reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/340/14 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Namysłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Namysłów zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 830 do 1330.

2. Za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Namysłów w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustala się opłaty.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - rozumie się przez to przedszkole publiczne będące samodzielną jednostką organizacyjną lub wchodzące w skład innej jednostki organizacyjnej Gminy (prowadzone przez Gminę);

2) Rodzicu - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka.

§ 3. Płatne świadczenia, określone w § 1 ust. 2, obejmują:

1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:

a) przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka,

b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad wypoczywającym dzieckiem,

c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw;

2) zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej i korygujące wady postawy;

3) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego;

4) gry i zabawy:

a) wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka,

b) usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka,

c) rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem.

§ 4. 1. Za każdą zadeklarowaną przez Rodzica godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w § 3, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 3, ustala się jako iloczyn opłaty ustalonej w ust. 1 i zadeklarowanej przez Rodzica liczby godzin i liczby dni korzystania przez dziecko z tych świadczeń.

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu miesięczna opłata, o której mowa w ust. 2, podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności dziecka. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od opłaty należnej za następny miesiąc, a w przypadku braku możliwości dokonania odpisu, w formie wypłaty.

4. W razie, gdy zadeklarowana przez Rodzica liczba godzin lub liczba dni jest mniejsza niż liczba godzin lub liczba dni rzeczywistego korzystania przez dziecko z płatnych świadczeń, wówczas pobiera się proporcjonalną dopłatę w następnym miesiącu.

§ 5. Zasady korzystania ze świadczeń przedszkola, w tym termin i zasady wnoszenia opłaty, o której mowa w § 4 ust. 2, oraz zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu określa umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a Rodzicem.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI/61/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Namysłów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Iwanyszczuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama