| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/167/2015 Rady Miasta Legionowo

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art.224 ust.1 pkt 2, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn.zm.[1])) oraz art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz.1166[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Legionowo na okres roku kalendarzowego 2016.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 191.953.527 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) dochody bieżące w wysokości 162.027.819 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 29.925.708 zł.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 180.097.157 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) wydatki bieżące w wysokości 150.383.298 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 29.713.859 zł., których wykaz zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 12.586.243 zł.

§ 4. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 11.856.370 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 11.856.370 zł, z następujących tytułów:

1) spłata pożyczek w wysokości 1.356.370 zł,

2) wykup obligacji komunalnych w wysokości 10.500.000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu gminy w wysokości 5.000.000 zł.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 975.318 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 404.700 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 500.000 zł na inicjatywy lokalne.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 660.000 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 40.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz.1232, z późń.zm.[3])) w wysokości 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz.1232, z późń.zm) w wysokości 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.970.000 zł, zgodnie z art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz.1399, z późn.zm[4])).

§ 9. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 9.945.031 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 22.248.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn.zm[5])) oraz wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legionowo do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie:

a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, w zakresie wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,

b) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości określonej w § 4 ust.3,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Wiceprzewodnicząca Rady


Agata Zaklika


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/167/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 roku
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/167/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 roku
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/167/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 roku
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/167/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 roku
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/167/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 roku
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/167/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 roku
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/167/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 roku
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/167/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 roku
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/167/2015
Rady Miasta Legionowo
z dnia 29 grudnia 2015 roku
Zalacznik9.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877 oraz z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz.1485.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.1238, z 2014 r. poz.40, poz.47, poz.457, poz.1101, poz.1146 oraz z 2015 r. poz.122, poz.151, poz.277, poz.478, poz.774, poz.881, poz.1045, poz.1223, poz.1434, poz.1593.

[4]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.1593 oraz z 2015 r. poz.87, poz.122, poz.1593, poz.1688.

[5]) Zmiany tekstu jednolitego wyminionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Nr 17 poz.141 i Nr 94 poz.788 i Nr 131, poz.1091 i Nr 122, poz.1020 i Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273 i Nr 70, poz.416 i Nr 80, poz.542 i Nr 115, poz.791 i Nr 120, poz.818 i Nr 180, poz.1280 iNr 181, poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz.416 i i Nr 145, poz.917 i Nr 216 poz.1370, z 2009 r. Nr 6, poz.33 i Nr 31, poz.206 i Nr 56, poz.458 i Nr 145, poz.917 i Nr 157 poz.1241 i Nr 219, poz.1705, Nr 235, poz.1618, z 2010 Nr 44, poz.250 i Nr 54, poz.320 i Nr 127, poz.857, Nr 148, poz.991, z 2011 r. Nr 106, poz.622 i Nr 112, poz.654 i Nr 139, poz.814 i Nr 149, poz.887 i Nr 205, poz.1206, z 2012 r. poz.941, poz.979, z 2013 r. poz.827, poz.1317, z 2014 r. poz.7, poz.538, poz.642, poz.811, poz.1146, poz.1877 oraz z 2015 r. poz.357, poz.1240, poz.1607, poz.1629.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »