| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/109/15 Rady Gminy Stare Babice

z dnia 16 grudnia 2015r.

Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala budżet Gminy Stare Babice na 2016 rok.

§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 87 415 656,00 zł w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 80 089 089,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 7 326 567,00 zł

3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 729 723,00 zł

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 3.

§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 103 215 498,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 72 317 455,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 30 898 043,00zł

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 729 723,00 zł

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, nr 2a i nr 3.

§ 4. 1. Ustala kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 15 799 842,00 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 13 297 214,99 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 2 502 627,01 zł.

§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie 20 829 748,01 zł z tytułu:

1) zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 18 000 000,00 zł;

2) wolnych środków w kwocie 2 502 627,01 zł;

3) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 327 121,00 zł.

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

2. Ustala rozchody budżetu w kwocie 5 029 906,01 zł z tytułu spłaty kredytów długoterminowych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 6. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 18 000 000,00 zł.

§ 7. Ustala zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w wysokości 10 454 695,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 8. 1. Tworzy rezerwę ogólną w budżecie w wysokości 360 000,00 zł.

2. Tworzy rezerwy celowe w budżecie w wysokości 340 000,00 zł, z tego:

1) na zadania inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 240 000,00 zł.

§ 9. Ustala kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 107 100,00 zł oraz Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu "Eko-Babice" w kwocie 837 500,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5

§ 11. Ustala dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 12. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 18 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;

3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyłączeniem dokonywania zmian wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, wprowadzania nowych zadań odstąpienia od zadań przyjętych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kuncewicz


Załącznik do Uchwały Nr XIII/109/15
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 16 grudnia 2015 r.
uzasadnienie.pdf


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/109/15
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/109/15
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/109/15
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/109/15
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/109/15
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/109/15
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/109/15
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/109/15
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/109/15
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

Kompleksowa obsługa prawna firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »