reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w Głogówku

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust.1 pkt. 11 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin targowiska stałego "Mój Rynek", przy ul. Pasternik w Głogówku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 59, poz. 770)

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku


Krzysztof Barton


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/230/2013
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Regulamin targowiska stałego "Mój Rynek" w Głogówku

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska stałego "Mój Rynek" zlokalizowanego w Głogówku przy ul. Pasternik na działce o numerze 416/17, zwanego dalej "targowiskiem".

2. Targowisko stałe prowadzi Gmina Głogówek.

3. Bezpośredni nadzór nad targowiskiem pełni inkasent będący jednocześnie gospodarzem targowiska.

4. Od osób prowadzących handel na targowisku pobiera się opłatę dzienną, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku.

5. Opłata targowa pobierana jest przez upoważnionego inkasenta. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta.

§ 2. Targowisko jest czynne od poniedziałku do piątku od godz. 6.00 do godz. 16.00, a w soboty od 6.00 do 15.00.

§ 3. 1. Targowisko oznaczone jest tablicą z logiem i nazwą "Mój Rynek" oraz informacją, że budowa targowiska stałego wraz z wyposażeniem jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

2. Targowisko posiada tablicę informacyjną, na której zamieszczone są podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska, tj. nazwa i adres prowadzącego targowisko oraz numer telefonu, wysokość opłaty targowej, regulamin targowiska oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.

§ 4. 1. Targowisko podzielone jest na sekcję A (65% powierzchni handlowej) i sekcję B (35% powierzchni handlowej). W sekcji A prowadzona jest sprzedaż produktów rolno-spożywczych, a w sekcji B pozostałych produktów.

2. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc w sekcji A poprzez sprzedaż pozostałych towarów.

§ 5. Uprawnionymi do handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

§ 6. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem:

1) napojów alkoholowych;

2) nafty, benzyny, spirytusu, smarów;

3) środki farmakologicznych, materiałów medycznych;

4) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.

§ 7. Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska,

2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym;

3) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wyznaczonych;

4) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż;

5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez administratora targowiska oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej;

6) niezwłocznego wniesienia dziennej opłaty targowej;

7) posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej i okazywania go na każde żądanie nadzorującego targowiska oraz osób upoważnionych do kontroli,

8) okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży,

9) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach;

10) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia towarów.

§ 8. 1. Miejsce sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza inkasenta targowiska.

2. Miejscem sprzedaży jest wykupione w danym dniu stanowisko (stanowiska) znajdujące się na terenie targowiska.

§ 9. Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają:

1) upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogówku,

2) inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

§ 10. Wszystkie spory powstałe między osobami handlującymi rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji administrator targowiska, a między administratorem targowiska i osobami uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku, Burmistrz Głogówka.

§ 11. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama