| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/94/2016 Rady Gminy Rzewnie

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu z zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzewnie i zagospodorowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016,poz.446 ) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Rzewnie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzewnie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych sprzed posesji.

§ 3. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości sprzed posesji jeden raz w miesiącu .

2. Odpady komunalne segregowane: szkło, papier, metale, opakowania wielomateriałowe oraz tworzywa sztuczne powstałe na nieruchomościach gromadzone w jednym pojemniku/worku lub kontenerze odbierane są od właścicieli nieruchomości sprzed posesji jeden raz w miesiącu.

§ 4. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony odbierane są od właścicieli nieruchomości jeden raz w roku, w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

2. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 1, które zostały wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni.

3. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 2, w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi, z tym że właściciele nieruchomości mogą dostarczyć je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, o którym mowa w § 6.

4. Odbiór odpadów zielonych ulegających biodegradacji ( jeżeli nie będą poddawane kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały) odbierane są od właścicieli nieruchomości sprzed posesji w okresie od 1 maja do 31 października jeden raz w miesiącu.

5. Odbiór odpadów komunalnych z terenów użyteczności publicznej będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne - raz w miesiącu.

§ 5. 1. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 3 - 4 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym gmina Rzewnie zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów, udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany oraz dostępnym na stronie internetowej www.ugrzewnie.pl.

2. Poza harmonogramem, o którym mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości odpady wymienione w § 3 ust. 2 i § 4 mogą dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 6. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na działce nr ewid. 285/5 w miejscowości Czerwonka Włościańska 42A, gmina Czerwonka.

2. W PSZOK przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości, odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujące w szczególności:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony;

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory;

3) zużyte baterie;

4) przeterminowane leki i chemikalia;

5) odpady szkła, odpady z papieru, metali i opakowań wielomateriałowych oraz odpady z tworzyw sztucznych;

6) odpady zielone ulegające biodegradacji;

7) odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe.

3. Odpady określone w ust. 2 przyjmowane są przez PSZOK w godzinach otwarcia, o których informacja umieszczona jest na stronie internetowej www.ugrzewnie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzewnie.

4. PSZOK przyjmuje wyłącznie te odpady opisane w ust. 2, które zostały dostarczone do PSZOK przez ich wytwórców.

§ 7. Właściciele nieruchomości mogą:

1) zużyte baterie poza dostarczeniem ich do PSZOK, wrzucać do pojemników ustawionych w szkołach i urzędzie;

2) przeterminowane leki poza dostarczeniem ich do PSZOK, wrzucać do pojemników ustawionych w aptece i przychodni lekarskiej.

§ 8. Traci Uchwała Nr XLI/197/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 18 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzewnie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi( Dz.Urz.Woj.Maz.z 2014r,poz.11158).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzewnie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Obiedziński

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »