| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/161/13 Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 / oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. /RADA GMINY PAWŁOWICZKI

u c h w a l a co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok o kwotę10.163 złotychzgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok o kwotę10.163 złotychzgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Malinka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/161/13
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dochody

w złotych


Dział


Źródła
§


Nazwa działu i źródła


Zmniejszenie
o kwotę


Zwiększenie
o kwotę

1

2

3

4

5

DOCHODY BIEŻĄCE

14.033

25.322

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.133

0

2708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1.133

0

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

0

322

0970

Wpływy z różnych dochodów

0

322

852

POMOC SPOŁECZNA

400

0

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami

400

0

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


0


25.000

0970

Wpływy z różnych dochodów

0

25.000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


12.500


0

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej


12.500


0

DOCHODY MAJĄTKOWE

1.126

0

600

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

1.126

0

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

1.126

0

DOCHODY OGÓŁEM

15.159

25.322

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW ( rubr. 5-4)

10.163

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Malinka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/161/13
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wydatki

w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Zmniejszenie o kwotę

Zwiększenie o kwotę

1

2

3

4

5

WYDATKI BIEŻĄCE

35.533

86.822

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

0

46.000

60016

Drogi publiczne gminne

0

27.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

27.000

-wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

0

27.000

60017

Drogi wewnętrzne

0

19.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0

19.000

-wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

0

19.000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

0

8.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

4.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0

4.000

-wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

0

4.000

70095

Pozostała działalność

0

4.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0

4.000

-wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

0

4.000

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

0

2.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

0

2.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0

2.000

-wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

0

2.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

0

322

80101

Szkoły podstawowe

0

322

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0

322

-wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

0

322

852

POMOC SPOŁECZNA

400

0

85219

Ośrodki pomocy społecznej

400

0

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

400

0

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


0


25.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0

5.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0

5.000

-wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

0

5.000

90002

Gospodarka odpadami

0

15.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0

15.000

-wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

0

15.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

0

5.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0

5.000

-wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

0

5.000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


35.133


0

92195

Pozostała działalność

35.133

0

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

26.133

0

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

18.500

0

-wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

7.633

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

9.000

0

926

KULTURA FIZYCZNA

0

5.500

92601

Obiekty sportowe

0

5.500

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0

5.500

-wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

0

5.500

WYDATKI MAJĄTKOWE

80.726

39.600

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.126

0

60017

Drogi wewnętrzne

1.126

0

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.126

0

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

70.000

0

80101

Szkoły podstawowe

32.365

0

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

32.365

0

80104

Przedszkola

13.635

0

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

13.635

0

80110

Gimnazja

24.000

0

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

24.000

0

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


9.600


39.600

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0

35.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

35.000

w tym:

na programy finansowe z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
0
30.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

9.600

4.600

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

9.600

4.600

WYDATKI OGÓŁEM

116.259

126.422

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW ( rubr. 5- 4 )

10.163

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Malinka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »