| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII.111.2016 Rady Gminy Słubice

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice

Na podstawieart. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 466), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Rada Gminy Słubice uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SŁUBICE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne § 1.

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice.

2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). § 2. Szczegółowe zasady określają:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) inne wymagania wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017, z uwzględnieniem lat 2018-2023;

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości § 3.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania powstających odpadów, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2- 14,

2) przeterminowanych leków i chemikaliów,

3) zużytych baterii i akumulatorów,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych pochodzących z remontów prowadzonych we własnym zakresie, nie wymagających pozwolenia na budowę,

7) zużytych opon,

8) odpadów zielonych,

9) papieru,

10) szkła,

11) opakowań wielomateriałowych,

12) tworzyw sztucznych,

13) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

14) metali.

2. Odpady określone w ust. 1 pkt 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te odbierane będą z częstotliwością określoną w rozdziale IV, w terminach wyznaczonych harmonogramem upowszechnianym raz do roku w sposób zwyczajowo przyjęty. § 4.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika; piasek i sól użyte do tego celu należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni w sposób niezagrażający istniejącej zieleni. Zabrania się zgarniania śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

4. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz z dróg publicznych, należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wysiadania i wsiadania pasażerów.

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania śniegu z dachów oraz sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się. § 5.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego; w szczególności ścieki te nie mogą być odprowadzone bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków myjących ulegających biodegradacji,

3) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i zbierania powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych, umożliwiających ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

2) dokonywania w pojazdach samochodowych tylko drobnych napraw (np. wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów itp.),

3) niestwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,

4) zgody właściciela nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym § 6.

Ustala się następujące rodzaje pojemników zamkniętych przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;

4) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3;

5) pojemniki lub worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 120L;

6) kosze uliczne o pojemności od 18 do 60 L;

7) inne pojemniki i kontenery. § 7.

1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 4 osób - o pojemności 120 L;

2) powyżej 4 osób - o pojemności 240 L;

2. Dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności - stosowanie do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust. 1. § 8.

1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, barwy oraz minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania selektywnego odpadów na terenie nieruchomości:

1) żółty o pojemności 120L: papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, tekstylia;

2) biały lub przezroczysty 120L: szkło (białe i kolorowe);

3) zielony o pojemności 120L: odpady zielone, biodegradowalne; dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i kompostować w przydomowych kompostownikach;

4) odpadów z remontu, niezależnie od liczby osób korzystających - pojemność pojemnika w zależności od ilości wytwarzanego odpadu.

2. Odpady problemowe (dotyczy to zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów, wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych oraz zużytych opon), należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK, ul. Szkolna, 09-533 Słubice, czynny w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

3. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - należy udostępnić do odbioru, zgodnie z § 16, w terminie zgodnym z harmonogramem zbiórki ww. odpadów lub odwieźć do PSZOK.

4. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników, worków przy zachowaniu minimalnej pojemności. § 9.

1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 12, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie:

1) nie więcej niż 4 osoby - o pojemności 120L;

2) od 4 do 11 osób - o pojemności 240 L;

3) powyżej 11 osób i nie więcej niż 20 osób - o pojemności 3 x 240 L;

4) powyżej 20 osób- kontenery o pojemności 1100L;

2. Dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności - stosowanie innych pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1. § 10.

1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy barwy oraz minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania selektywnego odpadów na terenie nieruchomości:

1) żółty o pojemności 120L: papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, tekstylia;

2) biały lub przezroczysty 120L: szkło (białe i kolorowe);

3) zielony o pojemności 120L: odpady zielone, biodegradowalne; dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i kompostować w przydomowych kompostownikach;

4) odpady z remontu, niezależnie od liczby osób korzystających - pojemność pojemnika w zależności od ilości wytwarzanego odpadu.

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników przy zachowaniu minimalnej pojemności.

3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, minimalną pojemność urządzenia przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych na poziomie pojemnika 1100 L.

4. Ust. 3 stosuje się również odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

5. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do pozostałych rodzajów selektywnie zbieranych i odbieranych rodzajów odpadów, wskazanych w § 2 ust. 1. § 11. Zapisy § 7-10 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy oraz na których częściowo nie zamieszkują mieszkańcy. § 12.

1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie:

1) nie więcej niż 10 osób - o pojemności 2 x 240 L,

2) nie mniej niż 11 i nie więcej niż 20 osób - o pojemności 1100 L,

3) nie mniej niż 21 osób - co najmniej 1100 L i 2 x 240 L.

2. Dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności - stosowanie innych pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą § 10 ust. 1 pkt 4 oraz ust.2-5 stosuje się odpowiednio w przypadku selektywnego zbierania odpadów.

4. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów:

1) żółty o pojemności 120L: papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, tekstylia;

2) biały lub przezroczysty 120L: szkło (białe i kolorowe);

3) zielony o pojemności 120L: odpady zielone, biodegradowalne; dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i kompostować w przydomowych kompostownikach. § 13.

1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, w szczególności szkół, urzędów, jeżeli z takiego urządzenia korzystają osoby (w szczególności pracownicy oraz klienci korzystający z usług tych instytucji) w liczbie powyżej 10 - 1100 L.

2. Zapisy § 10 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej w przypadku selektywnego zbierania odpadów. § 14. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1) w terenie niezabudowanym i terenie z zabudową niezwartą - od 18 L do 60 L, usytuowane na przystankach komunikacji publicznej;

2) w terenie zabudowanym z zabudową zwartą - od 18 L do 60 L usytuowane w odległości co najmniej 500 m od kolejnego urządzenia. § 15.

1. Do właścicieli nieruchomości prowadzących ogrody działkowe §7, §10 i §11 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, iż do odpadów biodegradowalnych w zakresie liści i traw (odpady zielone) ustala się minimalny rozmiar pojemnika przeznaczonego na zbieranie tego rodzaju odpadów na poziomie 1100 L, jeżeli liczba osób korzystających jest nie mniejsza niż 10 osób.

2. Do zbierania większej ilości odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą stosować pojemniki określone w § 7.

3. Pojemniki, o których mowa w niniejszym rozdziale, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. Pojemniki muszą być ustawione w miejscu widocznym na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczone przed zbieraniem wody.

4. Pojemniki, o których mowa w niniejszym rozdziale, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku, a w miesiącach od maja do września 1 raz w miesiącu.

5. Pojemniki, o których mowa w niniejszym rozdziale, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego § 16.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z § 18.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach a następnie przekazanie ich odbierającemu odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

4. Właściciele nieruchomości mogą niektóre rodzaje odpadów selektywnie zebranych dostarczyć do PSZOK (dotyczy to zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego, baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów, wielkogabarytowych).

5. Właściciele lub zarządzający terenami przeznaczonymi do użytku publicznego (np. drogi, place) obowiązani są do utrzymywania na nich czystości i porządku oraz pozbywania się we własnym zakresie odpadów powstałych na zarządzanym terenie według potrzeb, z zachowaniem warunków sanitarnych, estetycznych i porządkowych, żeby nie dopuścić do przepełnienia się pojemników i wysypywania się z nich opadów. § 17.

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenu nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, odbierane są 1 raz na miesiąc.

2. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na miesiąc. § 18.

1. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-14, z terenu nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu.

2. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych co najmniej raz w miesiącu. § 19.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej dwa razy w roku, z zastrzeżeniem ust. 1.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza § 20.

1. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 gmina Słubice weszła w skład regionu gospodarki odpadami: region płocki opartego o funkcjonowanie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (tzn. RIPOK-i) oraz instalacje zastępcze wykazane w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 roku.

2. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy zobowiązani są do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w pierwszej kolejności do RIPOK, a w przypadku ich braku do instalacji zastępczych wskazanych w WPGO dla Mazowsza. § 21. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości według ich rodzajów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku § 22.

1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Zabronione jest:

1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz,

2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,

3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

7. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, przekazując ją firmie mającej zezwolenie na odbiór, transport zwłok zwierzęcych do najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej § 23.

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie, powstających w związku z hodowlą, odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odory.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania § 24.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Słubice określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin i jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe § 25.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice § 26.Traci moc uchwała Nr XXV/134/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice (Dz. Urzęd. Woj., Mazow. z 2013 r., poz. 1072 ze zm.[1])). § 27.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słubice i w poszczególnych sołectwach Gminy Słubice. § 28.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Monika Milczarek


Uzasadnienie

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 466 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy muszą być zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Dotyczą one m.in. wymagań na terenie nieruchomości obejmujących prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, uprzątania błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości, mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Regulamin jest aktem ogólnym, który reguluje obowiązki dotyczące każdego podmiotu znajdującego się na terenie gminy, tj. samą gminę, jej jednostki organizacyjne, właścicieli nieruchomości, mieszkańców, podmioty świadczące usługi, firmy, zarządzających drogami itp.

Regulamin jest zasadniczym aktem prawa miejscowego. Jego ranga jako aktu podstawowego wzrasta wobec likwidacji instytucji gminnych planów gospodarki odpadami. Dokument ten pozostaje w relacji z Wojewódzkim planem gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do WPGO w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.

17 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), która w art. 11 stanowi, że regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, i mogą być zmieniane w zakresie upoważnienia zawartego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z powyższym istnieje konieczność uchwalenia nowego Regulaminu, który spełnia wszystkie wymagania ustawodawcy, w tym uregulowania zawarte w w/w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także uwzględnia postanowienia zawarte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 uchwalonym uchwałą Nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. W Regulaminie określono obowiązki i wymagania zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt Regulaminu uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Projekt Uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice został poddany konsultacjom organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z terenu Gminy, projekt przedstawiono również do konsultacji mieszkańcom Gminy. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz mieszkańcy Gminy nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Monika Milczarek


[1]) uchwała została zmieniona uchwałą nr VII.44.2015 z dnia 14 maja 2015 r. (Dz.U.Woj.Mazow. z 2015 r., poz. 5074)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »