reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/170/2013 Rady Gminy Lubrza

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z 2013 r. poz. 21) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku Rada Gminy Lubrza uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Lubrza:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z 2013 r. poz. 21) zwanej dalej "ustawą" określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 określają w szczególności:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych, frakcji drobnych w tym popiołów oraz zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów;

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków;

c) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

d) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie w Rozdziale 3 i 4, urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

3) zbieranie odpadów niepodlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;

5) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków;

6) uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno - higienicznego;

7) uprzątanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;

8) uprzątanie poprzez ich usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości, realizując w ten sposób zapisy § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;

9) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego odrębnymi przepisami;

10) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 8 i 9 niniejszego Regulaminu;

2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku również poprzez uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, polegające na:

1) uprzątaniu przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości a także nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram, itp. (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie samochodów;

2) uprzątaniu piasku z chodnika w sposób jak wyżej;

3) likwidowaniu śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych, zgodnie z wymogami art. 4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260), przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi niedziałającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych ulicach i placach;

4) utrzymaniu w stanie nieutrudniającym bezpieczne korzystanie z pasa drogowego nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg);

3. Ponadto właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

1) utrzymywania nieruchomości niezabudowanych, niebędących rolnymi, ani obszarami chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, ani obszarami leśnymi, ani gruntami pod wodami, ani obszarami, na których wydobywane są kopaliny, w stanie wolnym od zachwaszczenia z wykoszoną trawą;

2) utrzymywania odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie ugoru czarnego lub zajętego, utrzymywanie czystości na obszarach nieruchomości leśnych;

3) utrzymywania lasów w stanie zgodnym z planami urządzenia;

4) spalania bądź niszczenia, w przypadku podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w wyniku decyzji podjętej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin;

5) usuwania suchych drzew i krzewów - po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta Gminy Lubrza;

6) utrzymywania rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach i torach w stanie drożności i wykoszenia;

7) utrzymywania skarp nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;

8) utrzymywania czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, itp.;

9) utrzymywania w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;

10) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;

11) niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

12) 1) uprzątanie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;

13) oznaczenia nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;

14) umieszczenia w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia, tablic zawierających: dane adresowe właściciela lub zarządcy, dane adresowe osoby bądź podmiotu wykonującego czynności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, regulamin porządkowy, spis adresów i numerów telefonów alarmowych;

15) pielęgnacji i utrzymania estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób fizycznych i prawnych;

16) umieszczania na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich;

17) corocznej wymiany piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych;

18) umieszczania plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;

19) postępowania z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);

20) głaszania pracownikowi urzędu gminy faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę;

21) przyłączenia nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;

22) oddzielnego gromadzenia nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu;

23) stosowania oraz gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991 z późn. zm.), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;

24) stosowania obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie 23;

4. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych może się odbywać pod warunkiem:

1) mycia jedynie nadwozia samochodu;

2) mycia na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) wykonywania drobnych napraw, a więc wymiany kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełniania płynów, regulacji, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

§ 3. 1. Na terenie gminy biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków a także w pojemnikach; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki) a także korek i korę oraz papier i tekturę, nie zawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

2) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;

3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

4) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat, przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców itp.;

5)

6) malowania graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;

7) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

8) zakopywania padłych zwierząt;

9) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych szczególnie w miejsca do tego nieprzeznaczone;

10) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

11) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

12) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni nieruchomości;

13) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260);

14) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.);

15) składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);

16) prowadzenia akcji promocyjnej polegającej na rozdawaniu materiałów reklamowych lub wydawnictw bez wymaganej zgody właściciela nieruchomości, zarządcy drogi lub terenu.

2. Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym, giełdy i targowiska wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu. Obowiązek ten obciąża organizatora zgromadzenia, zarządcę giełdy lub targowiska.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się przeznaczone dla dzieci piaskownice do zabaw, mają obowiązek:

1) ogrodzenia placu zabaw, na którym znajduje się piaskownica lub ogrodzenia samej piaskownicy w sposób zapewniający dzieciom bezpieczną zabawę oraz wykluczające przedostawanie się zwierząt mogących zanieczyścić piasek;

2) umieszczenia przy każdym wejściu na teren ogrodzony, o którym mowa w pkt 1 tabliczki informującej o zakazie wprowadzania zwierząt oraz informacji o zarządcy wraz z numerem telefonu;

3) wymiany piasku z częstotliwością przynajmniej raz do roku (w miesiącach kwiecień lub maj) lub każdorazowo w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami zwierzęcymi lub innymi zanieczyszczeniami zagrażającymi bezpieczeństwu korzystających.

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości i estetyce oraz właściwym stanie technicznym poprzez wykonywanie odrestaurowywania urządzeń znajdujących się na placu zabaw co najmniej raz na 5 lat.

§ 5. Właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice gruntu przebiegają po obrysie budynków i którzy faktycznie korzystają z części nieruchomości sąsiednich, bez których nieruchomość zabudowana nie mogłaby być prawidłowo użytkowana, mają obowiązek utrzymywać te części nieruchomości sąsiednich w czystości i porządku.

§ 6. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody od właściciela lub zarządcy drogi.

Rozdział 3.
ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW

§ 7. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) wyposażenie w pojemniki, worki do prowadzenia selektywnej zbiórki jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Warunek ten może być spełniony poprzez zlecenie dostarczenia worków w ramach złożonej deklaracji, o której mowa w art. 6m ustawy;

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690);

3) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Miejscami, tymi mogą być:

a) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi,

b) wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie,

c) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.

4) między wejściami do pomieszczeń lub placami, o których mowa wyżej, a miejscem dojazdu samochodów śmieciarek wywożących odpady powinno być utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na wózkach;

5) miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych;

6) odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa wyżej, powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej;

7) w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się zmniejszenie odległości określonych wyżej od okien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m, a także sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek, jeżeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy;

8) odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, nie powinna wynosić więcej niż 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej;

9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;

10) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.);

b) odpady opakowaniowe ze szkła, w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;

c) tworzywa sztuczne i metale;

d) opakowania wielomateriałowe;

e) popiół;

f) zużyte baterie i akumulatory;

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

h) przeterminowane leki;

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

j) zużyte opony;

k) chemikalia;

l) odpady budowlane i rozbiórkowe;

m) bioodpady i odpady zielone;

11) prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów, w tym odpadów zielonych z ogrodów i parków jest wskazane we wszystkich rodzajach zabudowy i wszystkich rodzajach nieruchomości. Właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika o minimalnej pojemności 100 l na 500 m2 terenu działki;

12) właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę bioodpadów do własnego kompostownika, ma obowiązek zarejestrować go w gminie w deklaracji, o której mowa w art. 6n ust. 1 ustawy, wraz z zobowiązaniem, iż będzie realizował indywidualne selektywne zbieranie bioodpadów oraz wykorzystywał będzie uzyskany materiał dla własnych potrzeb;

13) odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew nie mogą być kompostowane w przydomowym kompostowniku, należy je przekazać przedsiębiorcy w pojemnikach lub workach koloru brązowego, przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie odpady pochodzące z nieruchomości o powierzchni nie większej niż 3000 m2; odpady niespełniające tego kryterium przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą;

14) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do pojemnika lub worka umyć oraz jeżeli rodzaj materiału na to pozwala trwale zgnieść, tak by zachowały zmniejszoną objętość;

15) odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z nieruchomości zgodnie z dostarczonym harmonogramem;

16) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, tekstyliów, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach nieruchomości;

17) odpady niebezpieczne wymienione w pkt.16 należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki sposób aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich;

18) odpady wielkogabarytowe wystawiane są, tak jak pozostałe selektywnie zbierane, bez umieszczania ich w workach; pozostałe wymienione w pkt.16 należy wkładać do worków bezbarwnych, przeźroczystych, tak by możliwa była identyfikacja ich zawartości;

19) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości/dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin;

20) przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady niespełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą;

21) zebrane w wyniku sprzątania chodników liście pochodzące z drzew rosnących wzdłuż ulicy należy zgromadzić w pryzmie lub workach na chodniku w miejscu nieutrudniającym korzystanie z niego, a następnie bezzwłocznie zgłosić ten fakt zarządcy drogi, który ma obowiązek bezzwłocznie je odebrać.

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 5 dni roboczych od złożenia.

3. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.

4. Odbiór odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także oczyszczalni przydomowych mogą odbywać się w godzinach od 6:00 do 20:00 w dni robocze i w godzinach od 8:00 do 13:00 w soboty.

§ 8. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do prowadzenia selektywnej zbiórki. Warunek ten może być spełniony poprzez zlecenie dostarczenia worków w ramach złożonej deklaracji, o której mowa w art. 6m ustawy;

2) bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu;

3) skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej;

4) selektywnego gromadzenia odpadów.

Rozdział 4.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 9. 1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) Pojemniki metalowe lub plastikowe muszą spełniać następujące wymagania:

a) odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.);

b) spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858);

c) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą, numerem telefonu przedsiębiorcy, numerem nieruchomości, oraz opisowo i znakiem graficznym rodzajem odpadów, jakie być mają do niego zbierane;

d) na terenie gminy stosuje się następujące kolory pojemników na odpady segregowane:

- szkło i opakowania szklane należy zbierać do pojemnika koloru zielonego;

- papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) należy zbierać do pojemnika koloru niebieskiego;

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu należy zbierać do pojemnika koloru żółtego;

- bioodpady do pojemnika koloru brązowego;

- popiół należy zbierać do pojemnika koloru czarnego.

e) w przypadku stosowania pojemników o innych kolorach muszą one być oznakowane zgodnie z lit. c,

2) worki muszą spełniać następujące wymagania:

a) wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum 0,06 mm,

b) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą, numerem telefonu przedsiębiorcy, numerem nieruchomości, oraz opisowo i znakiem graficznym rodzajem odpadów, jakie być mają do niego zbierane;

c) na terenie gminy stosuje się następujące kolory worków na odpady segregowane:

- NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia;

- ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;

- ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane kolorowe;

- BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne;

- BRĄZOWY z przeznaczeniem na bioodpady;

- CZARNY z przeznaczeniem na odpad posortownicze i zmieszane.

3) Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości ma wynosić:

a) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l;

b) pojemniki na odpady o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l;

c) worki na odpady o pojemności od 60 do 120 l;

d) kontenery KP-7.

2. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, realizując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wyposaży nieruchomość w pojemniki lub worki o minimalnej objętości:

1) na zmieszane odpady komunalne:

a) do 2 osób korzystających - 120 litrów,

b) powyżej 2 osób korzystających - 240 litrów,

2) na zebrane selektywnie odpady komunalne obejmujące: szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe worki o minimalnej pojemności:

a) do 2 osób korzystających - 120 litrów,

b) powyżej 2 osób korzystających - 240 litrów,

3) na zebrany selektywnie popiół - pojemniki o minimalnej pojemności 120 litrów,

4) na zebrany selektywnie popiół - pojemniki o minimalnej pojemności 120 litrów,

3. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej wskazane jest łączenie pojemników z poszczególnych nieruchomości w większe zwłaszcza, gdy istnieją urządzone miejsca do gromadzenia odpadów wyposażając nieruchomość w pojemniki lub worki o minimalnej objętości:

1) na zmieszane odpady komunalne:

a) do 30 osób korzystających - 1100 litrów,

b) powyżej 30 osób korzystających - 2200 litrów,

2) na zebrane selektywnie odpady komunalne obejmujące: szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe worki o minimalnej pojemności:

a) do 30 osób korzystających - 1100 litrów,

b) powyżej 30 osób korzystających - 2200 litrów,

3) na zebrany selektywnie popiół - pojemniki o minimalnej pojemności 1100 litrów,

4) na zebrane selektywnie odpady ulegające biodegradacji - pojemniki lub worki biodegradowalne o minimalnej pojemności 1100 litrów.

4. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są nań wytwarzane, realizując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy, oblicza minimalną objętość pojemników na odpady komunalne, w którą musi wyposażyć nieruchomość, uwzględniając następujące normatywy:

1) na zmieszane odpady komunalne - pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 120 litrów,

2) na zebrane selektywnie odpady komunalne obejmujące: szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe worki o minimalnej pojemności 120 litrów,

3) na zebrany selektywnie popiół - pojemniki o minimalnej pojemności 120 litrów,

4) na zebrane selektywnie odpady ulegające biodegradacji - pojemniki lub worki biodegradowalne o minimalnej pojemności 120 litrów.

5. Ze względu na liczbę osób korzystających z nieruchomości minimalna pojemność pojemników i worków na odpady komunalne zebrane w sposób określony w ust. 4 ulega powiększeniu odpowiednio na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy o wskaźnik przeliczeniowy określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, a w części nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy według zasad określonych w ust. 2 lub 3.

6. Liczba pojemników lub worków, w które wyposażone są nieruchomości określone w ust. 2-4 powinna zapewnić ich nieprzepełnianie oraz utrzymanie czystości i porządku wokół nich.

7. Liczba pojemników lub worków, w które wyposażone są nieruchomości określone w ust. 2-4 o pojemności większej niż 120 litrów może stanowić ich wielokrotność.

§ 10. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:

a) kosze uliczne o pojemności od 20 do 75 l,

b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 350 m;

c) na przystankach komunikacji, kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

d) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m;

2. Przed sklepami i szkołami - zestawy pojemników lub worków przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; wielomateriałowych, oznakowane zgodnie z zapisami § 9 ust. 1.

§ 11. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym odbywa się ona w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 150 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy ilości te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich.

§ 12. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1) Właściciel nieruchomości niemający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując zużycie wody według wodomierza;

2) W przypadkach niewymienionych należy przyjąć normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

§ 13. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz;

2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;

4) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zadaszone, ogrodzone i zamknięte; dostęp do nich winny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne;

5) właściciele nieruchomości mają obowiązek w okresie dwu lat osiągnąć standard tych miejsc wymagany niniejszym Regulaminem, a do tego czasu pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej, powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;

6) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie;

7) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady.

§ 14. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 i z 2004 r. Nr 109, poz.1156);

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa, muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia;

4) wyselekcjonowane odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela.

§ 15. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.

3. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

4. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

Rozdział 5.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PREZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 16. 1. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) zmieszanych - w cyklu dwutygodniowym;

2) gromadzonych w sposób selektywny: papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metal, tworzywa sztuczne, szkła i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego, szkła i odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego, opakowania wielomateriałowe - co miesiąc;

3) popioły - nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia, w okresie od 1 maja do 30 września nie rzadziej niż raz na dwa miesiące zgodnie z ustalonym harmonogramem;

4) bioodpady - naprzemiennie z odpadami posortowniczymi, w cyklu dwutygodniowym;

5) pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 7 ust. 1 pkt 10 odbierane są dwa razy w roku - przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym zgodnie z ustalonym harmonogramem bądź na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

6) odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku - przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym zgodnie z ustalonym harmonogramem, bądź na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie.

2. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy w parkach, na przystankach i peronach następuje w cyklu miesięcznym.

3. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego wynika z ich pojemności i tempa zapełnienia oraz zasad użytkowania.

4. Częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych wynika z ich pojemności i tempa zapełnienia oraz zasad użytkowania.

5. W przypadku braku możliwości terminowego odbioru odpadów z uwagi na złe warunki atmosferyczne lub inne uzasadnione okoliczności przedsiębiorca zobowiązany jest do odbioru odpadów niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających odbiór.

§ 17. W okresie letnim, właściciele nieruchomości, na terenach która prowadzona jest działalność wiążąca się z okresem przebywania osób (wynajem pokojów, itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

§ 18. Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą w zakresie bazy transportowej, wyposażenia w pojazdy specjalistyczne i uniwersalne oraz przestrzegania standardów sanitarnych spełniać wymogi opisane w rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wydanym na mocy zapisów art. 9d ust. 2 ustawy;

2) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w rozporządzeniu wydanym na mocy zapisów art. 2 ust. 2 ustawy określającym wymagania dla pojazdów asenizacyjnych oraz zgodnie z uchwałą rady gminy wydaną na mocy art. 7 ust. 3a ustawy.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI FORMALNOPRAWNE I SKUTKI ICH NIEPRZESTRZEGANIA

§ 19. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają, zgodnie z treścią art. 6m ustawy, obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, złożenia w Gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 20. Konsekwencje nie realizowania obowiązków:

1) wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby;

2) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków, o których mowa w pkt. 1, Wójt Gminy Lubrza występuje o ukaranie w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, albo wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie. Jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954);

3) Wójt Gminy Lubrza dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli wszystkich nieruchomości, które winny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat;

4) dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat;

5) w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia ich w ustalonym terminie od momentu stwierdzenia tego faktu i do powiadomienia o tym Wójta Gminy;

6) w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w ustalonym terminie, może te prace wykonać za niego gmina i obciążyć go kosztami.

Rozdział 7.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 21. Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami realizowane są poprzez:

1) ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz zmniejszenie masy składowanych odpadów;

2) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;

3) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych;

4) zwiększenie ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniach odpadów komunalnych.

Rozdział 8.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI

§ 22. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 23. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących psy należy:

1) na terenie gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem, jeżeli wysokość psa, liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami, wynosi ponad 30 cm;

2) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, osób upoważnionych przez Wójta Gminy zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu;

3) uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Lubrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).

2. Do obowiązków właścicieli w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych należy:

1) stały i skuteczny dozór;

2) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;

3) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;

4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

5) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;

7) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

3. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.

4. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 24. Obowiązki określone w § 23 niniejszej uchwały nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych, tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób ociemniałych.

§ 25. Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§ 26. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

§ 27. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:

1) osób posiadających zwierzęta;

2) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego,

3) gminy w odniesieniu do pozostałych terenów.

§ 28. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Lubrza w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza".

Rozdział 9.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 29. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust.3, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 2 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno- epidemiologicznych,

2) składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią;

4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 30. Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych podczas sezonu letniego mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

§ 31. Prowadzenie działalności związanej z wykorzystywaniem zwierząt w okresie sezonu letniego, związanego z prowadzeniem działalności na terenach gminnych wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Lubrza.

Rozdział 10.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 32. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 33. 1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Lubrza określa, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

3. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na gminie.

Rozdział 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34. Upoważnieni przez Wójta Gminy Lubrza pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników nieruchomości legitymacją służbową lub upoważnieniem Wójta Gminy.

§ 35. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy.

§ 36. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza można zgłaszać telefonicznie pod numerem 77 4074650 oraz na adres poczty elektronicznej: urzad@lubrza.opole.pl

§ 37. Urząd Gminy w Lubrzy będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego gminy.

§ 38. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 39. Traci moc uchwała nr III/17/07 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza.

§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szwadowska


Załącznik do Uchwały Nr XXI/170/2013
Rady Gminy Lubrza
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wskaźnik średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama