| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/77/2016 Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 14 marca 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szelków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 20zf pkt 1, w związku z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznego przedszkola, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz
liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych
opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) oboje rodzice kandydata pracują. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego kandydata - 10 punktów,

2) istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z dwóch posiłków dziennie - 5 punktów,

3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja,
uczęszcza do tego przedszkola - 3 punkty,

4) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 2 punkty.

2. Za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się, gdy każdy z rodziców
kandydata lub rodzic samotnie wychowujący kandydata spełnia, co najmniej jeden
z warunków:

1) pozostaje w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej,

2) pozostaje w samozatrudnieniu lub prowadzi gospodarstwo rolne,

3) uczy się w trybie dziennym.

§ 3. 1. Za potwierdzenie spełnienia przez rodziców kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1 w związku z § 2 ust. 2, uważa się odpowiednio:

1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;

2) zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

3) aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku) ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;

4) zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

2. Za spełnienie kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, uważa się złożenie przez rodzica oświadczenia o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z dwóch posiłków dziennie.

3. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 dokonuje odpowiednio dyrektor przedszkola na podstawie dokumentacji przedszkola.

4. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 uważa się odpowiednio:

1) kopię orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczaną
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

2) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Bartosiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »