| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/488/13 Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1287, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235, zm. Dz. U. Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Nysa dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Nysa:

1) do 31 sierpnia 2013 roku:

a) żłobki - w wysokości 218 miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku przy pełnym wymiarze opieki wynoszącej 10 godzin dziennie,

b) kluby dziecięce - w wysokości 109 miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym przy wymiarze opieki wynoszącej 5 godzin dziennie.

2) od 1 września 2013 roku:

a) żłobki - w wysokości 50 % wydatków bieżących bez remontów ponoszonych w roku poprzednim na każde dziecko w żłobku prowadzonym przez Gminę Nysa,

b) kluby dziecięce - w wysokości 25 % wydatków bieżących bez remontów ponoszonych w roku poprzednim na każde dziecko w żłobku prowadzonym przez Gminę Nysa.

2. O dotacje celową mogą ubiegać się podmioty wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Nysy.

3. Dotację przyznaje się na dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka objętego opieką w żłobku lub klubie dziecięcym zamieszkuje na terenie Gminy Nysa.

4. W przypadku sprawowania opieki w żłobku i klubie dziecięcym w wymiarze krótszym, dotacja celowa będzie ustalana proporcjonalnie do liczby godzin opieki od kwot dotacji określonych w ust. 1.

§ 2. 1. Podmioty ubiegające się o dotację przedstawiają Burmistrzowi Nysy, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek zawierający:

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę i siedzibę prowadzonego żłobka lub klubu dziecięcego,

3) numer i datę wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

4) liczbę dzieci, które będą objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

5) nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja,

6) zobowiązanie podmiotu składającego wniosek do informowania organu dotującego o zmianach, o których mowa w pkt 1 - 5.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:

1) statut żłobka lub klubu dziecięcego,

2) regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego,

3) wykaz zatrudnionych osób wraz z informacją o ich wykształceniu,

4) oświadczenie podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy o wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka pobieranych od rodziców (opiekunów prawnych).

5) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) z deklaracją zapisu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego.

§ 3. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych w zależności od liczby faktycznie uczęszczających dzieci w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem m-ca grudnia, w którym dotacja będzie przekazana do 31 grudnia.

2. Wniosek o wypłatę miesięcznej transzy winien być złożony w terminie do 5 dnia miesiąca następnego, za który dotacja jest przyznawana wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) z wyłączeniem miesiąca grudnia, w którym lista winna być złożona do 28 grudnia.

3. Wypłata dotacji zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

§ 4. Traci moc Uchwała nr X/163/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Feliks Kamienik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »