| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV.236.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 20 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), Rada Miejska w Brwinowie uchwala, co następuje :

§ 1. W statucie Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie stanowiącym załącznik do Uchwały nr XIX.181.2011 z dnia 29 grudnia 2011r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy Brwinów: Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną i Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Ośrodek działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.),

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.),

3) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2016 poz. 162),

4) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ),

6) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.),

7) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.),

8) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.).

9) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 581 ze zm.),

10) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.),

11) Ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 ze zm.),

12) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r., poz. 224.),

13) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239),

14) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),

15) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr z 2015 r. , poz. 149 ze zm.)

16) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.),

17) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

18) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz.330 ze zm.),

19) Uchwał Rady Miejskiej w Brwinowie i zarządzeń Burmistrza Gminy Brwinów,

20) Niniejszego Statutu.".

2. § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych jednostkowych i środowiskowych, występujących na terenie Gminy Brwinów,

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej,

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

4) praca socjalna w ujęciu indywidualnym i środowiskowym,

5) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

6) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną,

7) prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnymi,

8) prowadzenie postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów,

9) prowadzenie postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego,

10) prowadzenie postępowań z zakresu funduszu alimentacyjnego,

11) prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych,

12) ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego i energetycznego i jego wypłata,

13) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych,

14) ustalanie prawa do stypendium szkolnego,

15) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczo-opiekuńczych,

16) prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci,

17) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i środków psychotropowych,

18) zadania z zakresu aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

19) prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego ds. przemocy,

20) realizacja zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania przemocy w tym: prowadzenie i organizowanie systemu wsparcia dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą.

21) promowanie, rozwój i wdrażanie projektów wolontariackich.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów i Dyrektorowi Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Brwinowie


Małgorzata Kucharska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »