| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Gminy Zakroczym

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. ze zm.) Rada Gminy Zakroczym uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2. Traci moc uchwała Nr 196/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu oraz uchwała Nr XIV/93/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r, uchwała Nr XI/72/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r., uchwała Nr XIV/92/2012 z dnia 25 maja 2012 r., uchwała Nr XXIX/197/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/137/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W ZAKROCZYMIU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności :

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446);

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163 ze zm.);

3. Ustawy z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.114 ze zm.);

4. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.169 ze zm.);

5. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U . z 2013 r., poz. 966 ze zm.);

6. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.332 ze zm.);

7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.581 ze zm.);

8. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916);

9. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1390 ze zm.);

10. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 ze zm.);

11. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.2156 ze zm.);

12. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195);

13. Innych ustaw oraz w oparciu o odrębne przepisy lub na podstawie udzielonych upoważnień lub pełnomocnictw;

14. Niniejszego statutu.

§ 2. 1. Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Gmina Zakroczym.

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Zakroczymiu przy. ul. O. H. Koźminskiego 15.

§ 3. Nadzór na Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Gminy Zakroczym.

§ 4. Wojewoda Mazowiecki sprawuje nadzór na działalnością Ośrodka w zakresie przewidzianym art. 22 ustawy 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 5. 1. Celem Ośrodka jest świadczenie pomocy społecznej stanowiącej zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę, w tym umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej;

2) Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

3) Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawa o pomocy społecznej;

4) Pobudzanie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

5) Praca socjalna jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie , oraz tworzenie warunków do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin;

6) Realizacja zadań wynikających z ustaw , o których mowa w § 1 niniejszego statutu;

7) Współpraca i współdziałanie z samorządem gminy, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami, placówkami służby zdrowia, placówkami oświatowo- wychowawczymi, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi instytucjami i jednostkami realizującymi zdania z zakresu pomocy społecznej;

3. Ośrodek realizuje zadania poprzez wykonywanie ustawowych zadań własnych i zleconych gminie przekazanych do realizacji Ośrodka.

Rozdział 3.
Zasady finansowania

§ 6. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową gminy prowadzącą gospodarkę finansową i materialną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Środki na realizacje zadań własnych i zleconych oraz na wynagrodzenia dla pracowników zapewnia gmina Zakroczym w zakresie zadań gminy i Wojewoda Mazowiecki w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę.

3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy Zakroczym w terminie do 31 marca każdego roku coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 4.
Struktura organizacyjna

§ 7. 1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje działalnością Ośrodka i jest za nią odpowiedzialny.

2. Stosunek pracy z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zakroczym nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Gminy.

3. Zadania pomocy społecznej Kierownik realizuje przy pomocy głównego księgowego oraz zatrudnionych w Ośrodku pracowników socjalnych.

4. Organizacje wewnętrzną i szczegółowy zadań i obowiązków Kierownika i komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Zakroczym.

5. Kierownik Ośrodka z upoważnienia Burmistrz Gminy Zakroczym wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz w innych sprawach wynikających z realizacji ustaw, o których mowa w § 1 niniejszego statutu.

6. W Ośrodku tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji:

a) świadczeń rodzinnych;

b) świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

c) świadczeń wychowawczych;

d) stypendiów;

e) dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 8. 1. Wszelkie zmiany Statutu Ośrodka mogą być dokonane na zasadach i trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »