Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLI/290/14 Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379), art 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/252/13 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 2851, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 uchyla się pkt 2 i 3;

2) w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

3) w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

4) w planie przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

5) załącznik nr 3 "Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2014 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;

6) załącznik nr 4 "Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 r. związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;

7) załącznik nr 7 "Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2014 r. (art. 223 u.f.p.)" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Mazurkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/290/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/290/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetu


Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/290/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 maja 2014 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu

w złotych

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

2 066 652,00

- 652,00

2 066 000,00

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

1 113 028,00

652,00

1 113 680,00


Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLI/290/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 maja 2014 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2014 r.
(po zmianach)

w złotych

PRZYCHODY

ROZCHODY

§

Kwota

§

Kwota

1

2

3

4

5

6

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (na zadanie pn. "Rozbudowa Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu")

2 066 000

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:

1 449 035

Spłaty pożyczek

230 648

950

Wolne środki

1 113 680

- spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja budynku II LO w Brzegu)

103 938

- spłata pożyczki w WFOŚiGW w Opolu (Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu)

126 710

Spłaty kredytów

1 218 387

- spłata kredytu w BGK w Opolu (Przebudowa pomieszczeń i Wykorzystanie energii BCM)

233 951

- spłata kredytu w BGK w Opolu (Remont mostu w ciągu drogi Nr 1508 O i remont dróg powiatowych)

984 436

Razem

3 179 680

Razem

1 449 035


Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI/290/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 maja 2014 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 r.
związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
(po zmianach)

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Dział/rozdział

§

Plan na 2014 r.

1.

Dochody bieżące

150 000

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego

900/90019

0690

150 000

2.

Wydatki

193 931

1)

Wydatki bieżące w tym:

46 000

Nadzór nad gospodarką leśną

020/02002

25 000

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

900/90005

11 000

Pozostała działalność

900/90095

10 000

2)

Wydatki majątkowe, w tym:

147 931

a)

na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

147 931

Szkoły podstawowe specjalne

801/80102

147 931


Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLI/290/14
Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 29 maja 2014 r.

Plan dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2014 r. (art. 223 u.f.p.)
(po zmianach)

w złotych

Lp.

Dział/ Rozdział

Nazwa jednostki

Stan środków pieniężnych na 01.01.2014r.

Dochody

Suma bilansująca kol. 4+5

Wydatki

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014r.

Suma bilansująca kol. 7+8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

801/80102

Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu

0

2 400

2 400

2 400

0

2 400

2.

801/80120

I Liceum Ogólnokształcące w Brzegu

0

20 000

20 000

20 000

0

20 000

3.

801/80120

II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu

0

7 200

7 200

7 200

0

7 200

4.

801/80130

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu

0

1 000

1 000

1 000

0

1 000

5.

801/80130

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu

0

10 000

10 000

10 000

0

10 000

6.

801/80130

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie

0

11 000

11 000

11 000

0

11 000

7.

801/80130

Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu

0

3 500

3 500

3 500

0

3 500

8.

854/85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie

0

4 000

4 000

4 000

0

4 000

Razem:

0

59 100

59 100

59 100

0

59 100

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe