński i przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Płońskiego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/218/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż powiat płoński i szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zmieniona Uchwałą Nr XXXV/212/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 lutego 2013 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego


Jan Mączewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/84/2015
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński i szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych działające na terenie Powiatu Płońskiego

§ 1. Prawo do uzyskania dotacji z budżetu Powiatu Płońskiego na ucznia/słuchacza zgodnie z treścią art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty przysługuje:

1) szkołom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński, funkcjonującym na podstawie zezwolenia udzielonego przez Starostę Płońskiego,

2) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Powiecie Płońskim.

§ 2. Warunkiem otrzymania dotacji z budżetu powiatu jest przedłożenie przez podmiot prowadzący szkołę, o której mowa w § 1 wniosku o przyznanie dotacji najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego trybu.

§ 3. 1. Dotacja dla szkół, o których mowa w § 1 pkt 1 przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Płoński, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji otrzymywanej przez Powiat Płoński.

2. Dotacja dla szkół, o których mowa w § 1 pkt 2, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Płoński, pomniejszonej o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, na ucznia.

3. Szkoły, o których mowa w § 1 pkt 2, prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Powiatu Płońskiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem w części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4. 1. Dotacja dla szkół niewymienionych w § 3 przysługuje na każdego ucznia, który uczestniczył w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Płońskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. W przypadku braku na terenie Powiatu Płońskiego szkoły publicznej tego samego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.

3. Jako kryterium najbliższego powiatu przyjmuje się odległość pomiędzy miastami będącymi siedzibą władz powiatu.

4. Do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej, obowiązującej w danym roku budżetowym, miesięczna dotacja wypłacana będzie w wysokości obowiązującej dla poprzedniego roku budżetowego. Różnica wysokości dotacji dla poszczególnych typów i rodzajów szkół zostanie skorygowana po wyliczeniu obowiązujących w danym roku kwot dotacji od dnia 1 stycznia danego roku budżetowego.

§ 5. 1. Dotacje przekazywane z budżetu powiatu dla szkół, o których mowa w § 1 przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

2. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących szkoły, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, w tym na:

a) wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, jeżeli pełni funkcję dyrektora szkoły,

b) sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

2) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

a) książki i inne zbiory biblioteczne,

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,

c) sprzęt sportowy i rekreacyjny,

d) meble,

e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

§ 6. 1. Osoba prowadząca szkołę przedstawia rozliczenie otrzymanej dotacji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który szkoła otrzymała dotację.

2. Rozliczenie, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego trybu zawiera nazwę szkoły, wysokość należnej i otrzymanej dotacji oraz za jaki miesiąc została ona wypłacona, liczbę uczniów/słuchaczy, na których przysługiwała dotacja.

3. Dotacja za dany miesiąc przysługuje na ucznia/słuchacza przyjętego do szkoły i wpisanego do księgi uczniów/słuchaczy nie później, niż do dnia 10-tego danego miesiąca.

4. Podmiot, który zakończył działalność w zakresie prowadzenia szkoły, w terminie 30 dni od otrzymania ostatniej części dotacji, nie później jednak, niż w dniu zakończenia działalności, sporządza rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 obejmujące okres od 1 stycznia do dnia zakończenia działalności.

§ 7. Do dnia 20 stycznia każdego roku podmiot, który otrzymał dotację sporządza i przekazuje organowi dotującemu rozliczenie dotacji za rok poprzedni zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego trybu.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Płońskiego

...............................................................................................................................

(pieczęć adresowa organu prowadzącego)(miejscowość i data)

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Płońskiego

na rok .....................

1. Nazwa organu prowadzącego: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Nazwa szkoły ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

........................................................................................

4. Numer i data decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej:

........................................................................................

5. Liczba uczniów według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji zamieszczona w Systemie Informacji Oświatowej:..........................................................

6. Planowana liczba uczniów/słuchaczy w …….. roku - ……….. osób.

7. Numer konta bankowego przeznaczonego do obsługi szkoły: ................................................

......................................................................................................................................................

8. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe i telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku..............................................................................................................

....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu prowadzącego)


Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

........................................................

/nazwa i adres jednostki rozliczającej się/

Starostwo Powiatowe w Płońsku

Rozliczenie dotacji, szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,

za miesiąc ..................................roku................... przez ............................................................................ / nazwa osoby prowadzącej/

Lp.

Nazwa szkoły

Planowana liczba uczniów na rok udzielania dotacji /podana we wniosku o udzielenie dotacji/

Liczba uczniów, na których przy- sługiwała dotacja uwzględniając wymóg 50% frekwencji na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych

Stawka dotacji przypadająca na jednego ucznia miesięcznie

Wysokość należnej dotacji

(kol. 4

x kol. 5)

Kwota otrzymanej dotacji

Różnica między dotacją otrzymaną,

a należną

Liczba uczniów

dotowanych w bieżącym miesiącu (prognozowana)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...............................................................................................................................................................................

/imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła rozliczenie//pieczątka imienna i podpis osoby prowadzącej lub działającej w jej imieniu/

...............................................................................

(miejscowość, data)


Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

..................................................................... ....................................................... (pieczęć adresowa organu prowadzącego) (miejscowość, data)

Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku ................... przez ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres szkoły)

Ilość uczniów/słuchaczy, na których przysługiwała dotacja

Stawka dotacji na 1 ucznia/słuchacza

Kwota dotacji należnej

Kwota dotacji przekazanej

Różnica między dotacją należną a otrzymaną

..................................................................................................

(Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania organu prowadzącego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/84/2015
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych działające na terenie Powiatu Płońskiego

§ 1. 1. Podmiotowi udzielającemu dotacji przysługuje prawo kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania, obejmującej:

1) sprawdzenie faktycznej liczby uczniów/słuchaczy wykazanych w miesięcznych rozliczeniach dotacji przez podmioty dotowane,

2) sprawdzenie zgodności wykorzystywania dotacji przez podmioty dotowane z art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

2. Do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, uprawnia pisemne imienne upoważnienie dla pracowników dokonujących kontroli, wydane przez Starostę Płońskiego.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie zgodności wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i danych wykazanych w składanych przez szkołę miesięcznych rozliczeniach ze stanem faktycznym.

4. W związku z przeprowadzaniem kontroli upoważnione osoby mają prawo wstępu do szkół, wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej, dokumentacji przebiegu nauczania, a w przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w § 4 Załącznika Nr 1, dodatkowo wglądu do list obecności, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

5. Osoby kontrolujące mają prawo przetwarzać dane osobowe uczniów kontrolowanych szkół.

§ 2. W ramach kontroli szkoła jest obowiązana do:

1) zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli,

2) przedstawienia stosownych dokumentów, w tym w szczególności dokumentacji organizacyjnej, dokumentacji finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, list obecności słuchaczy na zajęciach.

3) udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

§ 3. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego.

3. Kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu.

4. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w ust.7, kontrolujący dokonuje ich analizy, a w razie uznania ich zasadności, wprowadza odpowiednie zmiany w treści protokołu.

5. W razie nieuwzględnienia przez kontrolującego zastrzeżeń, informuje on o tym na piśmie kontrolowanego.

6. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody w realizacji ustaleń kontroli.

7. Protokół kontroli powinien zostać sporządzony w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli i przekazany Zarządowi Powiatu.

§ 4. 1. W przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub przez jej organ prowadzący czynności kontrolnych, o których mowa w § 1 ust.4, organ dotujący wzywa dyrektora szkoły lub organ prowadzący szkołę do zaprzestania tych działań w określonym terminie.

2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 organ dotujący wstrzymuje przekazywanie szkole dotacji do dnia umożliwienia przeprowadzenia w szkole czynności kontrolnych.

§ 5. W przypadku:

1) stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

2) stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie,

3) stwierdzenia pobrania dotacji w nadmiernej wysokości,

4) stwierdzenia niewykorzystania dotacji do końca roku budżetowego lub do dnia zakończenia działalności

stosuje się przepisy art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych.


Uzasadnienie

Poczynając od dnia 31 marca 2015 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357). Zmianie uległy m.in. przepisy art. 80 i art.90 ustawy o systemie oświaty dotyczące dotacji przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego osobom fizycznym lub prawnym prowadzącym szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na obszarze powiatu. Doprecyzowane zostały przepisy dotyczące wykorzystania dotacji przez podmioty uprawnione do ich uzyskania, wprowadzono zapis, w myśl którego dotacja dla szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych pomniejszana jest o kwotę dotacji przewidzianą na zakup podręczników i innych materiałów edukacyjnych na podstawie art. 22ae ustawy o systemie oświaty. Poza tym określono sposób postepowania na wypadek utrudniania lub prób udaremnienia podmiotowi dotującemu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.Zgodnie z art. 34 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego winien w terminie do 31 grudnia 2015 roku przyjąć regulację dotyczącą dotacji przekazywanych szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz szkołom niepublicznym wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzącym działalność na terenie powiatu, uwzględniającą rozwiązania prawne zawarte w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Dlatego też zasadne jest przyjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »