Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja Nr OWA-4210-13(17)/2013/13859/IIIzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 11 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany taryfy dla ciepła w części dotyczącej odbiorców z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn.zm.) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego:

Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem",

które posiada:

- numer 0000218420 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5262795322,

zawartego w piśmie z 15 stycznia 2013 r., znak: OEC-ZAT-611-1-2/13, skorygowanego w szczególności pismem z 7 lutego 2013 r., znak: OEC-ZAT-611-1-13/13, w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła,

postanawiam

zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją z 16 sierpnia 2012 r. nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML, z okresem obowiązywania do 30 listopada 2013 r., w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego.

U Z A S A D N I E N I E

Przedsiębiorstwo, posiada koncesje na: wytwarzanie ciepła - udzieloną decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML, z późn. zm., przesyłanie i dystrybucję ciepła - udzieloną decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML, z późn. zm. oraz na obrót ciepłem - udzieloną decyzją z dnia 1 lutego 2008 r. nr OCC/355/13859/W/OWA/2008/ML z późn. zm.

Taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa w części dotyczącej prowadzonej przez Przedsiebiorstwo działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, została zatwierdzona decyzją z 16 sierpnia 2012 r. nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML, z okresem obowiązywania do 30 listopada 2013 r.

Odpowiadając na pismo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 31 grudnia 2012 r., znak: OWA-4210-92(3)/2012/RW, pismem z 15 stycznia 2013 r., znak: OEC-ZAT-611-1-2/13, usupełnionym w szczególności pismem z 7 lutego 2013 r., znak: OEC-ZAT-611-1-13/13, Przedsiębiorstwo przedkładając zmianę ww. taryfy, zwróciło się z wnioskiem o jej zatwierdzenie w zakresie wysokości określonych w niej stawek opłat za ciepło dla grupy odbiorców zaopatrywanych w ciepło z kotłowni opalanych gazem ziemnym, w związku ze zmianą kosztów zakupu paliwa gazowego.


Wniosek Przedsiębiorstwa w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła dotyczy prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu ciepła do odbiorców z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego.


Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), tj. wzrost kosztów podatków i opłat i gospodarczego korzystania ze środowiska oraz zmniejszenie kosztów zakupu paliwa gazowego w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła, spowodowany zmianą taryfy dla paliw gazowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DTA-4212-48(9)/2012/652/V/AG w dniu 17 grudnia 2012 r. W przypadku grupy odbiorców w miejscowości Kraśnik, z powodu zmiany grupy odbiorców w umowie z dostawcą gazu ziemnego do kotłowni w tej miejscowości, pomimo prawidłowego ustalenia kosztów paliwa wynikających z decyzji nr DTA-4212-48(9)/2012/652/V/AG z dnia 17 grudnia 2012 r., zmiana taryfy dla ciepła stanowiąca załącznik do niniejszej decyzji spowoduje dla grupy odbiorców w tej miejscowości wzrost średniej ceny dostarczania ciepła.


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.


Zmiana niniejszej taryfy leży w interesie odbiorców ciepła zaopatrywanych w ciepło z eksploatowanych przez Przedasiębiorstwo kotłowni w których paliwem jest gaz ziemny, ponieważ opłaty, jakie wnoszą z tytułu zaopatrzenia w ciepło, powinny zapewnić Przedsiębiorstwu pokrycie wyłącznie uzasadnionych kosztów prowadzenia tego zakresu działalności gospodarczej, w tym uzasadnionych kosztów podatków i opłat, kosztów gospodarczego korzystania ze środowiska oraz kosztów paliwa, które stanowią podstawową pozycję kosztów dostarczania ciepła do odbiorców z tych źródeł. Zatem za zmianą tej taryfy przemawia słuszny interes społeczny.


Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.


P O U C Z E N I E

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta 4, 00 - 099 Warszawa.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województw: Podkarpackiego, Lubelskiego, Śląskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego, Mazowieckiego, Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolskiego, Świętokrzyskiego, Łódzkiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki


Adam Dobrowolski

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282)) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).


gł.specjalista
Renata Wysocka

Otrzymują:

1. Pan Zygmunt Frankowski Pełnomocnik

Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,

ul. Wolnej Wszechnicy 5, 02-097 Warszawa

2. Wojewoda Podkarpacki
3. Wojewoda Lubelski
4. Wojewoda Śląski
5. Wojewoda Dolnośląski 6. Wojewoda Opolski 7.Wojewoda Mazowiecki
8. Wojewoda Kujawsko-Pomorski
9. Wojewoda Wielkopolski
10. Wojewoda Łódzki

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-13(17)/2013/13859/IIIzm/RW
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 11 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

ZZN WAM zmiana taryfy dla ciepla

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe