| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 3 ust. 2a w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), § 3 ust. 1, 2, § 7 oraz § 9 ust. 18 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 2865), Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, obowiązujący na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego dla PSZOK zlokalizowanych na terenie Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 ust. 1 należy umieścić w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz na stronie internetowej Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Załącznik do Uchwały Nr 22/IV/2016
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 22 czerwca 2016 r.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO (gm.: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, gm. Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród)

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK, zlokalizowanego w …………………………………

2. Operatorem PSZOK jest ……………………………………………………………….. .

§ 2. 1. PSZOK czynny jest nie wcześniej niż o godz. ………… i nie później niż o godz. ……….., oprócz świąt i dni wolnych od pracy.

2. Istnieje możliwość czasowego zamknięcia PSZOK na czas odbioru odpadów.

3. Informację dotyczącą lokalizacji PSZOK oraz godzin, w których funkcjonuje zamieszcza się na stronie internetowej Związku Gmin Regionu Płockiego, tj. www.odpady.zgrp.pl.

§ 3. 1. PSZOK jest oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

3. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego, zwanego dalej ZGRP, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w tym domków letniskowych oraz z nieruchomości niezamieszkałych - w przypadku gdy przyjęcie odpadów komunalnych pochodzących od nieruchomości niezamieszkałych dopuszcza Regulamin utrzymania czystości i porządku obowiązujący na terenie Gmin Członkowskich ZGRP oraz zapisy Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (…).

4. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 3, przyjmowane są w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby dostarczającej odpady wraz z oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku dostarczenia odpadów od mieszkańców z zabudowy wielorodzinnej (np. spółdzielni, wspólnoty) do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, zobowiązany jest Zarządca/Zarząd.

6. W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, właściciel odpadów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 i przekazania go osobie transportującej odpady.

7. Osoba transportująca odpady na zlecenie, o której mowa w ust. 6, niebędąca jednocześnie właścicielem odpadów jest zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz złożenia oświadczenia właściciela odpadów, o którym mowa w ust. 4.

8. Zebrane na terenie PSZOK odpady będą przekazywane do zagospodarowanie podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Obsługujący PSZOK prowadzi rejestr przyjęcia odpadów.

§ 4. 1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w tym domków letniskowych, z terenu ZGRP, z podziałem na: a) papier; b) metal; c) tworzywa sztuczne; d) opakowania wielomateriałowe; e) szkło; f) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone; g) przeterminowane leki; h) chemikalia; i) zużyte baterie i akumulatory; j) zużyty sprzęt elektryczne i elektroniczny; k) meble i inne odpady wielkogabarytowe; l) zużyte opony; m) odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. W przypadku, gdy Regulamin utrzymania czystości i porządku obowiązujący na terenie Gmin Członkowskich ZGRP oraz zapisy Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (…) dopuszczają możliwość dostarczania przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpadów do PSZOK, PSZOK przyjmuje włącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, z terenu ZGRP, z podziałem na: a) papier; b) metal; c) tworzywa sztuczne; d) opakowania wielomateriałowe; e) szkło.

3. PSZOK przyjmuje opony, o których mowa w ust. 1 lit. l, pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, pojazdów o dopuszczalne masie całkowitej do 3,5 tony, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej (np. opony od samochodów osobowych, motorowerów, motocykli, rowerów, wózków itp.)w liczbie do 8 sztuk liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy.

4. PSZOK przyjmuje odpady remontowo-budowlane, o których mowa w ust. 1 lit. m, pochodzące wyłącznie z remontów i budów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót (np. gruz ceglany i betonowy, odpady z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety i okleiny, boazerie, panele, drzwi, okna, rynny, armatura, materiały izolacyjne itp.) w ilości do 0,5 tony liczonej łącznie od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy.

5. Odpady remontowo-budowlane nie zostaną przyjęte przez PSZOK od wykonawców robót budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w ust. 1 lit. m, należy dostarczyć w sposób selektywny z podziałem na: a) odpady betonu i gruzu betonowego; b) odpady gruzu ceglanego; c) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: np. sanitarne, armatura itp.; d) drewno: np. ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiety, boazerie itp.; e) szkło: np. szyby okienne, lustra, luksfery itp.; f) tworzywa sztuczne: np. płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp.

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe, o których mowa w ust. 1 lit. j, k mogą być dostarczone do PSZOK luzem. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny zaś odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele itp.) muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe, o których mowa w ust. 1 lit. m, należy dostarczyć do PSZOK w workach gwarantujących ich bezpieczny transport i rozładunek. Zezwala się dostarczać do PSZOK odpady wielkogabarytowe pochodzenia remontowego luzem.

9. Odpady, o których mowa w ust. 1 lit. a - f, właściciel nieruchomości dostarcza we własnych workach, które jest zobowiązany każdorazowo oznaczyć kodem kreskowym z podziałem na: a) kod z napisem "SEGREGACJA" na worek, w którym zgromadzono papier; b) kod z napisem "SEGREGACJA" na worek, w którym zgromadzono metal; c) kod z napisem "SEGREGACJA" na worek, w którym zgromadzono tworzywa sztuczne; d) kod z napisem "SEGREGACJA" na worek, w którym zgromadzono opakowania wielomateriałowe; e) kod z napisem "SEGREGACJA" na worek, w którym zgromadzono opakowania szklane (szkło); f) kod z napisem "BIO" na worek, w którym zgromadzono odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

10. W przypadku możliwości dostarczania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, odpady zgromadzone w sposób selektywny, o których mowa w ust. 2, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć we własnych workach.

§ 5. 1. Pracownik obsługujący PSZOK maże odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy:

a) dostarczone zostaną inne odpady niż wymienione w § 4 ust. 1, 2 (np. zmieszane odpady komunalne w tym zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub skład wskazuje, że pochodzą z nieruchomości niezamieszkałej lub powstały w wyniku budowy czy też rozbiórki budynku lub obiektu bądź powstały w wyniku prac prowadzonych przez wykonawców robót budowlanych, odpady zawierające azbest, papę, smołę i inne odpady niebezpieczne, odpady pochodzące z demontażu pojazdów, opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalne masie całkowitej do 3,5 tony itp.);

b) dostarczone odpady, o których mowa w § 4 ust. 1, 2, zostaną niewłaściwe wysegregowane (np. będą zanieczyszczone innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów);

c) dostarczone odpady, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a - f, nie zostaną zgromadzone i dostarczone do PSZOK w odrębnych workach uwzględniających daną frakcję odpadów tj. oddzielne worki na: papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (powyższe ma zastosowanie również dla odpadów określonych w § 4 ust. 2);

d) ilość i rodzaj odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1, wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe (np. pochodzą z działalności przemysłowej lub rolnej);

e) osoba fizyczna dostarczająca odpady komunalne przekazała w danym roku kalendarzowym maksymalną ilość opon oraz odpadów remontowo-budowlanych, określonych w § 4 ust. 3 i 4;

f) dostawca odpadów nie okaże wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość;

g) dostarczone odpady, o których mowa w § 4 ust. 1, 2, zostaną nieprawidłowo zabezpieczone (tj. w uszkodzonych, nieszczelnych bądź zanieczyszczonych workach);

h) dostarczone odpady, o których mowa w § 4 ust. 1, zostaną zgromadzone w workach niezawierających oznaczenia w postaci kodu kreskowego bądź będą zgromadzone w niewłaściwych workach (np. w opakowaniach pochodzących z produktów rolniczych tj. m.in. worki po nawozach);

i) dostarczone odpady, o których mowa w § 4 ust. 1, 2, byłyby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, nie widnieją w wykazie lub gdy ich przyjęcie mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

2. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, dostawca odpadów zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną.

§ 6. 1. Transport odpadów komunalnych do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK, zaś każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.

3. Formularz zawiera co najmniej: datę przyjęcia odpadu, rodzaj i kod odpadu, masę odpadu lub jego ilość, dane właściciela nieruchomości zdającego odpady: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania.

4. Osoba dostarczająca odpady, na żądanie pracownika PSZOK, zobowiązana jest otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne, w celu weryfikacji jego zawartości.

5. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów.

6. Do rozładunku odpadów, w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK, zobowiązany jest ich dostawca.

7. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być przywiezione w takiej formie i ilości, aby możliwe było ich swobodne przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych, znajdujących się na terenie PSZOK, przez dostarczającego odpady, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

8. Odpady, mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

9. Odpady pozostawione w PSZOK będą magazynowane w odpowiednich pojemnikach, kontenerach, paletach lub pomieszczeniach, zgodnie ze wskazaniem pracownika PSZOK i obowiązującym prawem.

§ 7. 1. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 14 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

2. Zakazuje się wstępu poza obszar wyznaczony przez pracownika PSZOK.

3. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

a) przestrzegania zaleceń pracowników PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów komunalnych oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK;

b) bezwzględnego przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie PSZOK, w tym niepalenia papierosów;

c) zachowania wymogów bezpieczeństwa;

d) zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;

e) stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

4. ZGRP oraz pracownicy PSZOK nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie PSZOK.

5. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 8. 1. Zasady korzystania z PSZOK oraz zapisy niniejszego Regulaminu dostępne są na stronie internetowej ZGRP pod adresem: www.odpady.zgrp.pl.

2. Wszelkich informacji na temat PSZOK udziela pracownik Biura ZGRP pod numerem telefonu: …………….

- OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO PSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.

-

infoRgrafika

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego:

Andrzej Paweł Dwojnych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »