| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 105/XVII/2016 Rady Gminy Bielsk

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Machcinko

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z uchwałą Nr 37/VII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Machcinko oraz stwierdzając, iż ustalenia planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk, Rada Gminy Bielsk uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Machcinko, zwany dalej "planem".

2. Granice obszaru planu, zwanego dalej "obszarem", zostały oznaczone na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały zgodnie z uchwałą Nr 37/VII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Machcinko.

3. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu, sporządzony w skali 1:1000;

2) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o spadku nieprzekraczającym 12°;

2) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustalone niniejszym planem;

3) modernizacji - należy przez to rozumieć działania związane ze zwiększeniem wartości użytkowej lub technicznej istniejącego obiektu lub urządzenia;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu miejscowego linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość budynku od ulicy lub innego terenu;

5) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego określonego w przepisach odrębnych z zakresu budownictwa;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie terenu, inne niż przeznaczenie podstawowe, dopuszczone do realizacji na warunkach określonych planem;

7) przeznaczeniupodstawowym - należy przez to rozumieć ustalony planem sposób zagospodarowania i użytkowania terenu, wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

8) terenie - należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami planu o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie podstawowe terenu, a liczby oznaczają numer terenu wyróżniający go z terenów o tym samym przeznaczeniu w obszarze;

9) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

10) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć:

a) wysokość budynków, mierzoną zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych, mierzoną od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu obiektu.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane w ust. 1 należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. 1. Ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu obowiązują łącznie,
w zakresie określonym planem.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) przeznaczenie terenu;

5) granice pasów technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych 400 kV;

6) granice pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV;

7) granice pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV;

8) strefa ochronna terenu zamkniętego.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie wymienione w ust. 1, są oznaczeniami informacyjnymi.

4. Na rysunku planu informacyjnie oznaczono:

1) granice administracyjne gminy Bielsk;

2) granica terenu zamkniętego (terenu ustalonego przez ministra właściwego do spraw transportu);

3) istniejącą napowietrzną linię elektroenergetyczną 15 kV;

4) istniejącą napowietrzną linię elektroenergetyczną 110 kV;

5) istniejącą napowietrzną linię elektroenergetyczną 400 kV;

6) granice terenów zmeliorowanych ;

7) grunty rolne klasy III.

Rozdział 2.
Ogólne ustalenia dla całego obszaru

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

1) tereny rolnicze, oznaczone symbolami od 1R do 3R;

2) lasy, oznaczone symbolami 1ZL i 2ZL;

3) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczony symbolem 1E;

4) teren kolei, oznaczony symbolem 1KK;

5) teren drogi publicznej - drogi dojazdowej, oznaczony symbolem 1KDD.

2. Ustala się tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych:

1) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym:

a) służące budowie i utrzymywaniu urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych urządzeń:

- tereny w granicach pasów technologicznych istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych,

- tereny w granicach pasa technologicznego projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV,

- linie rozgraniczające teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka 1E,

b) linie rozgraniczające teren kolei 1KK;

2) granice terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym: linie rozgraniczające teren drogi dojazdowej 1KDD.

3. Ustalenie terenów, o których mowa w ust. 2, jako przeznaczonych do realizacji celów publicznych nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ich granicach nie będących realizacją celów publicznych, zgodnych z ustalonym dla tego terenu przeznaczeniem.

4. Dopuszcza się realizację celów publicznych na terenach innych niż wymienione w ust. 2 w ramach przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenu określonych dla poszczególnych terenów w ustaleniach szczegółowych.

5. Przez realizację zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnego z ustalonym przeznaczeniem należy rozumieć budowę obiektów o funkcji zgodnej z ustalonym przeznaczeniem oraz towarzyszących im obiektów takich jak: urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, zieleń, obiekty małej architektury, obiekty gospodarcze.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) zakaz lokalizowania na wyznaczonych terenach obiektów o funkcji innej niż związana z ustalonym dla terenu przeznaczeniem podstawowym i przeznaczeniem dopuszczalnym;

2) zasady kształtowania ładu przestrzennego poprzez nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów zawartymi w przepisach szczegółowych;

3) nakaz ukształtowania zagospodarowania terenów, zgodnie z ustaleniami określonymi dla poszczególnych terenów.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazukulturowego :

1) zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska, za wyjątkiem:

a) obiektów i urządzeń elektroenergetycznych: stacji elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220 kV, napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220 kV,

b) innych niż wymienione w lit. a przedsięwzięć infrastrukturalnych, drogowych i kolejowych stanowiących realizację celu publicznego;

3) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska, zgodnie z przeznaczeniem terenów;

4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub likwidację urządzeń melioracji wodnych na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi;

5) nakazuje się stosowanie rozwiązań projektowych nie powodujących pogorszenia funkcjonowania istniejących systemów drenarskich poza obszarem planu;

6) dopuszcza się przebudowę istniejącego rowu, oznaczonego na rysunku planu, z zachowaniem warunków przepływu wód, w sposób niezaburzający stosunków wodnych na działkach sąsiednich;

7) w granicach terenów zmeliorowanych, nakazuje się dokonanie przed realizacją prac ziemnych, odpowiednich zabezpieczeń lub przebudowy systemu, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie systemu, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami;

8) terenów nie klasyfikuje się w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku; tereny nie należą do terenów podlegających ochronie akustycznej;

9) ustala się ochronę wód powierzchniowychi podziemnych poprzez:

a) odprowadzanie ścieków, zgodnie z warunkami §12 pkt 3,

b) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zgodnie z warunkami §12 pkt 4;

10) ustala się ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami, poprzez realizację zaopatrzenia w ciepło, zgodnie z warunkami §12 pkt 7;

11) ustala się ochronę powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami, poprzez:

a) zakaz trwałego składowania odpadów w miejscach ich powstania,

b) nakaz urządzenia nawierzchni miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, lokalizowanych na terenie, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do ziemi;

12) ustala się ochronęprzed promieniowaniem elektromagnetycznym, zgodnie z warunkami §10 pkt 2 lit. c i d.

§ 7. Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie ustala się ze względu na nie występowanie ich w obszarze.

§ 8. Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie ustala się.

§ 9. Ustala się zasadykształtowania zabudowy i sposób zagospodarowania terenu poprzez określenie:

1) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;

2) nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 10. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym z zakazem zabudowy :

1) w obszarze planu nie występują: obszary i tereny górnicze, tereny szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;

2) ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu:

a) realizacja obiektów o wysokości przekraczającej 50,0 m od poziomu terenu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych z zakresu lotnictwa, w szczególności w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych,

b) wyznacza się, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:

- granice pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych 400 kV,

- granice pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV,

- granice pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV;

c) w granicach pasa technologicznego istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV oraz w granicach pasa technologicznego projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV zakazuje się:

- lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

- lokalizacji miejsc parkingowych,

- sadzenia drzew o docelowej wysokości przekraczającej 5,0 m,

d) w granicach pasa technologicznego istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz w granicach pasa technologicznego istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV zakazuje się:

- lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

- sadzenia drzew o docelowej wysokości przekraczającej 3,0 m,

e) wyznaczone granice pasów technologicznych, o których mowa w pkt 2 lit. b i c, oraz związane z nimi zakazy związane są ściśle z przebiegiem czynnych i projektowanych napowietrznych linii elektroenergetycznych;

3) oznacza się na rysunku planu granice terenu zamkniętego (terenu zamkniętego ustanowionego przez ministra właściwego do spraw transportu);

4) na terenach przylegających do terenu zamkniętego wyznacza się strefę ochronną terenu zamkniętego, w której obowiązują ograniczenia w sytuowaniu budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych wynikające z przepisów odrębnych z zakresu transportu kolejowego.

§ 11. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji :

1) powiązanie obszaru objętego planem z zewnętrznym układem komunikacji drogowej poprzez teren drogi publicznej - drogi dojazdowej 1KDD;

2) obsługa komunikacyjna obszaru poprzez teren drogi publicznej - drogi dojazdowej 1KDD oraz istniejące drogi poza obszarem;

3) zachowanie z możliwością przebudowy i rozbudowy linii kolejowej na terenie kolei 1KK.

2. W zakresie miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji ustala się:

1) obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania dla samochodów osobowych i rowerów w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w ilości nie mniejszej niż:

a) dla samochodów osobowych - 1 stanowisko postojowe na 3 zatrudnionych,

b) dla rowerów - 1 stanowisko postojowe na 3 zatrudnionych;

2) nakaz urządzenia miejsc do parkowania w formie niezadaszonych miejsc postojowych, wiat lub garaży;

3) nakaz urządzenia stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczanych na drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych.

§ 12. Zasady modernizacji, przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej :

1) w zakresie uzbrojenia terenu :

a) obowiązek lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w granicach terenów w sposób nie powodujący ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenów działek budowlanych; wymogu nie stosuje się do linii elektroenergetycznych lokalizowanych w granicach pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych; warunki lokalizacji linii elektroenergetycznych zgodnie z ustaleniami pkt 7,

b) urządzenia liniowe nadziemne i podziemne uzbrojenia terenów lokalizowane w liniach rozgraniczających dróg publicznych muszą być realizowane z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę :

a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej,

b) ustala się powiązanie sieci z układem zewnętrznym poprzez przewody lokalizowane w obszarze, zgodnie z pkt 1,

c) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej lub indywidualnych ujęć wód podziemnych,

d) dopuszcza się budowę nowych ujęć wód podziemnych z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami,

e) ustala się minimalną średnicę rur sieci wodociągowej O60 mm; wymogu nie stosuje się do przyłączy i sieci wewnętrznych; parametry sieci muszą umożliwiać pobór wody dla celów przeciwpożarowych,

f) nakazuje się wyposażenie sieci w hydranty przeciwpożarowe;

3) w zakresie odprowadzania ścieków :

a) ustala się odprowadzanie ścieków do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub indywidualnych oczyszczalni ścieków,

b) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi;

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych :

a) nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania; wody te należy odprowadzić do ziemi na nieutwardzony teren działki, do zbiorników infiltracyjnych lub infiltracyjno-odparowujących, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych,

b) sposób zagospodarowania wód opadowych w obrębie działki nie może zmieniać stosunków wodnych na działkach sąsiednich,

c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych nawierzchni ulic do ziemi, tj. do rowów przydrożnych, zbiorników infiltracyjnych lub na teren nieutwardzony w granicach ulicy,

d) obowiązek podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych przed odprowadzeniem do ziemi lub wód powierzchniowych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących odprowadzania ścieków;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz :

a) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, ze zbiorników zlokalizowanych w granicach działek lub butli,

b) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci gazowej,

c) dopuszcza się wykorzystanie gazu w urządzeniach wytwarzających ciepło lub w urządzeniach kogeneracyjnych,

d) minimalna średnica przewodów o 32 mm;

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej lub z indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących jako nośnik energii gaz, energię elektryczną, produkty ropopochodne, paliwa stałe o niskiej zawartości siarki i popiołu lub odnawialne źródła energii; moc urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii nie może przekraczać 100 kW;

7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną :

a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznej zarówno w wykonaniu napowietrznym jak i kablowym,

b) warunki lokalizacji linii elektroenergetycznych zarówno nowoprojektowanych jak i przebudowywanych:

- linie kablowe (doziemne) oraz napowietrzne linie niskiego napięcia lokalizować w obszarze w sposób nie wyłączający z możliwości użytkowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem,

- napowietrzne linie elektroenergetyczne średnich, wysokich i najwyższych napięć lokalizować wyłącznie w pasach technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych, o których mowa w §1 pkt 2 lit b i c, z zachowaniem odległości skrajnych przewodów linii od granic pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych nie mniejszej niż: 5,0 m dla linii o napięciu znamionowych nieprzekraczającym 15 kV, 15,0 m dla linii o napięciu znamionowych powyżej 15 kV i nieprzekraczającym 110 kV, 20,0 m dla linii o napięciu znamionowych powyżej 110 kV; zakazuje się lokalizacji słupów linii na gruntach rolnych klasy III i lasach; przebieg i sposób realizacji linii nie może powodować konieczności wyłączenia gruntu z użytkowania leśnego lub użytkowania rolnego gruntów rolnych klasy III,

c) dopuszcza się rozbudowę stacji elektroenergetycznej (stacja elektroenergetyczna 400/110kV Płock) na terenie infrastruktury technicznej - elektroenergetyka 1E,

d) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, źródeł wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii lub z urządzeń kogeneracyjnych; moc urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii nie może przekraczać 100 kW,

e) ustala się powiązanie sieci z układem zewnętrznym poprzez:

- istniejące linie elektroenergetyczne,

- linie lokalizowane w obszarze, zgodnie z pkt 1 i 7 lit. a i b;

8) w zakresie telekomunikacji:

a) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci telekomunikacyjnej zarówno przewodowej jak i bezprzewodowej,

b) ustala się powiązanie sieci przewodowej z układem zewnętrznym poprzez przewody lokalizowane w obszarze, zgodnie z pkt 1.

§ 13. Sposób i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się zgodnie z przepisami ustawy.

§ 14. Ustala się stawki procentowe, stanowiące podstawę do określania jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 15. 1. Dla terenówrolniczych, oznaczonych symbolami 1R - 3R ustala się;

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urządzenia infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego i wysokiego napięcia w granicach pasów technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych,

c) zbiorniki wodne służące wyłącznie potrzebom rolnictwa,

d) zabudowa służąca produkcji i obsłudze produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, z zachowaniem ograniczeń o których mowa w § 10 pkt 2 lit. b i c;

3) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i innych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1) lokalizacja napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia w granicach wyznaczonych pasów technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych, zgodnie z warunkami określonymi w §12 pkt 7;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 30%;

3) intensywność zabudowy:

a) minimalna - 0,001,

b) maksymalna - 0,3;

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 50%;

5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynków - 9,0 m,

b) obiektów budowlanych innych niż budynki - 100,0 m, przy czym w granicach pasów technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych obiektów innych niż obiekty infrastruktury elektroenergetycznej nieprzekraczająca 9,0 m;

6) dachy budynków - dachy płaskie lub spadziste o nachyleniu połaci 25-45°.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu :

1) na terenach obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenów związane z wyznaczonymi pasami technologicznymi napowietrznych linii elektroenergetycznych zgodnie z §10 pkt 2 lit. b, c, d;

2) przebieg i sposób realizacji urządzeń infrastruktury technicznej nie może powodować konieczności wyłączenia gruntu z użytkowania leśnego lub użytkowania rolnego gruntów rolnych klasy III;

3) na terenach obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów związane z przebiegiem linii kolejowej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących transportu kolejowego;

4) wyznacza się strefę ochronną terenu zamkniętego, w której obowiązują ograniczenia wynikające z §10 pkt 4.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym - nie ustala się.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami §12.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu :

1) ustala się obsługę komunikacyjną terenu bezpośrednio z przylegających dróg publicznych lub za pośrednictwem istniejących dojść i dojazdów;

2) należy zapewnić miejsca do parkowania dla samochodów i rowerów, zgodnie z ustaleniami §11 ust. 2.

7. Stawka procentowa stanowiąca podstawę do ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - 10%.

§ 16. 1. Dla terenów lasów, oznaczonych symbolami od 1ZL do 2ZL ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: lasy;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) sieci infrastruktury technicznej; realizacja sieci nie może powodować wyłączenia terenu z użytkowania leśnego,

b) zbiorniki wodne związane z gospodarką leśną.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1) lokalizacja napowietrznych linii elektroenergetycznych w granicach wyznaczonych pasów technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych, zgodnie z warunkami określonymi w §12 pkt 7;

2) zakazuje się lokalizacji budynków;

3) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów, o których mowa w pkt 1, oraz obiektów telekomunikacyjnych;

4) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 0%;

5) intensywność zabudowy:

a) minimalna - 0,0,

b) maksymalna - 0,0;

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 90%;

7) maksymalna wysokość zabudowy obiektów budowlanych innych niż budynki - 100,0 m, przy czym w granicach pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych obiektów innych niż obiekty infrastruktury elektroenergetycznej nieprzekraczająca 9,0 m.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu : występują ograniczenia w użytkowaniu terenów związane z wyznaczonym pasem technologicznym napowietrznych linii elektroenergetycznych zgodnie z §10 pkt 2 lit. b, c, d.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym- nie ustala się.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami §12.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu :

1) ustala się obsługę komunikacyjną terenu za pośrednictwem istniejących dojść i dojazdów;

2) nie ustala się wymogu zapewnienia miejsc do parkowania dla samochodów i rowerów.

7. Stawka procentowa stanowiąca podstawę do ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - 10%.

§ 17. 1. Dla terenuinfrastruktury technicznej - elektroenergetyki, oznaczonego symbolem 1E ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: stacja elektroenergetyczna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: linie elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1) lokalizacja stacji elektroenergetycznej wraz z związanymi z nią obiektami i urządzeniami;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 70%;

3) intensywność zabudowy:

a) minimalna - 0,001,

b) maksymalna - 0,8;

4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 20%;

5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynków - 15,0 m,

b) obiektów budowlanych innych niż budynki - 100,0 m;

6) dachy budynków - dachy płaskie lub spadziste o nachyleniu połaci nieprzekraczającym 40°.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu :

1) zakazuje się lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

2) teren nie podlega ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym :

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek - 1 000 m2;

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek - 20 m;

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego - 60o - 120o.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami § 12.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu :

1) ustala się obsługę komunikacyjną terenu bezpośrednio z przylegających dróg publicznych lub za pośrednictwem dróg wewnętrznych;

2) należy zapewnić miejsca do parkowania dla samochodów i rowerów, zgodnie z ustaleniami §11 ust. 2.

7. Stawka procentowa stanowiąca podstawę do ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - 10%.

§ 18. 1. Dla terenu kolei, oznaczonego symbolem 1KK, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty lub urządzenia transportu kolejowego;

2) przeznaczenie dopuszczalne - napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne w granicach wyznaczonych pasów technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych, zgodnie z warunkami określonymi w §12 pkt 7 i 8.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1) lokalizacja obiektów i urządzeń transportu kolejowego - zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących transportu kolejowego;

2) w przypadku rozbudowy lub przebudowy linii oś skrajnego toru lokalizować w odległości nie mniejszej niż 5,0 m od linii rozgraniczających;

3) zachowanie i ewentualna przebudowa istniejących przejazdów kolejowych - zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

4) lokalizacja linii elektroenergetycznych w granicach wyznaczonych pasów technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych - zgodnie z warunkami określonymi w §12 pkt 7;

5) zakaz lokalizacji budynków;

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 20%;

7) maksymalna wysokość zabudowy obiektów budowlanych innych niż budynki - 100,0 m, przy czym w granicach pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych obiektów innych niż obiekty infrastruktury elektroenergetycznej nieprzekraczająca 9,0 m.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu :

1) obowiązują ograniczenia związane z wyznaczonymi granicami pasa technologicznego projektowanych napowietrznych linii elektroenergetycznych zgodnie z §10 pkt 2 lit. b;

2) tereny nie podlegają ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek - 1 000 m2;

2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek - 25 m;

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego - 30o - 150o.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami §12.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu :

1) ustala się obsługę komunikacyjną terenu bezpośrednio z przylegających dróg publicznych lub za pośrednictwem istniejących dojść i dojazdów;

2) nie ustala się wymogu zapewnienia miejsc do parkowania dla samochodów i rowerów.

7. Stawka procentowa stanowiąca podstawę do ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - 10%.

§ 19. Dla terendrogi publicznej - droga dojazdowa, oznaczonych symbolami 1KDD ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu - droga dojazdowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne - napowietrzne linie elektroenergetyczne w granicach wyznaczonych pasów technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych, zgodnie z warunkami określonymi w §12 pkt 7;

3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

a) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu,

b) przekrój drogi - jednojezdniowy,

c) szerokość jezdni nie mniejsza niż 3,5 m; przy zastosowaniu szerokości mniejszej niż 4,5 m obowiązuje zastosowanie mijanek;

d) wyznacza się strefę ochronną terenu zamkniętego, w której obowiązują ograniczenia wynikające z § 10 pkt 4.

4) stawka procentowa stanowiąca podstawę do ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości - 10%.

Rozdział 4.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 20. W granicach obszaru objętego planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnych Machcinko, przyjętego uchwałą Nr 250/XXXVIII/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 września 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 22 października 2014 r. poz. 9827).

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bielsk


Wiesław Jan Linowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/XVII/2016
Rada Gminy Bielsk
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Rysunek planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 105/XVII/2016
Rada Gminy Bielsk
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Machcinko

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Machcinko został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 23 grudnia 2015 r. do 27 stycznia 2016 r. W wyznaczonym terminie składania uwag, tj. do dnia 11 lutego 2016 r., wpłynęła jedna uwaga. Wójt Gminy Bielsk Zarządzeniem Nr 10A/2016 z dnia 3 marca 2016 r. rozpatrzył uwagę wniesioną do projektu planu i postanowił o jej uwzględnieniu.

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag dotyczących projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Machcinko Rada Gminy Bielsk nie rozstrzyga o sposobie jej rozpatrzenia.

Przewodniczący Rady Gminy BielskZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr 105/XVII/2016
Rada Gminy Bielsk
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Bielsk
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Machcinko inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm)

§ 1. Zadania własne gminy

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej obejmują sprawy dotyczące:

1) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę;

3) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;

4) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;

5) wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

6) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Z ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Machcinko oraz wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, iż realizacja zapisanych w planie zadań z zakresu infrastruktury technicznej pociąga za sobą wydatki z budżetu gminy.

§ 2. Inwestycje z zakresu komunikacji

Układ komunikacyjny obszaru objętego planem - fragmentu obrębu Machcinko tworzy droga publiczna - droga dojazdowa (KDD).

Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji, obciążających budżet gminy, obejmować będzie wykup gruntów pod projektowaną drogę, urządzenie nawierzchni jezdni i chodników oraz oświetlenia.

Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji o znaczeniu lokalnym będzie finansowana z budżetu gminy lub z budżetu gminy przy wsparciu środkami z funduszy unijnych.

§ 3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmują budowę i rozbudowę sieci infrastruktury technicznej:

1) sieci wodociągowej - budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej, służącej zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę terenów zainwestowanych.

Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, planem gospodarki odpadami oraz wymogami przepisów odrębnych.

Zakłada się, iż realizacja pozostałych elementów sieci infrastruktury technicznej będzie obciążać finansowo gestorów sieci, a ewentualny udział finansowy gminy lub zainteresowanych właścicieli działek może być przedmiotem indywidualnych ustaleń w trakcie realizacji poszczególnych inwestycji.

§ 4. Finansowanie inwestycji

Finansowanie inwestycji, z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej określonych w planie, odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i zawarte umowy:

1) z budżetu gminy;

2) z środków zewnętrznych:

a) współfinansowanie w ramach m.in.: dotacji unijnych, dotacji samorządu województwa, kredytów i pożyczek bankowych;

b) inwestorów indywidualnych w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego - "PPP", a także właścicieli nieruchomości.

Terminy oraz sposób realizacji i finansowania ww. inwestycji określone zostaną w strategiach, planach i programach uchwalanych przez Radę Gminy Bielsk, w tym m.in. w wieloletnich planach rozwoju i przebudowy poszczególnych sieci, wieloletnich planach inwestycyjnych oraz strategiach rozwoju gminy.

Inwestycje realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z planem inwestycyjnym gminy, w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy Bielsk


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »