| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 25/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie

z dnia 16 lutego 2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2016 r

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 11 Uchwały Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 500 z późn. zm.[2])), Zarząd Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 4 Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Starosta

Robert Wróbel


.....................................................

Wicestarosta

Jerzy Zaborowski

....................................................

Członek

Anna Gajewska

....................................................

Członek

Michał Kobrzyński

....................................................

Członek

Grzegorz Kubalski

....................................................


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2016
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 16 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/2016
Zarządu Powiatu w Legionowie
z dnia 16 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w planie finansowym wydatków w ramach działów, rozdziałów i podziałek klasyfikacji budżetowej na wnioskikierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz kierownika jednostki organizacyjnej powiatu.

1) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe przesunięcie środków w kwocie 1.000,00 zł w grupie wydatkowej inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakupu inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych" na zakup pn. "Zakup samochodu osobowego" w związku z otrzymaniem ofert dotyczących faktycznych kosztów zakupu samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie.

2) dział 801 Oświata i wychowanie przesunięcie środków w kwocie 90.000,00 zł z planu finansowego Referatu Edukacji (z rozdziału 80195 Pozostała działalność) do planów finansowych szkół w ramach grupy wydatkowej wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:

a) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, z tego:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 12.300,00 zł,

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne - 10.185,00 zł,

- w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne - 7.100,00 zł,

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 6.600,00 zł,

b) w Powiatowym Zespole Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, z tego:

- w rozdziale 80110 Gimnazja - 5.500,00 zł,

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące - 23.698,00 zł,

c) w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku, z tego:

- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - 14.108,00 zł,

d) w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie, z tego:

- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe - 10.509,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych jako zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Legionowski w ramach programu pn. "Powiat otwartych szans II".

3) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie przesunięcie środków finansowych w kwocie 18.000,00 zł z grupy wydatkowej wynagrodzenia
i składki od nich naliczane do grupy wydatkowej wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z uwagi na zmianę podziałki klasyfikacji budżetowej właściwej do ujęcia środków na wypłatę wynagrodzenia osobie prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie umowy dotyczącej poradnictwa specjalistycznego w zakresie m.in. udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinach z terenu powiatu legionowskiego.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890.

[2]) Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone Uchwałą Nr 2/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr 12/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 stycznia 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »