| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVII/302/13 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie zmin w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 211, 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu wydatków zadań zleconych o kwotę407,16 zł.

I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę

407,16 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

407,16 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

112,16 zł

Wydatki bieżące

112,16 zł

Wydatki jednostek budżetowych

112,16 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

112,16 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

112,16 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

295,00 zł

Wydatki bieżące

295,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

295,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

295,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

175,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

120,00 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę

407,16 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

407,16 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

112,16 zł

Wydatki bieżące

112,16 zł

Wydatki jednostek budżetowych

112,16 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

112,16 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

112,16 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

295,00 zł

Wydatki bieżące

295,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

295,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

295,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

120,00 zł

§ 4700 Szkolenia paracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

175,00 zł

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę428.297,50 zł.

I Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę

428.297,50 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

26.000,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

26.000,00 zł

Dochody bieżące

26.000,00 zł

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)

26.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

402.297,50 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

402.297,50 zł

Dochody bieżące

402.297,50 zł

§0970 Wpływy z różnych dochodów

402.297,50 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę

428.297,50 zł

Dział 600 Transport i łączność

104.297,50 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

50.000,00 zł

Wydatki bieżące

50.000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące

50.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

54.297,50 zł

Wydatki bieżące

54.297,50 zł

Wydatki jednostek budżetowych

54.297,50 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

54.297,50 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

100.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100.000,00 zł

Wydatki bieżące

100.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

100.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

10.000,00 zł

Wydatki bieżące

10.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

10.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

106.000,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

26.000,00 zł

Wydatki bieżące

26.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

26.000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

80.000,00 zł

Wydatki bieżące

80.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

80.000,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

80.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85305 Żłobki
Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8.000,00 zł
6.000,00 zł
6.000,00 zł
6.000,00 zł
6.000,00 zł

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

2.000,00 zł

Wydatki bieżące

2.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

2.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

95.000,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

15.000,00 zł

Wydatki bieżące

15.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

15.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

80.000,00 zł

Wydatki bieżące

80.000,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych

80.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

80.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5.000,00 zł

Wydatki bieżące

5.000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące

5.000,00 zł

§ 4. Wprowadzić do budżetu gminy na 2013 rok zmianę planu wydatków zadań własnych o kwotę23.299,99 zł.

I Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę

23.299,99 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

19.200,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

19.200,00 zł

Wydatki bieżące

19.200,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego

19.200,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

19.200,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.099,99 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

4.099,99 zł

Wydatki bieżące

4.099,99 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego

4.099,99 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4.099,99 zł

II Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok o kwotę

23.299,99 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

19.200,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

19.200,00 zł

Wydatki bieżące

19.200,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego

19.200,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

19.200,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.099,99 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

4.099,99 zł

Wydatki bieżące

4.099,99 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 w części związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego

4.099,99 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4.099,99 zł

§ 5. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok "Plan dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok" w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok "Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok" w brzmieniu jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok" w brzmieniu jak załącznik nr 3 do uchwały.

§ 8. Po wyżej wymienionych zmianach, budżet gminy na 2013 rok przedstawia się jak niżej:

Dochody:

45.135.068,44 zł

Dochody bieżące

36.063.047,32 zł

Dochody majątkowe

9.072.021,12 zł

Wydatki:

42.127.162,74 zł

Wydatki bieżące

29.862.657,50 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

12.414.899,90 zł

Wydatki majątkowe

12.264.505,24 zł

Nadwyżka budżetowa

3.007.905,70 zł

Przychody:

7.633.406,34 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

185.389,24 zł

Kredyty i pożyczki na rynku krajowym

6.948.017,10 zł

Spłata udzielonych pożyczek

500.000,00 zł

Rozchody

10.641.312,04 zł

Udzielone pożyczki

500.000,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie


Grzegorz Kapica


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/302/13
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 lipca 2013 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Wydatki
w zł

600

Transport i łączność

96.000,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

50.000,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

50.000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

46.000,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

16.000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

30.000,00

801

Oświata i wychowanie

12.300,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

12.300,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

12.300,00

851

Ochrona zdrowia

9.000,00

85195

Pozostała działalność

9.000,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

9.000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

360,00

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne

360,00

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących

360,00

926

Kultura fizyczna

3.000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

3.000,00

2310

Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3.000,00

Razem

120.660,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/302/13
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 lipca 2013 r.

Wykaz planowanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

§

Kwota w

Dotacje podmiotowe

949.726,00

I

Instytucje kultury

949.726,00

1.

Ośrodek kultury w Byczynie

921

92109

2480

949.726,00

Dotacje przedmiotowe

200.000,00

I

Samorządowy zakład budżetowy

200.000,00

1.

Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach

851
852

85154
85232

2650
2650

127.000,00
73.000,00


Razem


1.149.726,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/302/13
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 lipca 2013 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok

Lp.

Nazwa

Dział

Rozdział

§

Przychody w

Koszty w


1.


Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach w tym:

Planowany stan środków obrotowych na początek roku
Wpływy z usług
Świadczenia integracyjne
Dotacja z budżetu gminy
Inne zwiększenia
Planowane przychody
Ogółem planowane przychody i stan środków obrotowych

Wydatki ogółem( koszty ) w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki ubezpieczeniowe
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
6. pozostałe wydatki
Wydatki majątkowe

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku

Ogółem wydatki i stan środków obrotowych na koniec roku


852


85232
0830
2460
26504010

4040411041204170

6080


20.000,00
343.905,00
486.127,00
200.000,00
13.893,99
1.043.925,99

1.063.925,99
1.043.925,99

270.990,00

22.672,00
155.441,00
5.574,00
28.000,00
547.355,00
13.893,99

20.000,00


1.063.925,99

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »