| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/86/2016 Rady Gminy Miedzna

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6j ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy w Miedznie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się, w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegającej na ustaleniu jednej stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego i zróżnicowaniu stawki opłaty w zależności od liczby osób stanowiących gospodarstwo domowe.

§ 2. 1.Ustala się stawkę miesięczną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, o której mowa w § 1 od gospodarstwa domowego w zależności od liczby osób stanowiących gospodarstwo domowe zróżnicowaną zgodnie z § 1, w następującej wysokości: 1) gospodarstwo domowe 1-2 osobowe- stawka opłaty 10,00 zł; 2) gospodarstwo domowe 3-4 osobowe- stawka opłaty 18,00 zł; 3) gospodarstwo domowe 5-6 osobowe- stawka opłaty 27,00 zł; 4) gospodarstwo domowe 7 osobowe i większe- stawka opłaty 32,00 zł. 2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust.1, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny, w następującej wysokości: 1) gospodarstwo domowe 1-2 osobowe- stawka opłaty 20,00 zł; 2) gospodarstwo domowe 3-4 osobowe- stawka opłaty 36,00 zł; 3) gospodarstwo domowe 5-6 osobowe- stawka opłaty 54,00 zł; 4) gospodarstwo domowe 7 osobowe i większe- stawka opłaty 64,00 zł.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/120/2013 Rady Gminy w Miedznie z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. U. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5266).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzna.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wiśniewski


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a i ust. 3, w związku z art. 6j ust. 1 pkt. 1, art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) opracowany został projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalona w dniu 28.11.2014 r., obowiązuje od dnia 01.02.2015 r., tym samym w zakresie art. 6k ust. 2a i 3 wprowadzono obowiązek ustalenia stawki podstawowej, która jest stawką za odpady segregowane, natomiast stawką wyższą jest stawka sankcyjna, której wartość nie może przekroczyć dwukrotności stawki podstawowej. W dotychczasowych uchwałach przed nowelizacją, ustalano stawki podstawowe za odpady niesegregowane, natomiast niższe stawki preferencyjne ustalano dla osób segregujących odpady komunalne. W dniu 21.01.2015 r. ukazała się informacja Ministerstwa Środowiska, w której wskazano, że wszystkie uchwały podjęte na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w dotychczasowym brzmieniu tracą ważność z dniem wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji ustawy, czyli z dniem 01.02.2015 r. Ministerstwo rekomendowało jak najszybsze podjęcie nowych uchwał w możliwie jak najkrótszym terminie na podstawie znowelizowanych przepisów. Następnie Ministerstwo Środowiska wydało kolejny komunikat, w którym przychyla się do poglądu, że uchwały na podstawie art. 6k, mogą pozostać w mocy do czasu uchwalenia i wejścia w życie nowej uchwały, jeśli treść dotychczasowej uchwały nie jest sprzeczna ze znowelizowaną ustawą. Ministerstwo zwraca jednak uwagę, że powyższe stanowiska są niewiążące, dopiero organy orzekające do konkretnych uchwał będą dokonywały wiążących interpretacji. Mając na uwadze dwie sprzeczne interpretacje Ministerstwa Środowiska dotyczące obowiązywania dotychczasowych uchwał wydanych na podstawie art. 6k ww. ustawy, rekomenduje się podjęcie nowej uchwały, tak aby nie dopuścić do braku uregulowań prawnych w zakresie prawa miejscowego. W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »