reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wiśniew

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885),


uchwala się, co następuje

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 3.144.261 zł do kwoty 19.331.543 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie19.211.543,00 zł,

b) majątkowe w kwocie120.000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa o kwotę 3.274.261 zł do kwoty 21.761.543 zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie17.805.543,00 zł,

b) majątkowe w kwocie3.956.000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Zadania inwestycyjne jednoroczne otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 2.

1. Ustalony deficyt w wysokości 2.300.000 zł zwiększa się o kwotę 130.000 zł do kwoty 2.430.000 zł i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie2.060.000 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 240.000 zł,

c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych130.000 zł

2. Ustalone przychody budżetu w kwocie 2.364.000 zł zwiększa się o kwotę 130.000 zł do kwoty 2.494.000 zł z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.124.000 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 240.000 zł,

c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych130.000 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 64.000 zł z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 64.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 4

§ 3.

Ustalony w § 7 uchwały Nr XIV/97/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 4.

Ustalony w § 5 uchwały Nr XIV/97/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. plan dotacji udzielonych
z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Beata Ługowska


Uzasadnienie

Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr FCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016r. zwiększa się plan dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych przeznaczony na rządowy program "Rodzina 500 plus" przeznaczony na świadczenie wychowawcze - 3.151.301 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016r. zmieniają się plany finansowe z budżetu województwa mazowieckiego na rok 2016, dokonuje się zmian w: rozdziale 75212 zadania zlecone zmniejsza się plan o 100 zł, rozdziale 85212 zadania zlecone zmniejsza się plan o 8.000 zł, rozdziale 85213 zadania zlecone zwiększa się plan o 400 zł, rozdziale 85213 zadania własne zwiększa się plan o 400 zł, rozdziale 85214 zadania własne zmniejsza się plan o 6.000 zł, rozdziale 85216 zadania własne zwiększa się plan o 1.500 zł.

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego DSD-064-2/16 z dnia 21 marca 2016r. zwiększa się plan dotacji i wydatków na wymianę urn wyborczych o 4.760 zł .

Wydatki:

Wydatki bieżące:

- zmniejsza się zakup usług pozostałych w rozdziale 85219 - 2.000 zł,

- zwiększa się dotację dla GOK (energia elektryczna) w rozdziale 92109 - 10.000 zł.

Wydatki majątkowe:

- zmienia się nazwę zadania z przebudowa drogi gminnej w Zabłociu (Miedzki) na przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zabłocie,

- zmniejsza się o kwotę 10.000 zł na regulację stanu prawnego drogi gminnej Myrcha-Wólka Wołyniecka

- zmniejsza się o kwotę 5.000 zł na projektowanie i rozbudowę oczyszczalni ścieżków w Wiśniewie,

- zwiększa się o kwotę 30.000 zł na przebudowę drogi gminnej Borki -Kosiorki-Helenów etap 2,

- zwiększa się o kwotę 7.000 zł na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wiśniew Kolonia,

- zwiększa się o kwotę 100.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Radomyśl,

- na podstawie pisma GW-2.433.8.1.2016.MK z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 29 lutego 2016r. zmienia się klasyfikację z rozdziału 75095 na 71095 zadanie Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "Projekt ASI".

W celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące do realizacji przez Urząd Gminy dokonuje się przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami na:

- zakup usług zdrowotnych w rozdziale 40002 - 1.330 zł,

- zakup usług zdrowotnych w rozdziale 75023 - 660 zł,

- zakup usług zdrowotnych w rozdziale 90001 - 2.610 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe w rozdziale 75075 - 3.750 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich ze środków funduszu sołeckiego Gostchorz i Śmiary w rozdziale 92109 - 14.319 zł.

Przenosi się plan wydatków zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika GOSP-u.

Po stronie przychodów budżetu zwiększa się kwotę 130.000 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Ługowska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/107/2016
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama