| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 73/XIII/2015 Rady Gminy Bielsk

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016 - 2020

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ), w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 150) Rada Gminy Bielsk uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bielsk na lata 2016-2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bielsk


Wiesław Jan Linowski


Załącznik do Uchwały Nr 73/XIII/2015
Rady Gminy Bielsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
NA LATA 2016 - 2020

I. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy Bielsk

W skład mieszkaniowego zasobu gminy Bielsk wchodzą lokale położone w budynkach wolnostojących oraz w budynkach oświatowych będących własnością gminy.

1. Budynek mieszkalny w Bielsku przy ul. Płockiej Nr 23 o łącznej powierzchni użytkowej 107,60m2, liczbie lokali mieszkalnych 4, budynek wyposażony w instalację elektryczną , brak wodociągu oraz kanalizacji, punkt poboru wody przed budynkiem. Stan techniczny budynku - średni.

2. Budynek mieszkalny w Kędzierzynie Nr 25 o łącznej powierzchni użytkowej 79,90 m2, liczbie lokali mieszkalnych 2, budynek wyposażony w instalację elektryczną i wodociągową, brak kanalizacji. Stan techniczny budynku - średni.

3. Budynek mieszkalny w Umieninie - Łubkach Nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 162,46 m2, liczbie lokali mieszkalnych 4 oraz pomieszczenie świetlicy wiejskiej, budynek wyposażony w instalację elektryczną i wodociągową, brak kanalizacji. Stan techniczny budynku - średni.

4. Lokale w Szkole Podstawowej w Zągotach 11 o łącznej powierzchni użytkowej 225,19 m2, liczba lokali mieszkalnych 5. Lokale wyposażone w instalację elektryczną, c.o., wodociągową, kanalizacyjną. Stan techniczny - dobry.

5. Lokal mieszkalny w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zągotach Nr 18
o powierzchni użytkowej 78 m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, c.o., wodociągową, kanalizacyjną. Stan techniczny - dobry.

6. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny w Zagrobie 6 o łącznej powierzchni 309,94 m2, liczbie lokali mieszkalnych 2. W budynku znajduje się filia biblioteki gminnej oraz część budynku wynajmowana jest na lokal użytkowy. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Stan techniczny budynku - średni.

7. Budynek mieszkalny w Giżynie 18 o łącznej powierzchni użytkowej 122,78 m2, o liczbie lokali mieszkalnych 4 budynek wyposażony w instalację elektryczną i wodociągową, brak kanalizacji. Stan techniczny budynku - średni.

8. Część budynku mieszkalnego w Bielsku przy ul. Płockiej Nr 40, z jednym lokalem mieszkalnym, powierzchnia lokalu mieszkalnego 54,8 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Stan techniczny - dobry.

9. Budynek mieszkalny w Zakrzewie Nr 14 o łącznej powierzchni użytkowej 77,80 m2, liczbie lokali mieszkalnych 3. Budynek wyposażony w instalację elektryczną i wodociągową, brak kanalizacji. Stan techniczny budynku - średni.

10. Lokal mieszkalny położony w budynku w Machcinie Nr 49, łączna powierzchnia budynku wynosi 240m2 w tym powierzchni lokalu mieszkalnego 55,23m2. Do lokalu mieszkalnego doprowadzona jest instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Stan techniczny lokalu - średni.

11. Lokal mieszkalny położony w byłej Szkole Podstawowej w Śmiłowie Nr 23 o powierzchni użytkowej 60,50m2. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, c.o., wodociągową, kanalizacyjną. Stan techniczny - dobry.

12. 1 cz. budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej w Bielsku przy ul. Płockiej 4 o pow. użytkowej 79,3 m2. Dostępne media: energia elektryczna, wodociąg, ogrzewanie piecowe.

Prognoza na lata 2016-2020

W prognozowanym okresie przewiduje się rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego w Bielsku przy
ul. Płockiej 23 oraz budowę nowego budynku celem przekwaterowania rodzin z w/w budynku. Planowane jest również zbycie jednego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Płockiej 40 oraz 1 nieruchomości
w Bielsku przy ul. Płockiej 4.

II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków
i lokali

W latach 2016-2020 planuje się bieżące remonty w lokalach znajdujących się w zasobach gminy
w ramach środków finansowych z opłat czynszu oraz środków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy.

III. Planowana sprzedaż budynków i lokali

Sprzedaż mieszkań komunalnych w Gminie realizowana jest w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami. Lokale zbywane są ich aktualnym najemcom na zasadach preferencyjnych zachęcających do całkowitego wykupu mieszkań w budynkach - czyli do pełnej prywatyzacji.

W latach 2016 - 2020 planuje się do sprzedaży:

- jeden lokal mieszkalny w Bielsku przy ul. Płockiej 40,

- 1 nieruchomości w Bielsku przy ul. Płockiej 4.

IV. Zasady polityki czynszowej

Ustala się zasady polityki czynszowej za wynajmowane lokale mieszkalne.

Wójt Gminy, nie częściej niż raz w roku ,w drodze zarządzenia ustala obowiązujące stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, w ten sposób, że określa stawkę bazową dla lokali z uwzględnieniem czynników obniżających lub podwyższających ich wartość użytkową , biorąc pod uwagę: wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan .

Najemca oprócz czynszu za wynajem lokali mieszkalnych jest zobowiązany do uiszczania opłat za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków, itp.

Wprowadza się następujące czynniki obniżające lub podwyższające stawki bazowe:

Lp.

Czynniki

% dodatni

% ujemny

1

Mieszkanie z urządzeniami wod.-kan.

-

-

2

Mieszkanie bez urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych

-

20 %

5

Mieszkanie z w.c.

30%

-

6

Mieszkanie z c.o.

30%

-

7

Mieszkanie z łazienką

30%

-

Przez w.c. rozumie się doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalację wodno- kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie muszli klozetowej i spłuczki.

Przez łazienkę rozumie się wydzielone w lokalu pomieszczenie wyposażone w instalację wodno - kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie wanny lub brodzika .

Przez centralne ogrzewanie rozumie się ogrzewanie energią cieplną dostarczaną z kotłowni lokalnych.

Obniżenie lub podwyższenie stawki bazowej czynszu następuje poprzez zsumowanie wszystkich występujących w lokalu czynników, z tym że obniżenie stawki bazowej za 1m2 powierzchni użytkowej nie może przekroczyć np. 50% tej stawki, choćby zsumowanie wszystkich występujących czynników dawało wartość większą , a podwyższenie stawki bazowej za 1m2 powierzchni użytkowej nie może przekroczyć 200%.

Rozdział V

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach

1. Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza Wójt Gminy.

2. Umowy najmu z osobami zawiera Wójt Gminy.

Rozdział VI

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody z czynszów za lokale mieszkalne.

2. Na koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy składają się koszty eksploatacji

bieżącej i koszty remontów.

Rozdział VII

Wysokość wydatków w kolejnych latach

Środki finansowe pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne powinny być przeznaczone na remonty lokali będących w mieszkaniowym zasobie gminy.

VIII. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarkimieszkaniowym zasobem gminy

Zakłada się poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarki mieszkaniowej poprzez planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych. Zbycie w/w lokali pozwoli na pełne zarządzanie przez właścicieli. Mieszkańcy, będący jednocześnie właścicielami, będą bardziej zainteresowani utrzymaniem właściwego stanu lokalu mieszkalnego lub budynku i jego otoczeniem niż najemcy.

W pozostałych budynkach mieszkalnych dokonywane będą remonty lokali celem utrzymania
w bezpiecznym stanie technicznym.

Stosowanie dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, jako formy wsparcia dla rodzin
o niskich dochodach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »