| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.86.2015 Rady Gminy Wąsewo

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156) Rada Gminy Wąsewo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości 75% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

3. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust.3 ustawy o systemie oświaty, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

4. Prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, oraz szkoły podstawowe, które zgodnie z art.71b ust.2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę, przedstawi gminie informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 2.

1. Niepubliczne przedszkola, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda Wójtowi Gminy informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Niepubliczne przedszkola, które nie spełniają warunków określonych w art. 90 ust. 1b, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda Wójtowi Gminy informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, spełniająca warunki określone w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem że osoba prowadząca tę formę poda Wójtowi Gminy planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, niespełniających warunków określonych w art. 90 ust. 1c tej ustawy otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem że osoba prowadząca tę formę poda Wójtowi Gminy planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

5. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, z tym, że na każdego ucznia oddziału przedszkolnego w kwocie równej wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego ucznia oddziału przedszkolnego w szkołach prowadzonych przez gminę, a na każdego niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda Wójtowi Gminy planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

6. Niepubliczne przedszkole inna forma wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust.2a ustawy o systemie oświaty prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymuje dotację z budżetu gminy w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca tę formę poda Wójtowi Gminy planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 3.

1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej szkołę, przedszkole lub inna formę wychowania przedszkolnego złożony organowi właściwemu do udzielenia dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4.

1. Wysokość miesięcznej części dotacji oblicza się proporcjonalnie do liczby uczniów zawartej w informacji, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały, przedkładanej do 15 dnia każdego miesiąca Wójtowi Gminy Wąsewo, z tym że za miesiąc styczeń 2016 r. do dnia 25 stycznia.

2. Nadpłata lub niedopłata części miesięcznej dotacji będzie skorygowana w części dotacji na następny miesiąc.

3. Osoba otrzymująca dotację zobowiązana jest do złożenia korekty informacji, wg załącznika nr 2, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji.

4. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dokonuje się weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia.

§ 5.

1. Osoba fizyczna lub prawna prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, która otrzymuje dotację z budżetu gminy, sporządza miesięczne rozliczenie wykorzystania dotacji.

2. Rozliczenie dotacji za miesiąc rozliczeniowy składa się Wójtowi Gminy Wąsewo, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały:

1) za miesiące od stycznia do listopada do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym,

2) za m-c grudzień do dnia 28 grudnia.

3. Roczne rozliczenie dotacji należy złożyć do organu dotującego do dnia 15 stycznia kolejnego roku budżetowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały, z tym że za rok 2015 do dnia 25 stycznia 2016 r.

4. Ustalona na podstawie rocznego rozliczenia dotacji, kwota zobowiązania organu dotującego z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana jest w terminie do 31 stycznia następnego roku budżetowego.

5. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

6. Środki dotacji przekazanej w danym roku budżetowym tytułem wyrównania za rok ubiegły można rozliczyć wydatkami bieżącymi roku, którego dotacja dotyczyła.

§ 6.

1. Osoby upoważnione przez Wójta Gminy mogą przeprowadzić kontrolę w szkołach, przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, pod względem prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust.3d i art. 90 ust.3d ustawy o systemie oświaty oraz zgodności liczby uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji.

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli, w którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

3. Kontrola może być przeprowadzona okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń zebranych w toku postępowania kontrolnego.

5. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisują kontrolujący i kierownik kontrolowanego podmiotu.

6. Kierownik kontrolowanego podmiotu może odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy.

7. W przypadku odmowy, o której mowa w ust.6 kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsewo.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Gałązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.86.2015
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.86.2015
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.86.2015
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Rozliczenie dotacji za miesiąc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI.86.2015
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Wąsewo za rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »