| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/302/13 Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 , art. 212 ust. 1 pkt 1-7, art. 216 ust. 2, art. 217,art. 220, art. 235 ust. 1- 3, art. 236 ust. 1-4, art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 , Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 1.855.930 zł

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.820.000 zł

a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.820.000 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 1.820.000 zł; z tego:

- w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.820.000 zł

2) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 35.930 zł

a) w rozdziale 85495 - Pozostała działalność o kwotę 35.930 zł

1) dochody bieżące o kwotę 35.930 zł; z tego

- w § 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 35.930 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 184.604 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 53.874 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 53.874 zł

1) dochody ogółem o kwotę 53.874 zł; z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 9.451 zł; z tego:

- w § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 9.451 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 44.423 zł; z tego:

- w § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 44.423 zł

2) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 130.000 zł

a) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 130.000 zł

1) dochody bieżące o kwotę 130.000 zł; z tego:

- w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 130.000 zł

3) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 730 zł

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 730 zł

1) dochody bieżące o kwotę 730 zł; z tego:

- w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 730 zł

§ 2. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 263.870 zł

1) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 400 zł

a) w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 400 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 400 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 400 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 400 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 21.000 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 6.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.000 zł

b) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorzadu terytorialnego o kwotę 15.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 15.000 zł

3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7.851 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnejo kwotę851 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 851 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 851 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 851 zł

b) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe o kwotę 7.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.000 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.000 zł

4) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 38.400 zł

a) w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 38.400 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 38.400 zł; z tego:

- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 38.400 zł

5) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 41.620 zł

a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 41.620 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 41.620 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 41.620 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 41.620 zł; z tego: rezerwy o kwotę 41.620 zł; z tego: rezerwa celowa oświatowa o kwotę 41.620 zł

6) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 152.704 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 330 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 330 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 330 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 330 zł

b) w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 49 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 49 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 49 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 49 zł

c) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 152.325 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 152.325 zł; z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 152.325 zł; z tego: (1) o kwotę 152.325 zł

7) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.895 zł

a) w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 207 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 207 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 207 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 207 zł

b) w rozdziale 85495 - Pozostała działalność o kwotę 1.688 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.688 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.688 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.688 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 339.714 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 57.277 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 57.277 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 57.277 zł; z tego:

- dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne o kwotę 57.277 zł; z tego: w § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 57.277 zł

1) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 400 zł

a) w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 400 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 400 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 400 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 400 zł

2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 851 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 851 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 851 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 851 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 851 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 180.456 zł

a) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 27.947 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 27.947 zł; z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 27.947 zł; z tego: w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 27.947 zł

b) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 152.509 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 152.509 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 184 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 184 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 152.325 zł; z tego: (7) o kwotę 152.325 zł

4) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 100.730 zł

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 100.730 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 100.730 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100.730 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 100.730 zł

§ 3. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN PLANOWANEGO WYNIKU BUDŻETU POWIATU

- Zmniejsza się planowany na rok 2013 wynik budżetu powiatu - nadwyżkę budżetu o kwotę 1.747.170 zł, z kwoty 2.867.274 zł do 1.120.104 zł.

§ 4. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1) Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 1.726.852 zł; z tego w wyniku:

a) zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym (§ 952) o kwotę 1.200.000 zł

b) zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950) o kwotę 526.852 zł

§ 5. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1) Zmniejsza się plan rozchodów budżetu powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 20.318 zł; z tego w wyniku:

a) zmniejszenia spłaty w 2013 r. rat kredytu zaciągniętego w 2012 r. o kwotę 20.318 zł

§ 6. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2013 WYNOSI

1. DOCHODY OGÓŁEM: 67.723.888 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 64.231.173 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:6.162.444

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3:2.643.117 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:126.948 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:12.600 zł

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska:175.000 zł

2) Dochody majątkowe: 3.492.715 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:496.666 zł

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:2.931.049

c) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:50.000 zł

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 2.431.455 zł; z tego:

1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950): 1.231.455 zł

2) Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (§ 952): 1.200.000 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały)

3. WYDATKI OGÓŁEM: 66.603.784 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 60.497.585 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych:48.964.680 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:37.022.111 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:11.942.569 zł;w tym: rezerwy ogólne i celowe:448.598 zł,z tego: (rezerwa ogólna:169.072 zł;rezerwy celowe:279.526 zł)

b) dotacje na zadania bieżące:5.942.979zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:1.047.776 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały)

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:1.955.214 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu:2.899.365 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2013:115.200

f) wydatki na obsługę długu powiatu:620.147 zł

2) Wydatki majątkowe: 6.106.199 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 5.381.941 zł; wtym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu:3.817.941 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe 724.258 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu:29.580 zł

- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:147.277 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:50.000 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały)

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 3.551.559 zł; z tego:

1) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2008 r.:760.008 zł,

2) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.:1.112.982 zł,

3) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.:587.367 zł,

4) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.:805.488 zł

5) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.:285.714 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały)

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2013 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Bartoszek


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/302/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych do udzielenia w roku 2013 z budżetu powiatu strzeleckiego kwot dotacji,
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/302/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Limit wydatków majątkowych na rok budżetowy 2013

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXXII/302/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6a.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku budżetowym 2013 ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu unii europejskiej oraz zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich zawartych między radą ministrów a samorządem województwa, w części związanej z realizacją zadań powiatu strzeleckiego

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXXII/302/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6b.pdf

Wykaz projektów (planowanych do realizacji/realizowanych) w roku budżetowym 2013 w ramach poszczególnych programów operacyjnych z wyszczególnieniem wysokości środków planowanych na ich realizację, w tym stanowiących wkład własny powiatu na rok budżetowy

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/302/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów budżetu Powiatu na rok 2013

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/302/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Plan rozchodów budżetu Powiatu na rok 2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »