| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Starosty Żuromińskiego

z dnia 15 stycznia 2016r.

Zawarte w dniu 15.01.2016 roku

pomiędzy Starostą Żuromińskim- Jerzym Rzymowskim

a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark - Jackiem Folborskim

o treści następującej:

Na podstawie art.5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września o lasach z roku 1991 r. / tekst jednolity Dz. U.
z 2015 roku poz.2100/ Starosta Żuromiński zwany dalej "Powierzającym" powierza Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lidzbark zwanego dalej "Przejmującym" , co następuje:

§ 1. 1. Powierzający powierza, a Przejmujący przyjmuje prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Żuromińskiego

a) gmina Lubowidz na powierzchni…. 2172,4189 ha

SUMA POWIERZCHNI……………………2172,4189 ha

2. Szczegółowy wykaz gruntów objętych nadzorem wg obrębów ewidencyjnych w poszczególnych gminach zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.

3. W przypadku braku aktualnych uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu dla obrębu ewidencyjnego, Powierzający przekaże Przejmującemu wykaz działek leśnych uwzględniający powierzchnię leśną i właścicieli oraz mapy umożliwiające lokalizacje działek w terenie.

4. Wykaz nadzorowanych lasów będzie aktualizowany w formie aneksu , na podstawie danych ewidencji gruntów.

§ 2. Powierzony nadzór realizowany będzie zgodnie z celami zawartymi w art. 7 ust. 1 ustawy o lasach oraz art.19 ust.2 i 3 i obejmuje następujące czynności:

1. Lustracja powierzonych lasów dla oceny realizacji przez właścicieli obowiązków zapisanych w art. 9 ust.1 i art. 13 ust.1 ustawy o lasach tj.

- zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk,

- ponownego wprowadzenia roślinności leśnej,

- pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,

- przebudowy drzewostanów,

- racjonalnego użytkowania lasu,

określonych jako zadanie gospodarcze w uproszczonych planach urządzania lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

2. Wydawanie decyzji, w pierwszej instancji na podstawie art. 24 ustawy o lasach, nakazujących wykonanie prac, w szczególności z zakresu:

- ponownego wprowadzenia roślinności leśnej,

- przebudowy drzewostanu,

- pielęgnowania i ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej w tym:

a) usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów,

b) zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10 lat,

c) zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej

w przypadku nie wykonania przez właścicieli lasów w/w zadań określonych w -uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, albo obowiązków określonych w art. 13 ustawy o lasach.

3. Wydawanie decyzji w pierwszej instancji na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o lasach ustalających zadania właścicieli lasów w zakresie:

- wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów,

- zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych,

- ochrony gleby i wód leśnych

w przypadku nie wykonania przez właścicieli lasów obowiązków.

4. Na wniosek zainteresowanego właściciela działki dla, której brak jest uproszczonego planu urządzenia i inwentaryzacji stanu lasu Powierzający, na podstawie lustracji terenowej dokonywanej wspólnie z Przejmującym , będzie wydawał decyzje administracyjne ustalające właścicielom lasów zadania w zakresie gospodarki leśnej.

5. Cechowanie drewna oraz wydawanie dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna( art. 14a ust 1 i 3 ustawy o lasach ) na wniosek właściciela lasu. Podstawą do wystawienia świadectwa pozyskania legalności drewna jest:

- obowiązujący uproszczony plan urządzania lasu,

- decyzja wydana na podstawie art. 19 ust.3 ustawy o lasach określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej,

- decyzja wydana na podstawie art. 24 i 23 ustawy o lasach,

- decyzja wydana przez Powierzającego ustalająca właścicielom lasów zadania w zakresie gospodarki leśnej.

6. Wystawianie zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji upomnień w razie niewykonania decyzji wydawanych przez Przejmującego.

W przypadku bezskutecznego upomnienia Przejmujący przekazuje sprawę Powierzającemu do dalszej egzekucji z kompletem dokumentów tj. decyzja, upomnienie, potwierdzenie zwrotne, notatka służbowa.

§ 3. 1. Przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych związanych ze sprawami objętymi Porozumieniem Przejmujący będzie stosował instrukcję kancelaryjną oraz rzeczowy wykaz akt obowiązujący w PGL LP.

2. W decyzjach administracyjnych, świadectwach legalności pozyskania drewna oraz w korespondencji dotyczącej przedmiotu porozumienia :

b) Przejmujący będzie powoływał się na stosowne porozumienie, podając w treści dokumentu: "działając z upoważnienia Starosty Żuromińskiego określonego w porozumieniu z dnia …. ogłoszonym w Dz. U. Województwa Mazowieckiego nr …poz…"

c) w imieniu Przejmującego dokumenty te będzie podpisywał Nadleśniczy lub w przypadku jego nieobecności z-ca Nadleśniczego (stosując pieczęć do podpisu zawierająca treść: "Z upoważnienia Nadleśniczego").

Inne czynności z zakresu powierzonego nadzoru Przejmujący może wykonywać poprzez podległych mu pracowników.

3. Postępowania administracyjne w sprawach objętych porozumieniem należy prowadzić zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Odwołania od decyzji administracyjnych wydanych przez Przejmującego rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze do którego Przejmujący przesyła odwołanie.

§ 4. 1. Przejmujący będzie składał Powierzającemu informacje i sprawozdania ze spraw objętych porozumieniem w terminach półrocznych do 15 lipca i 31 stycznia każdego roku, zgodnie z wymogami GUS.

2. Powierzający jest uprawniony do kontroli i oceny prowadzenia przez Przejmującego spraw powierzonych niniejszym porozumieniem.

§ 5. Powierzający upoważnia Przejmującego do przetwarzania danych osobowych zawartych w uproszonych planach urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U . z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)

§ 6. 1. Środki finansowe na pokrycie kosztów porozumienia jako zadania z zakresu administracji publicznej będą ustalane corocznie aneksem do niniejszego porozumienia w złotych na 1 ha powierzchni nadzorowanej w terminie do 15 stycznia. Nie podpisanie aneksu w powyższym terminie będzie skutkowało przyjęciem rozliczeń finansowych stawki obowiązującej w poprzednim aneksie.

2. Stawka za nadzór w 2016 roku wynosi 14,50 zł za hektar nadzorowanej powierzchni.

3. Środki finansowe będą przekazywane w równych miesięcznych ratach, w terminie do 15 dni od zakończenia każdego miesiąca.

4. Do wykonania nadzoru Starosta zapewni niezbędne urządzenia do cechowania drewna oraz płytki- znaczniki do numerowania wg bieżących potrzeb.

§ 7. Zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej w postaci dwustronnego aneksu

§ 8. Porozumienie niniejsze może być wypowiedziane pisemnie przez każdą ze stron porozumienia. Okres wypowiedzenia wynosi 6- miesięcy a jego koniec winien przypadać na koniec roku kalendarzowego.

§ 9. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron wraz z kompletem załączników.

§ 10. Traci moc dotychczasowe porozumienie z dnia 19.01.2005 r. zmienione aneksami nr 1/05 z dnia 28.12.2005 r., nr 2 z dnia 04.01.2007 r., nr 3 z dnia 09.01.2008 r., nr 4 z dnia 12.01.2009 r., nr 5 z dnia 11.01.2010 r., nr 6 z dnia 14.01.2011 r., nr 7 z dnia 10.01.2012 r. nr 8 z dnia 15.01.2013 r., nr 9 z dnia 10.01.2014 r. i nr 10 z dnia 13.01.2015 r. w sprawie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Żuromińskiego.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po upływie czternastu dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przejmujący Powierzający

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lidzbark


mgr inż. Jacek Folborski

Starosta Żuromiński


mgr Jerzy Rzymowski


Załącznik Nr 1 do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r.

WYKAZ
Lasów i gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa przekazanych do pełnienia
nadzoru nad gospodarką leśną przez Starostę Żuromińskiego Nadleśniczemu Nadleśnictwa
Lidzbark

Nadleśnictwo

Gmina

Wieś

Powierzchnia w ha 2016

Lidzbark

Lubowidz

Bądzyn

84,9412

Cieszki

2,2500

Dziwy

36,8777

Galumin

52,5861

Goliaty

1,8500

Huta

11,9010

Jasiony

16,3400

Kipichy

83,6617

Konopaty

109,6224

Konopaty L.Ch.

320,5688

Lubowidz

350,9757

Mleczówka

32,4684

Obórki

11,0500

Pątki

117,9550

Płociczno

74,6381

Purzyce

36,3200

Ruda

98,1644

Rynowo

36,7100

Sinogóra

237,5617

Suchy Grunt

4,8800

Syberia

169,7931

Zatorowizna

42,0942

Zdrojki

34,3454

Zieluń

178,4171

Żarnówka

26,4469

Razem

2 172,4189

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lidzbark


mgr inż. Jacek Folborski

Starosta Żuromiński


mgr Jerzy Rzymowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »