| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/11/2016 Rady Gminy Gielniów

z dnia 26 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Gielniów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2156 z późn. zm.) - Rada Gminy Gielniów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Gielniów lub osoby fizyczne oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

§ 2. 1. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Gielniów w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Gielniów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Gielniów, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gielniów, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda Gminie Gielniów informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Osoby prowadzące inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Gielniów dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Gielniów, ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Gielniów, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gielniów, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego poda Gminie Gielniów informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Gielniów w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej, subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gielniów, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda Gminie Gielniów informację o planowanej liczbie uczniów nie później, niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, niewymienione w ust. 3, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu Gminy Gielniów w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Gminy Gielniów wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda Gminie Gielniów informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

5. Niepubliczne przedszkola, inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, niepubliczne szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Gminy Gielniów na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Gielniów.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, złożony do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 3, zawiera:

1) nazwę osoby prawnej (imię i nazwisko osoby fizycznej) prowadzącej dotowaną jednostkę;

2) adres siedziby osoby prawnej (adres osoby fizycznej) prowadzącej dotowaną jednostkę;

3) nazwę i adres dotowanej jednostki;

4) typ i rodzaj lub formę dotowanej jednostki;

5) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych przedszkoli; lub innej formy wychowania przedszkolnego;

6) NIP i REGON dotowanej jednostki;

7) dane kontaktowe dotowanej jednostki (numer telefonu, adres e-mail);

8) numer rachunku bankowego dotowanej jednostki, na który ma być przekazywana dotacja;

9) dane o planowanej liczbie uczniów, w tym o liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

10) dane o planowanej liczbie uczniów zamieszkałych poza Gminą Gielniów (dotyczy przedszkoli i innej formy wychowania przedszkolnego);

11) wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Osoby prowadzące dotowane podmioty zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej aktualną liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji.

2. Osoby prowadzące dotowane podmioty składają w Urzędzie Gminy Gielniów w terminie do 7 dnia każdego miesiąca, w którym przekazywana jest dotacja, informację o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja.

3. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacja przekazywana jest w transzach miesięcznych na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji w 12 miesięcznych ratach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że rata za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

§ 7. 1. Osoba prowadząca dotowaną jednostkę przekazuje miesięczne i roczne sprawozdania z wykorzystania dotacji.

2. Sprawozdania miesięczne przekazywane są do Urzędu Gminy Gielniów w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dotacja została udzielona, z wyjątkiem sprawozdania za grudzień, które pełni rolę sprawozdania rocznego i powinno być złożone w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona.

3. Sprawozdanie powinno uwzględniać zestawienie wydatków poniesionych w ramach dotacji z uwzględnieniem wydatków bieżących dotowanej jednostki oraz wydatków na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

4. W przypadku zaprzestania działalności dotowanej jednostki osoba prowadząca przedstawia sprawozdanie z wykorzystania dotacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania ostatniej dotacji.

5. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, a w szczególności w art. 251 ust. 1, ust. 3-5 i art. 252 tej ustawy.

6. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

7. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Gminie Gielniów przysługuje prawo kontroli rzetelności comiesięcznych informacji o faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu i prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem , o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

2. Gmina Gielniów może żądać przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentacji dotyczącej sposobu wykorzystania dotacji. Osoba prowadząca dotowany podmiot zobowiązana jest przedłożyć w Urzędzie Gminy Gielniów żądane dokumenty w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania.

§ 9. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Gielniów na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Wójta Gminy Gielniów, w którym wskazuje się kontrolowaną jednostkę, osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, przewidywany czas trwania kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia kontroli.

3. W związku z prowadzoną kontrolą upoważnieni pracownicy, zwani dalej kontrolującymi, mają prawo wstępu do pomieszczeń zajmowanych przez dotowaną jednostkę oraz wglądu w dokumentację organizacyjną i finansową, a także dokumentację przebiegu nauczania w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

4. Osoba prowadząca dotowaną jednostkę zobowiązana jest do zapewnienia kontrolującym warunków umożliwiających przeprowadzenie kontroli, w szczególności wyodrębnionego pomieszczenia.

5. Kontrolujący mają prawo żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą od osoby prowadzącej dotowaną jednostkę oraz od przedstawicieli dotowanej jednostki.

6. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 1 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane podmioty.

7. Dokumenty okazane przez kontrolowanego i sprawdzane na kontroli podlegają parafowaniu przez kontrolujących.

§ 10. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który w szczególności zawiera:

1) wskazanie dotowanej jednostki objętej kontrolą i jej organu prowadzącego;

2) wskazanie osób kontrolujących;

3) wskazanie czasu trwania kontroli i okresu objętego kontrolą;

4) wskazanie zakresu tematycznego kontroli;

5) opis ustalonego stanu faktycznego;

6) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości;

7) zestawienie załączników do protokołu.

§ 11. 1. Protokół z kontroli podpisują kontrolujący i osoba prowadząca dotowaną jednostkę.

2. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

3. Kontrola zostaje zakończona w dniu podpisania protokołu kontroli.

4. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Wójtowi Gminy Gielniów w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr VII/14/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 maja 2015r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Gielniów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gielniów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Radosław Stachecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/11/2016
Rady Gminy Gielniów
z dnia 26 lutego 2016 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

………………………………………………

(pieczątka osoby prawnej

lub imię i nazwisko osoby fizycznej

- prowadzących dotowany podmiot)

Wójt Gminy Gielniów

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
na rok kalendarzowy …………………….

UWAGA!

1. Na każdy typ podmiotu składa się odrębny wniosek (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła)

2. W pola niewypełniane należy wstawić kreskę.

Podstawa prawna:

art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Termin składania:

do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

Miejsce składania

Urząd Gminy Gielniów

I. OSOBA PROWADZĄCA

1. nazwa (imię i nazwisko)

2. adres

3. nr telefonu

4. adres e-mail

II. DOTOWANA JEDNOSTKA

1. nazwa

2. typ i rodzaj szkoły, forma wychowania przedszkolnego

3. realizowanie obowiązku szkolnego/obowiązku nauki (wpisać TAK lub NIE)

4. nr i data zaświadczenia o wpisaniu do ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych przedszkoli

5. NIP

6. REGON

7. adres

8. nr telefonu

9. adres e-mail

10. numer rachunku bankowego na który ma być przekazana dotacja

III. PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW

Planowana liczba uczniów w okresie styczeń - sierpień

1. Liczba uczniów z terenu Gminy Gielniów

w tym:

a) uczniów niepełnosprawnych (objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju)

b) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

2. Liczba uczniów spoza Gminy Gielniów

(podać nazwę gminy będącej miejscem zamieszkania ucznia)

w tym:

a) uczniów niepełnosprawnych (objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju)

b) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Planowana liczba uczniów w okresie wrzesień - grudzień

1. Liczba uczniów z terenu Gminy Gielniów

w tym:

a) uczniów niepełnosprawnych (objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju)

b) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

2. Liczba uczniów spoza Gminy Gielniów

(podać nazwę gminy będącej miejscem zamieszkania ucznia)

w tym:

a) uczniów niepełnosprawnych (objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju)

b) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

………………………………………… …………..……………………………………………

(miejscowość i data) (czytelny podpis osoby fizycznej lub uprawnionego

przedstawiciela osoby prawnej, z podaniem funkcji

prowadzących dotowany podmiot)

Nr telefonu …………………………………


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/11/2016
Rady Gminy Gielniów
z dnia 26 lutego 2016 r.

INFORMACJA
O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW W MIESIĄCU

………………………………………………

(pieczątka osoby prawnej

lub imię i nazwisko osoby fizycznej

- prowadzących dotowany podmiot)

Wójt Gminy Gielniów

INFORMACJA
O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW W MIESI ĄCU ………….…….. 20 …. ROKU
WG STANU NA 1 DZIEŃ MIESIĄCA, W KTÓRYM INFORMACJA JEST SKŁADANA
(Informację należy złożyć do 7 dnia miesiąca w Urzędzie Gminy Gielniów)

UWAGA!

W pola niewypełniane należy wstawić kreskę.

1. Pełna nazwa dotowanej jednostki

(szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego)

2. Adres dotowanej jednostki

3. Liczba uczniów ogółem wg stanu na 1 dzień miesiąca

4. W tym liczba uczniów niepełnosprawnych

a) w tym uczniowie z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim uczęszczający do dotowanej jednostki (P3)

b) w tym uczniowie z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej z niepełnospr. sprzężonymi i z autyzmem w tym z zespołem Aspergera uczęszczający do dotowanej jednostki (P4)

c) pozostałe (P…)

d) pozostałe (P…)

e) w tym uczniowie z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju uczęszczający do dotowanej jednostki

LICZBA UCZNIÓW (PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, INNYCH

FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, UCZNIÓW KLAS ,,ZEROWYCH" W

SZKOŁACH PODSTAWOWYCH) SPOZA TERENU GMINY GIELNIÓW

według stanu na 1 dzień ……………………………………. (miesiąc i rok ).

Lp.

Nazwa i adres gminy

Liczba uczniów

w tym uczniowie niepełnosprawni

………………………………………… …………..……………………………………………

(miejscowość i data) (czytelny podpis osoby fizycznej lub uprawnionego

przedstawiciela osoby prawnej, z podaniem funkcji

prowadzących dotowany podmiot)

Nr telefonu …………………………………


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/11/2016
Rady Gminy Gielniów
z dnia 26 lutego 2016 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKORZYSTANIA DOTACJI W MIESIĄCU

………………………………………………

(pieczątka osoby prawnej

lub imię i nazwisko osoby fizycznej

- prowadzących dotowany podmiot)

Wójt Gminy Gielniów

SPRAWOZDANIE
Z WYKORZYSTANIA DOTACJI W MIESIĄCU ……………………. 20 ....... R.
(Informację należy złożyć do 10 dnia miesiąca w Urzędzie Gminy Gielniów)

UWAGA!

W pola niewypełniane należy wstawić kreskę.

1. Pełna nazwa dotowanej jednostki

(szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego)

2. Adres dotowanej jednostki

3. Rozliczenie otrzymanej i wydatkowanej dotacji

Lp.

Miesiąc

Kwota otrzymanej dotacji w danym miesiącu

Kwota wydatków w danym miesiącu pokryta z otrzymanej dotacji

Niewykorzystana kwota dotacji na koniec okresu sprawozdawczego

1.

styczeń

2.

luty

3.

marzec

4.

kwiecień

5.

maj

6.

czerwiec

7.

lipiec

8.

sierpień

9.

wrzesień

10.

październik

11.

listopad

12.

grudzień

Razem

4. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji

Lp.

Rodzaj wydatków

Wydatki w miesiącu rozliczeniowym

Wydatki narastająco od początku roku

1.

Wynagrodzenia

2.

Pochodne od wynagrodzeń

3.

Zakup materiałów i wyposażenia

4.

Opłaty za media

5.

Zakup pomocy dydaktycznych

6.

Zakup usług

7.

Wynajem pomieszczeń

8.

Pozostałe wydatki bieżące - wymienić jakie:

9.

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty

Razem

………………………………………… …………..……………………………………………

(miejscowość i data) (czytelny podpis osoby fizycznej lub uprawnionego

przedstawiciela osoby prawnej, z podaniem funkcji

prowadzących dotowany podmiot)

Nr telefonu …………………………………

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »