reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 205/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ) , art.11 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 , poz. 642) Rada Miejska u c h w a l a , co następuje

§ 1.

Uchwala się Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3.

Uchyla się uchwałę nr 139/XIV/2000 Rady Miejskiej z dnia 29 lutego 2000 roku w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


mgr Bogusław Łazik


Załącznik do Uchwały Nr 205/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 10 grudnia 2012 r.

Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Praszce zwana dalej Biblioteką działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu.

§ 2.

Organizatorem Biblioteki jest gmina Praszka.

§ 3.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora.

§ 4.

1. Siedzibą Biblioteki jest Praszka, Plac Grunwaldzki 15.

2. Terenem jej działania jest Miasto i Gmina Praszka.

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 5.

Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

§ 6.

1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów Bibliotecznych;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych;

3) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej;

4) zachęcanie mieszkańców gminy Praszka do czytelnictwa;

5) umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany Międzybibliotecznej;

6) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;

2. Pozostałymi zadaniami Biblioteki jest organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 7.

1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Praszki.

§ 8.

Biblioteka posiada następujące filie :

1) Filia Biblioteczna w Ganie, która obejmuje swoim działaniem mieszkańców sołectwa Gana;

2) Filia Biblioteczna w Kowalach, która obejmuje swoim działaniem mieszkańców sołectwa Kowale;

3) Filia Biblioteczna w Strojcu, która obejmuje swoim działaniem mieszkańców sołectwa Strojec;

4) Filia Biblioteczna w Wierzbiu, która obejmuje swoim działaniem mieszkańców sołectwa Wierzbie.

§ 9.

1. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.

2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Praszki.

3. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzony przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.

4. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 10.

1. Regulamin organizacyjny opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Praszki, działającego w imieniu organizatora oraz stowarzyszeń twórców, organizacji związkowych działających w Bibliotece.

2. Zmiany w regulaminie organizacyjnym, wprowadza się w trybie określonym w ustępie 1.

Rozdział 4.
Majątek i finanse Biblioteki

§ 11.

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy, zatwierdzony w drodze zarządzenia przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie, o czym należy powiadomić Burmistrza Praszki w terminie do 20 grudnia.

§ 12.

1. Działalność biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu gminy, darowizn, przychodów z pobieranych opłat i innych źródeł.

2. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez Dyrektora Biblioteki przekazanego Burmistrzowi Gminy w terminie do 31 października.

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Praszki.

§ 13.

Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Praszki.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14.

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama