reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/350/14 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 5 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XXV/337/14 z dnia 27 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu na rok 2014, zwiększa o kwotę 99 853 , z czego:

1) dochody bieżące, zwiększa się o kwotę 9 956 , z czego:

a) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o kwotę
7 957 zł,

b) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę 1 999 zł, w ramach dotacji na zadania bieżące;

2) dochody majątkowe zwiększa się w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 89 897 zł, w ramach dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Wydatki budżetu na rok 2014, zwiększa się o kwotę 823 453 zł, z czego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 47 690 zł, z czego:

a) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 -Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 3 691 , w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

b) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę 35 561 , z czego:

- w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększa się o kwotę 1 999 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

- w rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejsza się o kwotę 37 560 , w zakresie dotacji na zadania bieżące,

c) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zwiększa się o kwotę 37 560 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych,

d) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 42 000 zł, w ramach dotacji na zadania bieżące;

2) wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę 775 763 , z czego:

a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 457 380 , w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 63 000 , w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

c) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 4 266 , w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

d) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 249 897 zł, z czego:

- w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę 89 897 , w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w ramach dotacji inwestycyjnej,

- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 100 000 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 60 000 zł, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego,

e) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę
1 220 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. Przychody budżetu na rok 2014, zwiększa się, o kwotę 723 600 , z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4. Określony w § 7 załącznik Nr 6 "Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Określony w § 10 załącznik Nr 9 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Określony w § 11 załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 2 910 675 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jarosław Iwanyszczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/350/14
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 5 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/350/14
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 5 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/350/14
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 5 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Dąbrowska

Ekspert z zakresu doradztwa personalnego  

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama