| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Łubniany

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego

1. Na podstawie art. 16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XXVIII/152/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2002r. Nr 47, poz. 672) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXII/130/05 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego,

2) Uchwałą Nr XXII/154/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 3, § 4 i § 5 Uchwały Nr XXII/130/05 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 50 z dn. 29.07.2005 r., poz. 1509), które stanowią:

- "§ 3 Mapa stanowiąca załącznik do Uchwały Nr XXVIII/152/2002 zostaje zastąpiona mapą będącą załącznikiem do niniejszej uchwały.

- § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

- § 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego."

2) § 2 i § 3 Uchwały Nr XXII/154/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/152/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2012 r., poz. 1939), które stanowią:

- "§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

- § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego."

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany


Albert Wiench

Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Łubniany
z dnia 26 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XXVIII/152/02 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny stanowisk Storczyka krwistego i szerokolistnego

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 6 lit.c , art.30 i 31, art. 34 oraz art. 44 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1)

1. Uznaje się za użytek ekologiczny o nazwie "Jełowa" stanowiska Storczyka krwistego i szerokolistnego występującego na działkach nr 122, 123, 126, 884/164, 769/164, 512/164, 511/164, 510/164, 266/163 oraz 770/164 km1 - obręb Jełowa.

2. Celem powołania użytku ekologicznego "Jełowa" jest zachowanie i odnawianie stanowisk storczyka krwistego i szerokolistnego występującego na obszarze określonym uchwałą.

3. Granice użytku ekologicznego określa mapa stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. 2)

1. Na obszarze objętym ochroną zabrania się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru z wyjątkiem praz związanych z koszeniem traw ograniczonym do jednego pokosu w okresie lipca lub sierpnia każdego roku,

2) uszkadzania i zanieczyszczenia gleby,

3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych,

5) budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony.

2. Nadzór nad powołanym użytkiem ekologicznym, w tym nad przestrzeganiem wprowadzonych uchwałą zakazów będzie sprawował Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łubniany. 3)

§ 3. Na uznanym za użytek ekologiczny obszarze zaleca się:

1) coroczne koszenie ręczne lub mechaniczne przy użyciu lekkiego sprzętu wraz z usunięciem skoszonej biomasy,

2) regulacje stosunków wodnych pozwalającą na restytucję typowych gatunków florystycznych dla tego siedliska.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik do załącznika

Mapa ewidencji gruntów 1:2000

infoRgrafika

1) Zmieniony Uchwałą Nr XXII/130/05 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2005 r.

2) Zmieniony Uchwałą Nr XXII/130/05 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2005 r. poprzez dodanie ust. 2

3) Zmieniony Uchwałą Nr XXII/154/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Jastrzębski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »