| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 369/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

§ 2. Celem przyznania stypendium jest wspieranie uzdolnionych uczniów osiągających wybitne wyniki edukacyjne, sportowe lub artystyczne.

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa na dany rok uchwała budżetowa przyjęta przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim.

§ 4. Szczegółowe warunki, formy i tryb postępowania w sprawach dotyczących świadczeń o charakterze motywacyjnym, jak stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, określa regulamin będący załącznikiem do niniejszej uchwały i stanowiący jej integralną część.

§ 5. Traci moc uchwała nr 631/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 12421 z dnia 29 listopada 2013 r.)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 369/2016
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 29 czerwca 2016 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE, SPORTOWE LUB ARTYSTYCZNE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, który kończy się w roku składania wniosków.

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu uczniem jest także osoba, która ukończyła szkołę w roku szkolnym, poprzedzającym okres stypendialny.

3. Stypendium jest indywidualnym wyróżnieniem dla uczniów, legitymujących się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi, artystycznymi lub sportowymi.

Rozdział 2.
Kryteria i zasady przyznawania stypendium

§ 2. 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy organizowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125 ze zm.).

2. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu, turnieju lub olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2011 r., nr 224, poz. 1346).

3. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który w dyscyplinach indywidualnych lub grupowych wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy, albo zajął co najmniej 3 miejsce we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski lub zawodach ogólnopolskich Szkolnego Związku Sportowego, albo został powołany do kadry Polski w danej dyscyplinie sportu. Uczeń musi posiadać aktualną kartę zgłoszenia, licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych.

Rozdział 3.
Tryb i zasady postępowania o udzielenie stypendium

§ 3. 1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje:

1) dyrektorom placówek oświatowych,

2) klubom sportowym,

3) rodzicom lub opiekunom prawnym,

4) pełnoletnim uczniom.

2. Zgłoszenie oznacza złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć oryginalne lub uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata wymagań określonych niniejszym regulaminem, w szczególności:

1) w przypadku osiągnięć edukacyjnych - zaświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,

2) w przypadku osiągnieć artystycznych - dokumenty potwierdzające osiągnięcie w postaci dyplomu, zaświadczenia organizatora itp.,

3) w przypadku osiągnięć sportowych:

a) zaświadczenie z Polskiego Związku Sportowego lub Szkolnego Związku Sportowego, potwierdzające rangę mistrzowską imprezy oraz zajęte miejsce.

b) aktualną kartę zgłoszenia, licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych.

4. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Grodzisku Mazowieckim w terminie do 30 września danego roku.

5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

7. Stypendium przyznaje lub odmawia jego przyznania Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po zaopiniowaniu Komisji Oświaty Kultury Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miejskiej.

8. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz pisemnie informuje wnioskodawcę i Radę Miejską.

§ 4. 1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe stanowi minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.

2. Wysokość miesięcznych rat stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne może wynosić do 30% kwoty, o której mowa w ust. 1.

3. Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w danym roku szkolnym, nie dłużej niż na 10 m-cy.

§ 5. 1. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata.

2. Uzyskanie stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania w latach następnych.

Rozdział 4.
Wypłata stypendium

§ 6. Wypłata stypendium następuje na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.

§ 7. 1. Burmistrz w uzasadnionych przypadkach może cofnąć wypłatę stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne, jeżeli stypendysta:

1) został skreślony z listy uczniów albo przerwał naukę,

2) dopuścił się naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub w rażący sposób naruszył normy zachowania

3) zmienił miejsce zameldowania na pobyt stały na inne niż gmina Grodzisk Mazowiecki.

2. O zaistnieniu okoliczności powodujących wstrzymanie wypłaty stypendium wnioskodawca winien niezwłocznie powiadomić Burmistrza.

3. Wstrzymanie wypłaty stypendium obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu powstania okoliczności, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 8. Tryb i procedura przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne oraz wykaz uczniów, którzy otrzymali stypendium podawane są do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Odpowiedzialne za przygotowanie wypłaty stypendiów jest Biuro Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Grodzisku Mazowieckim.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

1. Nazwisko i imię kandydata do stypendium:

.............................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia:

.........................................................................................................................

3. Adres zamieszkania (ulica, nr, kod, miejscowość, numer telefonu):

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

4. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów), nr telefonu kontaktowego:

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Szkoła, której uczniem jest kandydat (klasa):

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6. Nazwisko i imię osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej oraz jej adres i nr telefonu kontaktowego:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

7. Uzasadnienie złożenia wniosku i proponowane wykorzystanie stypendium:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

8. Opinia Dyrektora szkoły:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

…………………………… pieczątka szkoły ………………….……………podpis Dyrektora szkoły

9. Dokumenty (załączniki do wniosku) potwierdzające konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku

szkolnym (wyszczególnić, jakie):

1) …………………………………………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………………………………………..

3) …………………………………………………………………………………………………..

10. Nr konta bankowego do przekazania stypendium dla ucznia:

.................................................................................................................................................................

Grodzisk Mazowiecki, dnia................................... Podpis wnioskodawcy..............................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego w celach związanych z przyznaniem stypendium, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z 1997r.)

Podpis osoby pełnoletniej ubiegającej się o stypendium lub rodzica, albo opiekuna prawnego kandydata:

.................................................................


Uzasadnienie

Zmiana dotychczas obowiązującego regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego wynika z potrzeby doprecyzowania kryteriów i zasad, dotyczących szczególnie stypendium za wybitne osiagniecia sportowe.

Projekt uchwały skierowany został do konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »