| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII.76.2015 Rady Gminy Raciąż

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z poź.zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 23.506.197,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 23.106.197,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 23.506.197,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.346.601,97 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.159.595,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przychody budżetu stanowiące kredyt w kwocie 330.000,00 zł przeznacza się na rozchody - spłatę pożyczek w kwocie 330.000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 330.000,0 zł, rozchody w wysokości 330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 330.000,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w kwocie 30.000,00 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 543.888,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Wójt, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,

3) dokonywania zmian w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jaworski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »