reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/300/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)[1]) w związku z Uchwałą Nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala,co następuje:

USTALENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Stwierdza się, że projekt zmiany planu nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski" przyjętego uchwałą Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2012 r.

2. Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, zwaną dalej planem.

3. Plan obejmuje obszar, którego granice określa załącznik nr 1 do uchwały.

4. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dojazdach- należy przez to rozumieć drogi służące wewnętrznej obsłudze komunikacyjnej terenów, nie mające charakteru dróg publicznych;

2) liczbie kondygnacji- należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy- należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren przeznaczony pod zabudowę, której nie może przekroczyć żaden element budynku;

4) ogrodzeniu ażurowym- należy przez to rozumieć ogrodzenie o maksymalnej wysokości do 1,5 m, w którym część ażurowa pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stanowi nie mniej niż 70% powierzchni całkowitej ogrodzenia, za wyjątkiem podmurówki o wysokości nie większej niż 0,5 m;

5) ogrodzeniu pełnym- należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stanowi nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej ogrodzenia, za wyjątkiem podmurówki o wysokości nie większej niż 0,5 m;

6) przepisach odrębnych- należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz zarządzenia Wojewody i uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim;

7) reklamie- należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w formie tablic i urządzeń reklamowych wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

8) szyldzie- należy przez to rozumieć reklamę działalności umieszczoną na budynku lub na terenie, na którym dana działalność jest wykonywana;

9) terenie- należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem;

10) uchwale- należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

11) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647);

12) zieleni -należy przez to rozumieć tereny zieleni w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.

2. Pojęcia i określenia użyte w uchwale, a nie zdefiniowane w ust. 1 należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi w dniu uchwalenia planu przepisami.

§ 3. 1. Plan określa:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) wymagania wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

8) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

2. Ze względu na brak konieczności wprowadzenia ustaleń w planie nie określa się:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

3) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) przeznaczenie terenu.

§ 5. W zakresiezasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoustala się:

1) dopuszczenie lokalizowania urządzeń i budowli infrastruktury technicznej poza wyznaczonymi w planie liniami zabudowy;

2) dopuszczenie lokalizacji nowych budynków na granicy działki, przy zachowaniu przepisów odrębnych oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

3) zakaz lokalizacji reklam o powierzchni reklamowej większej niż 3 m2przypadającej na jeden nośnik;

4) dopuszczenie lokalizowania szyldów;

5) następujące zasady realizacji ogrodzeń:

a) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych o wysokości większej niż 1,8 m,

b) zakaz realizacji ogrodzeń z materiałów prefabrykowanych od strony dróg publicznych,

c) od strony terenów dróg publicznych obowiązek grodzenie działek wyłącznie w postaci ogrodzenia ażurowego.

§ 6. W zakresiezasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowegoustala się:

1) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury określone w przepisach odrębnych.

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej.

§ 7. W zakresiewymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznychustala się:

1) obowiązek uwzględnienia rozwiązań przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne w przypadku budowy lub przebudowy obiektów budowlanych;

2) obowiązek lokalizacji obiektów budowlanych w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej, określonymi przepisami odrębnymi;

3) dopuszczenie realizowania oświetlenia i obiektów małej architektury w oparciu o spójne, formy, gabaryty, kolorystykę;

4) dopuszczenie realizowania zieleni;

5) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyjątkiem obiektów tymczasowych wykorzystywanych w procesie budowlanym;

6) nakaz natychmiastowej likwidacji obiektów, o których mowa w pkt 5, po zakończeniu procesu budowlanego.

§ 8. 1. W zakresiezasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznejustala się dopuszczenie realizacji sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg, placów.

2. Ustala się następujące zasady dotyczącesystemu infrastruktury technicznej:

1) w zakresiezaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zasilanie w energię elektryczną z sieci napowietrzno-kablowych zasilanych ze stacji transformatorowo-rozdzielczych,

b) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektrycznych, realizowanych jako sieci kablowe,

c) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wbudowanych w budynki przeznaczone na inne funkcje oraz wolnostojących z zapewnionym dostępem do drogi publicznej;

2) w zakresieusług telekomunikacyjnych:

a) zaopatrzenie w łącza telekomunikacyjne z sieci telekomunikacyjnej,

b) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,

c) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących linii napowietrznych oraz ich wymianę na sieć kablową;

3) w zakresiezaopatrzenia w gaz:

a) zaopatrzenie w gaz z istniejących sieci gazowych,

b) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci gazowej,

c) dopuszcza się lokalizowanie zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych wyłącznie jako zbiorniki podziemne;

4) w zakresiezaopatrzenia w ciepło:

a) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne lub grupowe źródła ciepła,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z kolektorów słonecznych oraz innych alternatywnych źródeł ciepła lub niskoemisyjnych źródeł ciepła;

5) w zakresiezaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę z ogólnodostępnej sieci wodociągowej,

b) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej,

c) dopuszcza się realizację hydrantów i zbiorników przeciwpożarowych;

6) w zakresieodprowadzania ścieków:

a) odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków poprzez ogólnodostępną sieć kanalizacji sanitarnej,

b) odbiornikami ścieków będą kolektory miejskie doprowadzające ścieki do oczyszczalni ścieków,

c) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej,

d) obowiązek odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków poprzez zbiorczą rozdzielczą sieć kanalizacji sanitarnej;

7) w zakresieodprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez sieć kanalizacji deszczowej,

b) dopuszcza się zagospodarowane wód opadowych na terenie działki,

c) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej wyłącznie w tej ilości, która nie może być zagospodarowana na działce ze względu na niewystarczające warunki gruntowo-wodne,

d) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,

e) dopuszcza się odprowadzanie nie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do gruntu,

f) zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

8) w zakresiegospodarowania odpadamiobowiązek gromadzenia i segregowanych odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie działki i dalsze ich zagospodarowanie zgodnie z planem gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.

3. Ustala się następujące zasady dotyczącesystemu komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna terenu objętego planem z przyległych dróg publicznych, zlokalizowanych poza granicami planu;

2) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów na własnej działce w granicach terenu, na którym lokalizowana jest inwestycja w liczbie nie mniejszej niż 50 m2powierzchni użytkowej usług.

§ 9. W zakresiesposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenówdopuszcza się utrzymanie istniejącego zagospodarowania zrealizowanego w oparciu o prawomocne decyzje i pozwolenia, do czasu docelowego zagospodarowania terenu na zasadach określonych w planie.

§ 10. W planie obowiązująstawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawyw wysokości5%.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 11. 1. Dlaterenu zabudowy usługowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem:U, ustala się:

1) przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa;

2) dopuszczenie realizacji obiektów małej architektury oraz zieleni;

3) dopuszczenie realizacji dojazdów.

2. W zakresie parametrów, wskaźników i zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 6 m;

2) liczba kondygnacji nie większa niż 1;

3) dach jednospadowy, kryty blacho dachówką;

4) powierzchnia zabudowy nie większa niż 45% powierzchni działki;

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niż 30% powierzchni działki;

6) wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,5.

USTALENIA KOŃCOWE

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Waldemar Włodek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/300/2013
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/300/2013
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 września 2013 r.

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)1) nie rozpatruje się uwag w związku z brakiem uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/300/2013
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 24 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r.,poz.647 z późn.zm.)1) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008 nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy.


[1]) Dz. U. z 2012r. poz. 951, poz. 1445, Dz. U. z 2013r. poz. 21, poz. 405

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama