| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/118/2016 Rady Gminy Brochów

z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie: przyjęcia Programu "Brochowska Karta Rodziny"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 poz. 594 - z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art.110 ust.10 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity w Dz.U. 2013 nr 182 - z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

Z myślą o umacnianiu roli rodziny oraz wspieraniu realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej

rodziny wielodzietnej w Brochowie, Rada Gminy Brochów

przyjmuje niniejszą uchwałę.

§ 1. 1. Przyjmuje się na terenie gminy Brochów Program "Brochowska Karta Rodziny",

2. Program "Brochowska Karta Rodziny" kierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Brochów.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) Brochowska Karta Rodziny - karta uprawniająca do korzystania z ulg i świadczeń oferowanych przez Gminę Brochów

2) Rodzina wielodzietna - rodzina w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

3) Osoba zamieszkała na terenie Gminy Brochów - osoba przebywająca z zamiarem stałego pobytu, rozliczająca podatek dochodowy od osób fizycznych i deklarująca w swoim zeznaniu podatkowym, że miejscem jej zamieszkania jest gmina Brochów, bez względu na to, czy osiąga dochód , a także członkowie jej rodziny w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 3. 1. "Brochowska Karta Rodziny" uprawnia do:

1) 50% zniżki od obowiązujących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny (warunkiem skorzystania z ulgi jest uiszczenie opłaty w terminie)

2. Zniżki i ulgi obejmują:

- dzieci do ukończenia 18 roku życia i do czasu ukończenia przez nie nauki w szkole średniej po okazaniu zaświadczenia potwierdzającego odbywanie nauki w systemie dziennym.

- rodzica (rodziców) oraz małżonka rodzica.

3. Zniżki określone w § 2 ust. 1 pkt 1-4 obowiązują od dnia wydania karty do dnia utraty ważności karty.

4. Zniżka określona w § 2 ust. pkt 5 obowiązuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po wydaniu karty do ostatniego dnia miesiąca po utracie ważności karty.

§ 4. Ulgi z tytułu posiadania "Brochowskiej Karty Rodziny" nie łączą się z ulgami wynikającymi z innych uchwał Rady Gminy Brochów.

§ 5. Wzory Kart używanych jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z Programu "Brochowska Karta Rodziny", wzór wniosku oraz regulamin Programu "Brochowska Karta Rodziny" zostaną określone zarządzeniem Wójta Gminy Brochów.

§ 6. Warunkiem otrzymania karty i skorzystania z przysługujących ulg jest uiszczanie podatków i opłat na rzecz Gminy Brochów w terminie.

§ 7. Karta określona w §2 pkt. 1 wydawana jest na okres 12 miesięcy.

§ 8. Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w §2 pokrywane są z budżetu Gminy Brochów.

§ 9. Jednostką koordynującą realizację programu jest Urząd Gminy Brochów.

§ 10. Urząd Gminy Brochów zapewni promocję Programu "Brochowska Karta Rodziny".

2. Promocja działań podejmowanych w ramach tej uchwały obejmować będzie informacje lub ogłoszenie w lokalnej prasie, lokalnym radio oraz na stronie internetowej gminy Brochów.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego; wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Jakubowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »