reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/108/2016 Rady Gminy Przesmyki

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przesmyki oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 12, art. 13 ust. 1-2a, art. 14 ust. 2-5, art. 15, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 3 i ust. 4, art. 67 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774, zm. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy w zakresie, nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Przesmyki,

2) Radzie Gminy - rozumie się przez to Radę Gminy Przesmyki,

3) Wójcie Gminy - rozumie się przez to Wójta Gminy Przesmyki,

4) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774, zm. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65.).

§ 3. Nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przesmyki gospodaruje Wójt Gminy w oparciu o zapisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 1774, zm. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65.) oraz zasady określone niniejszą uchwałą, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

Rozdział 2.
ZASADY NABYWANIA I ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ PRZESMYKI

§ 4. 1. Wójt Gminy nabywa nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, kierując się zasadami określonymi w ustawie i w niniejszej uchwale, oraz przeznaczeniem nieruchomości z uwzględnieniem:

1) zapisów planu zagospodarowania przestrzennego a w razie jego braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

2) strategii Rozwoju Gminy,

3) innych przyjętych przez Gminę strategii lub planów, o ile dotyczą one przeznaczenia nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości.

§ 5. 1. Wójt Gminy może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z koniecznością realizacji zadań własnych Gminy lub obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych.

2. Warunki nabycia nieruchomości przez Gminę ustala się w drodze rokowań, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami Gminy nabycie nieruchomości może nastąpić w drodze przetargu, za cenę nie przekraczającą kwoty określonej na ten cel w uchwale budżetowej.

3. Udział w przetargu bądź w rokowaniach jest możliwy jeżeli planowana transakcja znajduje pokrycie
w budżecie Gminy.

§ 6. Zbywanie nieruchomości w trybie przetargowym będzie następować na zasadach określonych w ustawie.

§ 7. Jeżeli nieruchomość jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, innymi ciężarami lub obowiązkami, nabycie własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy.

§ 8. Zamiany nieruchomości dokonuje się po uprzednim przeprowadzeniu rokowań, w których uzgadnia się istotne postanowienia przyszłej umowy.

Rozdział 3.
ZASADY OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

§ 9. 1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób fizycznych i prawnych. Zarządzenie wraz z uzasadnieniem w przedmiocie obciążenia nieruchomości wydaje Wójt Gminy i nie wymaga to zgody Rady Gminy.

2. Obciążanie nieruchomości następować będzie według zasad określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.), w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2013 r. poz. 707 ze zm.) oraz postanowień niniejszej uchwały.

3. Obciążenie nieruchomości może polegać w szczególności na:

1) ustanowieniu hipoteki,

2) ustanowieniu służebności gruntowej lub osobistej,

3) ustanowieniu służebności przesyłu,

4) oddaniu nieruchomości w użytkowanie.

§ 10. 1. Obciążanie nieruchomości, o którym mowa w § 9 następuje na wniosek za wynagrodzeniem z wyłączeniem obciążenia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się w wysokości nie niższej niż wartość ograniczonego prawa rzeczowego określona w drodze rokowań z wnioskodawcą.

§ 11. Umowa ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe każdorazowo powinna określać treść ustanowionego prawa, jego przebieg (zakres), wysokość ustalonego wynagrodzenia oraz czas, na jaki prawo zostaje ustanowione.

Rozdział 4.
ZASADY WYDZIERŻAWIANIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres od 3 do 10 lat bez zgody Rady Gminy.

2. W zawieranych umowach dzierżawy i najmu powinien być należycie zabezpieczony interes Gminy poprzez ustanowienie zabezpieczeń właściwych dla danego rodzaju umowy i obowiązków obciążających dzierżawcę lub najemcę w razie naruszenia postanowień umowy.

3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 2 polegają w szczególności na:

a) określeniu uprawnień do rozwiązania umowy w przypadku użytkowania nieruchomości niezgodnie z ustalonym przeznaczeniem lub w sposób mogący obniżać jej wartość lub wywołujący zagrożenie dla środowiska naturalnego, zdrowia bądź życia ludzkiego, bez zachowania terminów,

b) określeniu uprawnień do rozwiązania umowy w przypadku zalegania z płatnością czynszu za dzierżawę bądź najem przez okres 3 miesięcy,

4. Poza regulacjami określonymi w ust. 3 umowy dzierżawy lub najmu winny zawierać odpowiednie postanowienia umożliwiające coroczną waloryzację stawek czynszu dzierżawnego o wskaźnik zmian cen towarów
i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego waloryzację ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.

5. Wysokość minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu określa Wójt Gminy.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. Zobowiązuje się Wójta Gminy do składania Radzie rocznych sprawozdań z zawartych umów sprzedaży, nabycia, dzierżawy, obciążania służebnością i najmu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Traci moc uchwała Rady Gminy Przesmyki nr VII/47/2003 z dnia 26 sierpnia 2003r.
w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Przesmyki oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Lipiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama