| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/237/13 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) oraz art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie wiejskim Gminy Namysłów pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty od posiadania psów i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należnych od osób fizycznych.

§ 2. 1. Inkasentami podatków i opłat, wymienionych w § 1, wyznacza się sołtysów z terenu Gminy Namysłów.

2. Obszar poszczególnych inkasentów jest tożsamy z obszarem właściwego sołectwa.

3. Wykaz inkasentów wraz z obszarem ich działania zawiera załącznik do uchwały.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów, określonych w § 2, w wysokości 12% od zainkasowanej kwoty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/231/08 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Nr VI/55/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
i Nr XIX/227/13 z dnia 24 stycznia 2013 r.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jarosław Iwanyszczuk


Załącznik do Uchwały Nr XX/237/13
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz inkasentów (sołtysów) w Gminie Namysłów

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »